fbpx

Nie. Wniosek o pożyczkę mogą złożyć osoby fizyczne lub prawne posiadające status przedsiębiorcy, tj. po zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

Tak, w przypadku programu “Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie”.

Nie. Spółka powinna być wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego Przedsiębiorców.

Tak. Pożyczki dedykowane są dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, których definicja została określona w Załączniki nr I Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. Do kategorii tej należą w szczególności przedsiębiorstwa, które nie zatrudniają więcej niż 250 pracowników, ich roczny obrót netto nie przekracza 50 mln euro, a suma bilansowa nie jest większa niż 43 mln euro. Przy weryfikacji powyższego kryterium brane pod uwagę są także podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Wnioskodawcą, których dane są sumowane z danymi Wnioskodawcy w sposób uzależniony od stopnia powiązania (partnerskie/zależne). Zweryfikować powyższe kryterium można pod adresem www.kwalifikator.een.org.pl.

Tak. Pod warunkiem iż prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców.

Wniosek o pożyczkę może złożyć przedsiębiorca tuż po rejestracji w stosownej ewidencji/rejestrze.

Fundusz przyjmuje wnioski do czasu wyczerpania środków. Wskaźnik wykorzystania można monitorować na stronie internetowej Funduszu.

Nie. Wniosek wraz z załącznikami powinien być papierowo.

Nie. W przypadku stwierdzenia braków Fundusz wzywa do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. Datą od której biegnie termin przewidziany na rozpatrzenie wniosku jest data usunięcia braków. Brak uzupełnienia w określonym terminie powoduje, iż wniosek zostaje odrzucony bez rozpatrzenia.

Tak. Środki na pożyczki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska, stąd pożyczka powinna przyczyniać się do rozwoju województwa dolnośląskiego. Miejscem inwestycji może być teren całego Dolnego Śląska.

Inicjatywa Jeremie oraz w szczególności regulacje dotyczące pomocy de minimis wykluczają udzielenie pożyczki (pomocy de minimis) na działalność związaną z prowadzeniem zarobkowego transportu drogowego w zakresie zakupu środka transportu. Dopuszczalne jest natomiast sfinansowanie wydatków związanych z adaptacją pojazdów czy innymi celami przyczyniającymi się do rozwoju przedsiębiorcy.

Wszystkie wykluczenia zostały określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. Należą do nich w szczególności podmioty prowadzące działalność w zakresie: rybołówstwa i akwakultury, produkcji podstawowej produktów rolnych, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych oraz sektorze węglowym.

Pożyczka może być udzielona w wysokości nie większej niż 100 % wydatków określonych we wniosku, przy czym nie więcej niż 1 mln zł.

Nie, poza podatkiem Vat, w przypadku możliwości jego wystąpienia i odzyskania od US przez Pożyczkobiorcę. Fundusz natomiast zastrzega sobie prawo do uzależnienia udzielenia pożyczki od wniesienia wkładu własnego w wysokości 20 % wydatków netto.

Tak. Środki z pożyczki mogą być przeznaczone wyłącznie na cele gospodarcze, służące rozwojowi przedsiębiorcy.

Tak, jeżeli cele obrotowe są zgodne z zapisami pkt. 3.2.6-3.2.8 zawartymi w Nocie wyjaśniającej w zakresie instrumentów inżynierii finansowej zgodnie z art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, tj. COCOF 10-0014/05 z dnia 8 lutego 2012r.
Zgodnie z w/w wytycznymi środki obrotowe w postaci materiałów, surowców i towarów mogą być przedmiotem finansowania w przypadku gdy nowy podmiot gospodarczy dokonuje zakupu w ramach kapitału początkowego/założycielskiego lub istniejący podmiot gospodarczy dokonuje zakupu środków obrotowych związanych z wyraźnym planem rozwoju, np.: jako uzupełnienie inwestycji lub rozszerzeniem działalności o nową branżę.

Nie. Program wyklucza refinansowanie już poniesionych wydatków.

Nie. Pożyczka nie może być przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek oraz zobowiązań publiczno-prawnych.

Tak, jeżeli pożyczka jest udzielana na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Otrzymaną z tytułu pożyczki pomoc de minimis Fundusz potwierdza poprzez wydanie stosownego zaświadczenia.

Wysokość pomocy de minimis stanowi zdyskontowaną różnica miedzy odsetkami liczonymi dla rynkowego oprocentowania ustalonego w oparciu stopę referencyjną Komisji Europejskiej a oprocentowaniem pożyczki ustalonym w umowie.

Pożyczkobiorca otrzymując pożyczkę zobowiązuje się do niekorzystania z innych instrumentów o charakterze publicznym, w tym w szczególności z dotacji na przedsięwzięcie na które udzielona zostaje pożyczka. W przypadku, gdy dotacja dotyczy innych identyfikowalnych kosztów, co możliwe jest do ustalenia poza wszelką wątpliwość kumulacja pomocy jest możliwa.

Tak. Pożyczki nie może otrzymać przedsiębiorca będący zagrożonym w rozumieniu pkt. 9-11 komunikatu Komisji w sprawach wytycznych wspólnotowych dotyczących pomoce państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw )Dz. U. UE C 244 z 1.10.2004r.). Weryfikacja powyższego warunku odbywa się w oparciu o dokumenty finansowe oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Nie. Fundusz dokonuje weryfikacji terminowości spłaty zobowiązań publiczno-prawnych w oparciu o oświadczenie Wnioskodawcy składane na wzorze odstępnym na ww.frw.pl. Zaznaczyć należy iż, Wnioskodawca nie może posiadać zaległości w opłacaniu podatków i składek ZUS/KRUS.

Tak. Fundusz udziela pożyczek przedsiębiorcom, którzy wykażą zdolność finansową do zwrotu pożyczki w umówionym terminie, co podlega weryfikacji na podstawie historycznych wyników finansowych lub wykażą, iż przyszłe dochody osiągnięte dzięki realizacji inwestycji będą wystarczające do spłaty wnioskowanej pożyczki.

Biznes Plan należy przygotować w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie posiada zdolności do spłaty pożyczki, a ocena możliwości do spłaty Pożyczki weryfikowana jest na podstawie szacowanych dochodów po realizacji inwestycji.

Nie. Fundusz nie narzuca żadnego wzoru biznes planu. W większym stopniu weryfikowana jest treść dokumentu, niż jego forma. Treść dokumentu powinna w sposób zwięzły informować w szczególności jakie produkty lub usługi Wnioskodawca chce sprzedawać, do kogo adresowana jest oferta, czy i w jaki sposób zweryfikowano potencjalny popyt, jaka jest przewaga nad konkurencją oraz jakie są czynniki ryzyka przedsięwzięcia. Każdy Biznes Plan powinien zawierać także część finansową, zawierającą założenia ekonomiczne. Im bardziej precyzyjnie opisane i przemyślane jest przedsięwzięcie tym większe szanse jego powodzenia.

Podstawowym dokumentem jest formularz wniosku o pożyczkę. Na ostatniej stronie formularza natomiast wymienione są załączniki, które należy dołączyć do wniosku. Dokumenty dostępne są w siedzibie Funduszu w Wałbrzychu oraz na stronie internetowej w zakładce- pobierz wniosek.

Komplet dokumentów można wysłać na adres siedziby Funduszu w Wałbrzychu 58-300 przy ul Limanowskiego 15.

Tak. Środki kupowane przez przedsiębiorców nie muszą być nowe. Wyklucza się natomiast możliwość sfinansowania zakupów między podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo.

Tak. Nie ma znaczenia gdzie Pożyczkobiorca dokonuje zakupu. Istotny jest sposób i miejsce wykorzystania dóbr zakupionych z pożyczki.

Tak. Środki z pożyczki podlegają rozliczeniu, na dowód czego Pożyczkobiorca zobowiązany jest przedstawić faktury lub rachunki potwierdzające poniesione wydatki. W zależności od charakteru przedsięwzięcia weryfikacji mogą podlegać także protokoły odbioru, dzienniki budowy itp. Sposób wykorzystania środków z pożyczki jest także monitorowany poprzez wizyty pracownika Funduszu na miejscu realizacji przedsięwzięcia.

Termin ten ustalany jest indywidualnie w umowie pożyczki. Standardowo nie przekracza 30-60 dni. W przypadku przedsięwzięć czasochłonnych, np.: budowa nieruchomości, środki z pożyczki są wypłacane w transzach, a termin rozliczenia liczony jest od daty wypłaty poszczególnej transzy.

Środki z pożyczki wypłacane są w formie bezgotówkowej- przelewem na rachunki wskazane w fakturach. W szczególnych przypadkach, np.: zakup za granicą środki wypłacana są na rachunek Pożyczkobiorcy, które w umówionym terminie należy rozliczyć.

Tak, jeżeli małżonkowie nie posiadają rozdzielności majątkowej, obligatoryjnie zgodę w formie pisemnej na zaciągniecie zobowiązania wyrazić musi małżonka/małżonek osoby zaciągającej zobowiązanie.

Tak, bez dodatkowych kosztów.

Tak. Na podstawie stosownych upoważnień Fundusz weryfikuje dostępne bazy klientów, w tym InfoMonitor BIG oraz Krajowy Rejestr Długów. W przypadku ujawienia zaległości, Fundusz może wniosek odrzucić bez dalszego rozpatrzenia.

O zamiarze sprzedaży dóbr sfinansowanych z pożyczki należy powiadomić Pożyczkodawcę. Sprzedaż dóbr sfinansowanych z pożyczki przed jej spłatą jest możliwa jedynie z przyczyn ekonomicznych, np.: środek trwały zużył się lub nie przynosi spodziewanego efektu ekonomicznego. Środki uzyskane z jego sprzedaży należy przeznaczyć na wcześniejszą spłatę pożyczki lub zakup w miejsce sprzedanych dóbr nowych przyczyniających się do rozwoju firmy.

Tak, jeżeli stoją za tym racjonalne przesłanki ekonomiczne, np.: działalność nie przynosi spodziewanego efektu ekonomicznego lub na zaistniałą sytuację Pożyczkobiorca nie miał bezpośredniego wpływu, np.: wypadek itp. Każdy przypadek traktowany jest indywidualnie, a ocenie podlegają wszystkie okoliczności mające wpływ na zaistniałą sytuację.

Czas rozpatrzenia wniosku o pożyczkę uzależniony jest ilości wniosków będących w ocenie w danym okresie. W założeniu nie powinien przekroczyć terminu 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów. Jeżeli kwota pożyczki przekracza 500 tys. zł, czas oceny wniosku może wynieść 60 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

Tak. Fundusz nie przewiduje udzielania pożyczek bez zabezpieczenia. Pierwszym z nich jest obligatoryjnie weksel własny in blanco wystawiony przez Wnioskodawcę wraz z deklaracją wekslową. Drugie z zabezpieczeń określa Wnioskodawca w oparciu akceptowane przez Fundusz formy określone w formularzu wniosku.

Wartość zabezpieczenia ustalana jest w relacji do sytuacji ekonomicznej Wnioskodawcy oraz oceny ryzyka nieterminowej spłaty. Standardowo wysokość zabezpieczenia waha się w granicach 120-130 % wartości pożyczki. Ostateczny poziom zabezpieczenia ustalany jest w drodze negocjacji i podlega akceptacji przez Fundusz.

Poręczycielem może zostać osoba trzecia, tj. w szczególności niezatrudniona w firmie wnioskującej o pożyczkę, czy nie pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą, która jednocześnie udokumentuje stałe źródło dochodów, np.; z tytułu umowy o pracę, emerytury, działalności gospodarczej. Minimalny akceptowany dochód poręczyciela to 2 tys. zł netto w skali miesiąca, który pozwala na poręczenie kwoty do 35 tys. zł. Weryfikacji podlegają także zobowiązania finansowe Poręczyciela oraz jego historia kredytowa.

Fundusz przyjmuje na zabezpieczenie nieruchomości użytkowe. W drodze wyjątku gdy Wnioskodawca posiada dwa lokale mieszkalne, a nieruchomość na zabezpieczenie nie jest przez niego zamieszkiwana Fundusz może ustanowić hipotekę na lokalu mieszkalnym.

Nie. Warunkiem ustanowienia zabezpieczenia jest brak obciążenia księgi wieczystej hipoteką. Fundusz dokonuje wpisu hipoteki wyłącznie na pierwszym miejscu. W drodze wyjątku, jeżeli wartość nieruchomości na to pozwala, a wpis hipoteczny na pierwszym miejscu należy do Funduszu istnieje możliwość ustanowienia hipoteki na drugim miejscu wraz z roszczeniem o przeniesienie na pierwsze miejsce po spłacie wcześniejszego zobowiązania.

Tak, pod warunkiem, iż dla nieruchomości tej istnieje wolna od obciążeń księga wieczystej lub istnieje możliwość jej wyodrębnienia przed wypłatą środków. Wyklucza to możliwość sfinansowania i ustanowienia zabezpieczenia na nieruchomości będącej w trakcie budowy.

Weryfikując i akceptując zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia środków trwałych Fundusz bierze pod uwagę w szczególności ich obecną wartość, utratę wartości w czasie oraz płynność (możliwość odsprzedaży). Z zasady nie są akceptowane drobne środki trwałe w postaci wyposażenia, np.; meble, sprzęt komputerowy czy też wysoce specjalistycznych środków trwałych, dla których nie istnieje rynek wtórny, co ograniczałoby możliwość ich odsprzedaży.

Nie. Fundusz wyklucza możliwość uzyskania poręczenia w ramach inicjatywy JEREMIE dla pożyczki udzielonej w ramach tego samego programu.

Tak, jeżeli funkcjonuje nie krócej niż 2 lata. Weryfikacja sytuacji ekonomicznej Poręczyciela odbywa się na podstawie dokumentów rejestrowych i finansowych prowadzonej działalności gospodarczej.

Weryfikacja wartości nieruchomości odbywa się na podstawie operatu szacunkowego lub ustalonej ceny zakupu. W drodze wyjątku gdy wartość nieruchomości na zabezpieczenie jest możliwa do ustalenia metodą porównawczą poza wszelką wątpliwość, Fundusz może odstąpić od weryfikacji operatu szacunkowego.

Pożyczkobiorca zobowiązany jest do realizacji przedsięwzięcia w oparciu o złożony wniosek, co oznacza, iż wydatki powinny być ponoszone wyłącznie na cele i w wysokości określonej w formularzu wniosku. Fundusz dopuszcza nieznaczne odchylenia od pierwotnych założeń wynikające ze zmiany cen czy też kursów walutowych. Wszelkie znaczące zmiany w stosunku do wniosku wymagają akceptacji Funduszu.

Nie. Fundusz nie akceptuje dochodów otrzymywanych poza granicami kraju.

Tak, ale pod pewnymi warunkami. Jeżeli zaproponowane środki trwałe zostaną zaakceptowane przez Fundusz, to wypłata środków z pożyczki dobywa się obligatoryjnie na rachunki Sprzedawców wskazane w fakturach po uprzednim udokumentowaniu zakupu.

Tak, natomiast możliwość ustanowienia zabezpieczenia uwarunkowana jest fizyczną obecnością środków trwałych w kraju.

Tak, pod warunkiem, iż inwestycja jest przygotowana pod względem formalno-prawnym, tj. posiada prawomocne pozwolenie na budowę oraz inne dokumenty wymagane prawem budowlanym

Nie. Wsparcie w formie pożyczki powinno prowadzić do przeniesienia własności przedmiotu na Pożyczkodawcę. Dopuszczalne jest sfinansowanie wykupu przedmiotu lasingu, a przeniesienie własności powinno zostać potwierdzone fakturą.

Nie. Z pożyczki finansowane są jedynie lokale o charakterze produkcjno-usługowo- handlowe na potrzeby działalności gospodarczej.

Tak, jeżeli Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest wynajem nieruchomości, a kupowana nieruchomość ma charakter produkcjno-handlowo-usługowy.