fbpx

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Informacje o pożyczce

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) udzielana jest ze środków udostępnionych przez BGK z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez PES z całego kraju w celu zapewnienia finansowania płynnościowego.

Celem instrumentu jest poprawa płynności finansowej podmiotów, poprzez zapewnienie dostępu do preferencyjnej pożyczki płynnościowej z pomocą de minimis. Pożyczka płynnościowa ma być ponadto instrumentem wsparcia dla PES dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Założenia dotyczące opisywanego instrumentu mają charakter ramowy. Zostały one zaprojektowane we współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przy uwzględnieniu panującej w kraju sytuacji społeczno — gospodarczej wywołanej przez COVID-19. MFiPR oraz BGK, zastrzega możliwość modyfikacji parametrów pożyczki płynnościowej, po ustąpieniu skutków gospodarczych wywołanych sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Projekt opiewa na kwotę ponad 4 mln zł, z czego całość stanowi wkład BGK. Termin realizacji projektu od kwietnia 2020 roku do kwietnia  2022 roku.

Kto może otrzymać wsparcie?

Odbiorcami pożyczek mogą zostać Podmioty Ekonomii Społecznej z całego kraju:

 • przedsiębiorstwo społeczne,  w tym spółdzielnia socjalna,
 • podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:  Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS), Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
 • organizacja pozarządowa, podmiot, lub spółka non-profit o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%,
 • spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych.

Grupę docelową Pożyczki Płynnościowej dla PES stanowią podmioty:

 • istniejące co najmniej 12 m-cy i posiadające co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy,
 • spełniające kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
 • posiadające zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i wykazujące realne źródła spłaty tych zobowiązań.

Warunki pożyczki

 • maksymalna jednostkowa wartość pożyczki — do wysokości 25% wartości rocznego obrotu i nie więcej niż 100 tys. zł
 • minimalny okres prowadzenia działalności 12 miesięcy i zamknięty co najmniej jeden rok obrotowy
 • miesięczna forma spłaty, z możliwością spłaty w formie rat kwartalnych
 • oprocentowanie wynosi 0,055% w skali roku (połowa stopy redyskonta weksli NBP)
 • okres spłaty dla pożyczek udzielonych do 31 grudnia 2020 r.: 48 miesięcy; dla pożyczek udzielonych od I stycznia 2021 r.: 36 miesięcy;
 • karencja w spłacie kapitału pożyczki — dla pożyczek udzielonych do 31 grudnia 2020 r.: do 12 miesięcy; dla pożyczek udzielonych od 1 stycznia 2021 r.: do 6 miesięcy;
 • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki
 • minimum formalności,
 • krótki czas rozpatrzenia wniosku,

W okresie karencji brak konieczności spłaty kapitału, spłata wyłącznie zobowiązań odsetkowych, przy czym odsetki w okresie karencji mogą być spłacane w okresach kwartalnych (niezależnie od tego, czy spłata rat kapitałowo-odsetkowych będzie następowała w okresach miesięcznych czy kwartalnych).

Dopuszcza się zaangażowanie PES w tym samym czasie w ramach danej Umowy Operacyjnej z FRW tylko z tytułu jednej pożyczki.

Zakres finansowania w ramach pożyczki

W ramach pożyczki finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności pożyczkobiorcy i zapewnieniem mu płynności finansowej.

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 • zobowiązania publiczno-prawne,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury,
 • zatowarowanie, półprodukty,
 • koszty administracyjne,
 • koszty zakupu drobnego wyposażenia.

Jednostkowa Pożyczka może finansować do 100% wydatków. Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy przedsiębiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

Warunki częściowego umorzenia spłaty kapitału

 • warunek zmniejszenia przychodów PES – warunek ten liczony jest poprzez porównanie dwóch wybranych, następujących po sobie miesięcy, z okresu od 1.01.2020 r. do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o umorzenie, do odpowiadających im miesięcy z 2019 roku. Dla przykładu: przychody z 03-04.2020 roku, porównujemy do przychodów z 03-04.2019 roku,
 • utrzymanie miejsc pracy – miejsce/a pracy należy utrzymać przez 10 miesięcy od daty podpisania umowy pożyczki płynnościowej, a w przypadku udzielonych już pożyczek od daty aneksowania umowy pożyczki. Liczba etatów do utrzymania liczona jest wg stanu na 2 miesiące przed złożeniem wniosku o udzielenie/umorzenie pożyczki na podstawie oświadczenia PES,

Ograniczenia w finansowaniu

Pożyczka Płynnościowa nie może być udzielona PES, który:

 • na etapie udzielania pożyczki był wpisany jako nierzetelny dłużnik w bazie biura informacji gospodarczej,
 • posiada zaległości w ZUS/KRUS/US,
 • posiada zaległości w spłacie pożyczki/kredytu/innego zobowiązania finansowego powyżej 3 miesięcy w okresie ostatniego roku,
 • wobec którego jest prowadzona egzekucja w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966,
 • o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • jest zobowiązany do zwrotu pomocy publicznej,
 • korzystał już ze wsparcia w ramach Pożyczki Płynnościowej dla PES.

Pożyczka nie może zostać przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu innego kredytu/pożyczki udzielonego ze środków publicznych, w szczególności w ramach PO WER.

Zabezpieczenie

Obligatoryjnie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób trzecich,
 • przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej bądź rejestru w funduszu inwestycyjnym,
 • przelew wierzytelności z zawartych kontraktów,
 • inne zaakceptowane przez FRW.

Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

W przypadku poręczenia cywilnego lub wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność małżeńska nie została ograniczona ani wyłączona, wymagane jest poręczenie obojga małżonków.

Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji FRW.

Dokumenty do pobrania

Kalkulator pożyczkowy

Aktualne dostępne limity pożyczek

Gdzie można złożyć wniosek?

Przyznanie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej analizy zdolności kredytowej. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.