Nabór partnera – Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy

partner do projektu - Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy

Nabór partnera – Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146, z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu partnerskiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, typ projektu 4 – wsparcie przedsiębiorczości na projekty na rzecz wsparcia osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

 I Cel partnerstwa:

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie  i wspólna realizacja zadań przewidzianych w projekcie, polegających m. in. na realizacji kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej obejmującego wyłącznie następujące elementy:

 • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa,
 • finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej

Pozostałe informacje, odnoszące się do planowanego projektu są dostępne pod adresem:

https://power-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/-/12771558-konkurs-nr-powr-01-02-01-ip-10-02-002-20

II Wymagania wobec Partnera:

O udział w naborze może ubiegać się kandydat na partnera który spełnia następujące wymagania:

 • jest podmiotem prowadzącym działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, nie działającym dla zysku lub przeznaczającym zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, posiadającym bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.
 • posiada siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego, w którym będzie realizowany projekt.
 • nie jest podmiotem, który podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • nie jest podmiotem, z którym rozwiązano w trybie natychmiastowym umowę o dofinansowanie projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z przyczyn leżących po jego stronie
 • przedmiot jego działalności jest zgodny z celami partnerstwa
 • posiada niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie realizacji usług szkoleniowych lub doradczych dla osób bezrobotnych planujących lub rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej lub mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców lub pracowników tych przedsiębiorców lub w realizacji projektów w ramach działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

III Kryteria wyboru oferty:

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa – maximum 10 pkt.
 2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby kadrowe, finansowe, techniczne i organizacyjne) – maximum 15 pkt.
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze – maximum 15 pkt.

Dodatkowe kryterium premiujące: Kandydat na partnera zapewni, że do realizacji projektu zostanie zatrudniona osoba z niepełnosprawnością w wymiarze co najmniej ½ etatu- 20 pkt.

 Kryterium wyboru Partnera/ów będzie przyznana najwyższa liczba uzyskanych punktów przewidzianych dla kryteriów wskazanych w pkt. 1-3, uwzględniająca dodatkowo kryterium premiujące.

 Fundusz Regionu Wałbrzyskiego zastrzega możliwość wyboru maksymalnie dwóch Partnerów spośród wszystkich złożonych zgłoszeń.

IV Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 29 lipca 2020 r. (do godz. 15.30) w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Otwarty nabór partnera do projektu na rzecz wsparcia osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej”

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Funduszu Regionu Wałbrzyskiego
w godz. 7.30- 15.30 (poniedziałek – piątek) lub przesłać na adres: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych.

Uwaga: w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data wpływu do FRW, a nie data stempla pocztowego

 V Procedura wyboru Partnera:

Złożone oferty będą oceniane przez co najmniej dwóch pracowników Działu Organizacyjno-Prawnego Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

Informacja o wyborze partnera zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.frw.pl

Oferty niespełniające kryteriów zostaną odrzucone.

Formularz zgłoszenia [doc]

Protokół z wyboru Partnera

Podziel się