Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego

Informujemy, że nabór do projektu „Kompetentni pracownicy sektora budowlanego” zostanie wznowiony dnia 15 czerwca 2023 o godzinie 8:00. Wszystkie szczegóły dotyczące naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu:  https://www.frw.pl/budowlany

 

Informacje o projekcie

Projekt jest realizowany w ramach ogólnopolskiego konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach; nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20.

Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego to projekt partnerski, realizowany wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Dolnośląskimi Pracodawcami.

Termin realizacji projektu od 1 października 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku.

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 6 772 876,88 zł, z czego 5 694 368,72 zł stanowi dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej.

Cel projektu

Udzielenie wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z terenu całej Polski poprzez refundację usług szkoleniowych, doradczych lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym wspierających rozwój przedsiębiorcy, w zakresie wynikającym z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w sektorze budowlanym.

Wsparcie w ramach projektu realizowane jest w formie refundacji poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych zgodnych z rekomendacjami określonymi przez Radę Sektorową, wybranych co do zasady z Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Co oferujemy?

 • maksymalne wsparcie o wartości 7 953,60 zł na jednego pracownika
 • brak limitu wsparcia na jedno przedsiębiorstwo

Poziom dofinansowania wynosi 80%.

Finansowanie wsparcia w kwotach netto.

Przedsiębiorca wnosi wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 20%  kwoty netto wsparcia oraz podatek VAT.

Przedsiębiorca w ramach jednej umowy refundacji może skorzystać z więcej niż jednej usługi rozwojowej pod warunkiem, że łączna kwota wsparcia nie przekracza określonych w regulaminie limitów.

Pracownik w ramach jednej umowy refundacji może skorzystać z więcej niż jednej usługi rozwojowej pod warunkiem, że łączna kwota wsparcia na pracownika nie przekracza określonego w regulaminie limitu.

Wsparcie w postaci refundacji usług rozwojowych udzielone w projekcie przedsiębiorcy, podlega regulacjom dotyczącym pomocy de minimis lub pomocy publicznej na szkolenie lub doradztwo.

Grupa docelowa

Odbiorcami projektu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie całej Polski, działające w ramach Sektora Budowlanego (Dział F: Budownictwo).

Wsparciem zostanie objętych minimum 678 pracowników (w tym minimum 34 kobiety) z około 226 MMŚP Sektora Budowlanego z obszaru całej Polski.

Rodzaj usług rozwojowych

Wsparcie obejmuje usługi rozwojowe w następujących obszarach tematycznych:

 • sporządzanie kosztorysów oraz dokumentacji przetargowej na roboty budowlane,
 • wykonywanie elementów betonowych lub żelbetonowych służących jako konstrukcje nośne budowli,
 • wykonywanie i wbudowywanie zbrojenia oraz prefabrykowanie elementów zbrojenia,
 • montowanie i demontowanie szalunków systemowych,
 • wykonywanie ociepleń budynków, w tym docieplanie przegród budowlanych, płyt balkonowych i fundamentów oraz nakładanie tynków cienkowarstwowych,
 • prowadzenie gospodarki odpadami budowlanymi lub rozbiórkowymi,
 • użytkowanie rusztowań,
 • planowanie i wdrażanie działań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i zdrowia na budowie,
 • wykonywanie posadzek jastrychowych płynnych i suchych,
 • wykonywanie izolacji ciepłochronnych sieci cieplnych,
 • montowanie konstrukcji stalowych na parkingach wielopoziomowych oraz halach,
 • nadzorowanie budowy, demontażu i eksploatacji rusztowań,
 • wykonywanie robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych,
 • montowanie obróbek blacharskich i systemów odwodnienia dachu,
 • montowanie ścian działowych w technologii gipsowo-kartonowej.

Nowe szkolenia w ofercie:

 • znajomość użytkowa języka polskiego wśród obcokrajowców do bezpiecznej i efektywnej pracy na budowie.,
 • spawanie metodą otuloną – 111,
 • spawanie metodą MIG – 131,
 • spawanie metodą TIG – 141,
 • spawanie metodą MAG – 135,
 • instalowanie systemów fotowoltaicznych – kurs dla certyfikowanych instalatorów,
 • instalowanie pomp ciepła umiejętność bezpiecznej obsługi sprzętu budowlanego i maszyn budowlanych typu spycharki, równiarki, koparki,
 • umiejętność bezpiecznego posługiwania się narzędziami i sprzętem oraz narzędziami z napędem używanym w robotach budowlano – montażowych powyżej 1 KV – uprawnienia SEP,
 • umiejętność bezpiecznej obsługi sprzętu budowlanego i maszyn budowlanych typu spycharki, równiarki, koparki,
 • uprawnienia do obsługi podestów ruchomych przejezdnych – egzamin UDT,
 • umiejętność operowania maszynami i urządzeniami roboczymi, budowlanymi i drogowymi w zakresie III klasy uprawnień (koparko  – ładowarki klasa III – wszystkie, koparki jednonaczyniowe – klasa III do 25 ton, ładowarki jednonaczyniowe – klasa III do 20 ton),
 • uprawnienia do pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa,
 • umiejętność projektowania, instalowania i konserwacji technicznych systemów zabezpieczeń (kursy kształcenia ustawicznego),
 • umiejętność projektowania, instalowania i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej (kursy kształcenia ustawicznego),
 • umiejętność projektowania, instalowania i konserwacji stałych urządzeń gaśniczych gazowych (kursy kształcenia ustawicznego),
 • dekarz,
 • betoniarz – zbrojarz,
 • kamieniarz,
 • wykonywanie wybranych robót budowlanych wykończeniowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik,
 • montowanie i rozbiórka szalunków ściennych i stropowych,
 • wykorzystywanie dronów w budownictwie,
 • wykorzystywanie najnowszych technologii IT w budownictwie,
 • kierowanie projektami budowlanymi w zakresie technicznofinansowym,
 • sporządzanie planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
 • umiejętności w zakresie stosowania technologii BIM (Building Information Modelling).

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w cyklicznych rundach naboru do kwietnia 2023 r., do momentu zrekrutowania 814 uczestników lub do wyczerpania środków przeznaczonych na refundację kosztów usług rozwojowych.

Wstępne zgłoszenie do projektu następuje przez formularz rejestracyjny, zamieszczony na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”.

Formularz zgłoszeniowy – Kompetencje dla sektorów 2

Schemat rekrutacji

Jak skorzystać z dofinasowania do szkoleń dla pracowników z branży budowalnej?

 1. Złóż formularz rejestracyjny przez stronę internetową PARP

Formularz zgłoszeniowy – Kompetencje dla sektorów 2

Z przedsiębiorcą, który prawidłowo wypełnił wstępne zgłoszenie do projektu skontaktuje się pracownik operatora, który prześle login do systemu informatycznego, wspierającego rekrutację i udział w projekcie. Aby się zarejestrować trzeba wprowadzić nazwę użytkownika oraz email. Potwierdzenie rejestracji następuje przez email.

 1. Złóż przy wykorzystaniu systemu informatycznego dokumenty rekrutacyjne

Aby móc wypełniać dokumenty aplikacyjne i załączać skany w pierwszej kolejności należy uzupełnić w systemie informatycznym formularz zgłoszeniowy – Z01 Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa. Dopiero po zapisaniu danych w formularzu zgłoszeniowym możliwe jest wypełnianie i załączanie pozostałych plików.

 1. Czekaj na weryfikację formalną złożonych dokumentów

Informacja o zakwalifikowaniu się lub braku możliwości objęcia wsparciem w ramach projektu przesyłana jest do przedsiębiorcy elektronicznie na adres e-mail wskazany w dokumentacji zgłoszeniowej oraz przez system informatyczny.

Biuro projektu

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

ul. Szczawieńska 2

58-310 Szczawno-Zdrój

tel. (74) 648 04 00

e-mail: darr@darr.pl

Biuro czynne: pn.-pt.  – w godz. 08:00 -15:30.

Sektor budownictwa operatorzy

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

tel.: 665 877 665, 661 808 079

budowlany@frw.pl

www.frw.pl

Firmy z województwa:

 • wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego

 

DARR S.A.

tel.: 665 119 123, 607 755 900

budowlany@darr.pl

www.darr.pl

Firmy z województwa:

 • pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego

 

Dolnośląscy Pracodawcy

tel.: 527 991 888, 530 828 511

budowlany@dp.org.pl

www.dolnoslascypracodawcy.pl

Firmy z województwa:

 • dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego

Dokumenty do pobrania – Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego

Nabór – Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego

Gdzie można złożyć wniosek – Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego

Obowiązki informacyjno-promocyjne uczestników projektu Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego