Pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

ZAKOŃCZONE PROJEKTY

Informujemy, że program został zakończony.

O programie

Fundusz Pożyczkowy dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (zwany dalej FP PES) to nowy program realizowany przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego na mocy umowy  zawartej pomiędzy FRW a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pełniącym rolę Menadżera Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w projekcie pn. “Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działaniu 2.9 PO WER” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków własnych FRW.

Uruchomiony przez Bank Gospodarstwa Krajowego projekt niskooprocentowanych pożyczek ma na celu rozszerzenie działalności, wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizację nowych przedsięwzięć, przechodzenie przez nowe przedsiębiorstwa na nowe rynki lub na nowe rozwiązania. Dodatkowo, przedsięwzięcie finansowane w ramach instrumentu pożyczkowego powinno generować korzyści społeczne. Dzięki FP PES podmioty ekonomii społecznej mogą rozpocząć, rozszerzyć lub wzmocnić prowadzoną działalność oraz realizować nowe przedsięwzięcia i tworzyć kolejne miejsca pracy.

Projekt opiewa na kwotę blisko 20 000 000,00 zł, z czego 17 314 883,06 zł stanowi wkład z Unii Europejskiej. Projekt zakłada, że ze wsparcia skorzystają min. 204 Podmioty Ekonomii Społecznej. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach przedsięwzięć sfinansowanych ze środków pożyczek wyniesie min. 162.

Kto może otrzymać wsparcie?

Do ubiegania się o pożyczkę uprawnione są podmioty ekonomii społecznej, których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, w szczególności zaś:

 • przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne prowadzące zarejestrowaną w KRS działalność gospodarczą.
 • podmioty reintegracyjne, w szczególności: Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS) oraz Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
 • organizacje pozarządowe lub podmioty pożytku publicznego, w szczególności: spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, spółki non-profit.

O pożyczkę mogą ubiegać się podmioty, które:

 • spełniają kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy („MŚP”),
 • posiadają siedzibę lub funkcjonują na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego lub wielkopolskiego,
 • wykażą osiągnięcie, w ramach przedsięwzięcia planowanego do sfinansowania ze środków pozyczki, co najmniej jednej kategorii korzyści społecznych, określonych w Regulaminie FP PES,
 • terminowo regulują płatności podatkowe wobec Skarbu Państwa oraz zobowiązania wobec ZUS,
 • zostali pozytywnie zweryfikowani w bazach informacji gospodarczych.

Jakie są warunki pożyczek na start i na rozwój?

Pożyczka na start – przeznaczona dla PES na rozpoczęcie działalności lub dla podmiotów będących we wczesnej fazie rozwoju, tj. działających nie dłużej niż 12 miesięcy:

 • maksymalna wartość pożyczki do 100 tys. zł,
 • pożyczkobiorca może zaciągnąć maksymalnie dwie pożyczki na start, tj. jedną pożyczkę z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej oraz dodatkowo jedną pożyczkę na utworzenie miejsca/miejsc pracy,
 • oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 1,75% z możliwością obniżenia oprocentowania do 0,88%*.

Pożyczka na rozwój – przeznaczona dla PES działających powyżej 12 miesięcy:

 • maksymalna wartość pożyczki na realizację jednego przedsięwzięcia wynosi 500 tys. zł;
 • pożyczkobiorca może zaciągnąć więcej niż jedną pożyczkę, pod warunkiem, że łączna wartość finansowania nie przekroczy 1 mln zł;
 • oprocentowanie Pożyczki uzależnione jest od kwoty finansowania:
 1. do kwoty 100 tys. zł – oprocentowanie pożyczki wynosi 1,75%, z możliwością obniżenia oprocentowania do 0,88%*
 2. powyżej kwoty 100 tys. PLN – oprocentowanie pożyczki wynosi od 2,87% i może ulec obniżeniu do 1,75%, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia utworzona zostanie liczba nowych miejsc pracy odpowiadająca kwocie zaciągniętej pożyczki w proporcjach, zgodnie z którymi 100 tys. PLN pożyczki przekłada się na utworzenie 1 miejsca pracy;

* w przypadku, gdy celem/jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest tworzenie nowego/nowych miejsc pracy.

Pozostałe warunki obu pożyczek:

 • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki,
 • okres spłaty pożyczki do 5 lat w przypadku pożyczki na start i do 7 lat w przypadku pożyczki na rozwój,
 • okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy,
 • nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego,
 • minimum formalności,
 • krótki czas rozpatrzenia wniosku.

Na jaki cel można przeznaczyć pożyczkę?

 • pokrycie kosztów funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej,
 • zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu,
 • bieżącą działalność przedsiębiorstwa,
 • rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych,
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju PES.

Zabezpieczenie spłaty pożyczki

Na zabezpieczenie spłaty udzielanych z FP PES pożyczek FRW przyjmuje obligatoryjnie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową pożyczkobiorcy oraz dodatkowo co najmniej jedną z form prawnego zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe lub cywilne osób trzecich,
 • przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej bądź rejestru w funduszu inwestycyjnym,
 • przelew wierzytelności z zawartych kontraktów,
 • inne zaakceptowane przez FRW.

Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

Aktualne dostępne limity pożyczek

Najczęściej zadawane pytania

Dokumenty do pobrania

Gdzie można złożyć wniosek?

Kalkulator pożyczkowy

Informacja w związku z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych

PES_plakat-B2_aktualneLogotypy