fbpx

Prolongata pożyczek z Dolnośląski Fundusz Rozwoju

Prolongata pożyczek z Dolnośląski Fundusz Rozwoju

Epidemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 spowodowała poważne zakłócenia w funkcjonowaniu gospodarki, czego pierwszym następstwem są problemy z płynnością finansową przedsiębiorstw, szczególnie w sektorze MŚP. W związku z zaistniałą, a wcześniej niemożliwą do przewidzenia, sytuacją epidemiologiczną w kraju, która spowodowała wyjątkowe okoliczności wymagające pilnego wprowadzania szczególnych środków i rozwiązań  w ramach instrumentów finansowych na rzezcz zabezpieczenia płynności w firmach, szczególnie sektora MŚP oraz utrzymania miejsc pracy Dolnośląski Fundusz Rozwoju, na podstawie uzgodnień wypracowanych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego informuje o możliwościach zastosowania następujących zmian w warunkach już udzielonych pożyczek.

Tryb wprowadzenia zmian ma charakter wyjątkowy z uwagi na wystąpienie przypadku siły wyższej, o którym mowa w art. 144 ust.1 pkt 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pożyczki obsługiwane w ramach umowy z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. (RPO/DRPI/RPH/2RPO/2DRPI/2RPH/PG) (rodzaje pomocy):

  1. wydłużenie okresu trwania pożyczki do maksymalnego okresu jaki został wskazany dla danego produktu (dotyczy umów aktywnych z MŚP zawartych na krótszy okres niż maksymalny,  nie znajdujących się w procesie windykacji),
  2. wydłużenie okresu karencji w spłacie do okresu maksymalnego, zgodnie regulaminami projektów (wg stanu na dzień udzielenia pożyczki).

Ponadto dla pożyczek RPH, DRPI i PG, niezależnie od rodzajów pomocy wskazanych w punktach 1) i 2), FRW przewiduje możliwość zastosowania następujących rodzajów pomocy:

  1. zawieszenie w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych do 3 miesięcy z jednoczesnym wydłużeniem okresu spłaty pożyczki (tzw. wakacje) z możliwością przedłużenia wakacji o dalsze 3 miesiące, gdy sytuacja gospodarcza będzie za tym przemawiała,
  2. zawieszenie w spłacie rat kapitałowych do 3 miesięcy z jednoczesnym wydłużeniem okresu spłaty pożyczki (tzw. wakacje) z możliwością przedłużenia wakacji o dalsze 3 miesiące, gdy sytuacja gospodarcza będzie za tym przemawiała.

ZŁÓŻ WNIOSEK O PROLONGATĘ online  klikając w link lub obrazek poniżej

Podziel się