fbpx

III Runda naboru zgłoszeń do projektu Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego

III Runda naboru zgłoszeń do projektu Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Dolnośląscy Pracodawcy – operatorzy projektu – ogłaszają III Rundę naboru zgłoszeń do projektu „Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego”.

 • Termin trwania III Rundy naboru zgłoszeń: od 23.02.2023 r. (od godz. 8:00) do 9.03.2023 (do godz. 8.00) lub do wyczerpania określonej kwoty alokacji przewidzianej w ramach danej rundy naboru.
 • Kwota alokacji (dofinansowanie) przewidzianej w ramach III Rundy naboru zgłoszeń: 763 545,60 zł.
 • Limit kwotowy na Pracownika: 7 953,60 zł (z wkładem własnym)
 • Zasięg terytorialny: cała Polska

 

Zasady naboru zgłoszeń określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego” nr POWR.02.21.00-00-R112/21 wraz z załącznikami, dostępny w Biurze projektu oraz na stronie internetowej: www.frw.pl/budowlany

Operator ma prawo czasowo zawiesić rundę naboru w chwili, gdy łączna wartość dofinansowań wnioskowana w zgłoszeniach złożonych w danej rundzie naboru przekroczy 150% kwoty alokacji przewidzianej na daną rundę naboru. W takim przypadku po zawieszeniu danej rundy naboru złożenie Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu nie będzie możliwe.

Operator zastrzega możliwość anulowania rundy naboru w przypadku zaistnienia problemów technicznych mogących mieć wpływ na proces składania Wniosków, w szczególności w przypadku zewnętrznej nieautoryzowanej ingerencji w działanie systemu obsługi wniosków lub w przypadku innych nieprzewidzianych sytuacji, które mogą skutkować nieprawidłowościami w procesie naboru Formularzy zgłoszeniowych.

W przypadku zakończeniu rundy naboru, informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Operatora https://www.frw.pl/budowlany/

Podstawowe informacje dot. rekrutacji

 1. Wstępne zgłoszenie do Projektu następuje poprzez Formularz rejestracyjny, zamieszczony na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje[1]dla-sektorow-Potwierdzeniem prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego jest otrzymanie wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w formularzu.                                                                                                                                                                                                        Dane z formularza są przekazywane do Operatora, który kontaktuje się z Przedsiębiorcą w terminie nie przekraczającym 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia z PARP, w celu prowadzania dalszego procesu rekrutacji do projektu.
 2. Przedsiębiorca, który prawidłowo wypełnił wstępne zgłoszenie do Projektu otrzymuje e[1]mail od Operatora, zawierający m. in. login do Systemu informatycznego, wspierającego rekrutację i udział w projekcie. Po zalogowaniu do systemu Przedsiębiorca może zapoznać się i pobrać dokumenty obowiązujące w projekcie, w tym Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa wraz z załącznikami.
 3. Wymaganym dokumentem zgłoszeniowym, poza Formularzem rejestracyjnym, jest Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa wraz z załącznikami, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa dostarczony do Operatora przed lub po trwającej rundzie naboru nie będzie rozpatrywany (schemat rekrutacji i udziału w projekcie stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu).
 5. Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia wraz z Formularzem zgłoszeniowym, pod rygorem pozostawienia zgłoszenia bez dalszej oceny, w postaci elektronicznej, kopii dokumentów źródłowych potwierdzających przedstawiane w Formularzu zgłoszeniowym informacje dotyczące sytuacji przedsiębiorstwa, wielkości zatrudnienia, obrotów ze sprzedaży netto oraz sumy aktywów bilansu, tj.:
 • sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich zamkniętych lat obrotowych (a w przypadku firm działających krócej, za okres ostatnich zamkniętych lat obrotowych), sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości – jeśli przedsiębiorstwo ma obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie przepisów o rachunkowości. Należy pamiętać, że badanie kwalifikowalności udziału Przedsiębiorstwa odnosi się nie do zatwierdzonych, ale do zamkniętych okresów obrachunkowych, które zgodnie z Ustawą o rachunkowości (art. 12 ust. 2) zamyka się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zaistnienia zdarzenia powodującego zamknięcie ksiąg rachunkowych (przykładowo, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy). Zamknięcie okresu sprawozdawczego dokonywane jest poprzez sam upływ tego okresu i nie jest ono tożsame z zatwierdzeniem tego sprawozdania przez odpowiedni organ przedsiębiorstwa;
 • formularzy Z06 za okres 3 ostatnich zamkniętych lat – jeśli przedsiębiorstwo ma obowiązek składania formularzy do GUS oraz
 • aktualnego zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa (zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed składaniem dokumentów) oraz
 • aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek (zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed składaniem dokumentów).

Terminy kolejnych Rund naboru zgłoszeń do projektu uzależnione są od liczby zgłoszeń, które wpłyną w ramach III Rundy naboru zgłoszeń. O planowanych terminach kolejnych Rund naboru poinformujemy na stronie www oraz w Biurze projektu.

Ogłoszenie III Runda naboru do projektu Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego 

Podziel się