Województwo opolskie

logo_opolskie_czerwono-szare

Informacje o programie

Fundusz Pożyczkowy RPO finansowany jest z wkładu finansowego ze środków Funduszu Funduszy utworzonego w ramach Osi priorytetowej I Innowacje w gospodarce, Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach,  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 oraz własnego wkładu finansowego FRW.

Informacje o FRW

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego jest jednym z pośredników finansowych, realizujących projekty w ramach Inicjatywy Jeremie, Jeremie 2 oraz w oparciu o Regionalne Programy Operacyjne na terenie województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Skuteczny wymiar pomocy i finansowania firm to m.in. udzielenie ponad 3 tys. pożyczek na łączną kwotę ponad 260 mln zł. Tylko w latach 2010 – 2017, dzięki Inicjatywie Jeremie, FRW rozdysponował aż 138,3 mln zł pomiędzy 1069 przedsiębiorstwa.

O pożyczce RPO Opole

Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe lub gdy nie jest to możliwe na warunkach rynkowych. Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), również w fazie start-up, tj. rozpoczynających własną działalność gospodarczą, realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa opolskiego, zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach, przedsięwzięcia rozwojowe oraz inwestycje przedsiębiorstw, przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności.

Co oferujemy naszym klientom?

 • małe pożyczki inwestycyjne do 150.000,00 zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • duże pożyczki inwestycyjne  do 500.000 zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • stałe oprocentowanie pożyczki w całym okresie spłaty wynoszące od 0 % dla
 • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki
 • okres spłaty pozyczki do 5 lat w przypadku małej pożyczki inwestycyjnej
 • okres spłaty pozyczki do 7 lat w przypadku dużej pożyczki inwestycyjnej
 • okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy
 • nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego
 • minimum formalności
 • krótki czas rozpatrzenia wniosku

Jakie może być przeznaczenie pożyczki?

W ramach pożyczek finansowane będą inwestycje:

 

 • dotyczące wyłącznie budowy, rozbudowy lub zakupu wyposażenia dla zaplecza badawczo – rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, rozumianego jako zaplecze służące do systematycznego prowadzenia prac twórczych, podjętych dla zwiększenia zasobu wiedzy, jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy,
 • polegające na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo – rozwojowego (B+R) w postaci: działów B+R w przedsiębiorstwach (badań przemysłowych i / lub prac rozwojowych), w tym inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo – rozwojowej (np. inwestycje w linie pilotażowe, urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy demonstracji, walidacji czy testowania, itp.),
 • służące rozwojowi działalności przedsiębiorstw wykorzystujących i upowszechniających technologie priorytetowe dla rozwoju regionu (tzw. Specjalizacje Inteligentne).

Ograniczenia w finansowaniu

 • finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 proc. środków wypłaconych na rzecz Przedsiębiorcy w ramach pożyczki.

O pożyczkę mogą ubiegać się podmioty, które:

 • posiadają zdolność spłaty pożyczki w umownym terminie spłaty,
 • prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie wykazały znaczącej straty bilansowej (w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej),
 • terminowo regulują płatności podatkowe wobec Skarbu Państwa oraz zobowiązania wobec ZUS,
 • mają odpowiednie warunki oraz możliwości techniczno-organizacyjne do zarządzania proponowanym przedsięwzięciem,
 • zostali pozytywnie zweryfikowani w bazach informacji gospodarczych.

Zabezpieczenie spłaty

W przypadku udzielenia jednostkowej pożyczki w wysokości nie przekraczającej kwoty 20.000 zł, możliwe jest zabezpieczenie w formie weksla własnego. FRW ma jednak prawo wymagać dodatkowego zabezpieczenia, w zależności od oceny ryzyka związanego z transakcją.

W pozostałych przypadkach obligatoryjnie weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób trzecich,
 • przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej bądź rejestru w funduszu inwestycyjnym,
 • przelew wierzytelności z zawartych kontraktów,
 • inne zaakceptowane przez FRW.

Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

W przypadku poręczenia cywilnego lub wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność małżeńska nie została ograniczona ani wyłączona, wymagane jest poręczenie obojga małżonków.

Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji FRW.

stopka_opolskie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2017 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl