Praca – Ekspert dotacyjny

Praca – Ekspert dotacyjny

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego będący instytucją otoczenia biznesu zajmującą się wsparciem finansowym mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zatrudni osobę na stanowisku: Eksperta dotacyjnego – Specjalisty ds. projektów multimedialnych i social media. Miejsce pracy: Wałbrzych.

Osoba będzie odpowiedzialna za:

 • pomoc w zakresie sporządzania biznesplanów dla firm w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • wsparcie merytoryczne uczestników projektu w przygotowaniu biznesplanów na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tym elementów związanych z analizą finansową, marketingową i SWOT)
 • prowadzenie szkoleń w zakresie przedsiębiorczości i budowy biznesplanów,
 • dokonywanie oceny wniosków dotyczących przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości/ biznesplanów,
 • promocję usług finansowych, szkoleniowych i doradczych w obszarze działalności projektowej,
 • marketing (w tym Social media marketing) i rekrutacja uczestników projektów realizowanych z programów dofinansowanych w ramach środków publicznych i UE
 • organizacja działań promocyjnych i szkoleniowych organizowanych przez Fundusz dla przedsiębiorców i instytucji współpracujących z FRW

Wymagania:

 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w działach związanych z promocją i finansowaniem klientów instytucjonalnych w instytucji finansowej, ubezpieczeniowej lub w Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) świadczących usługi doradcze dla przedsiębiorstw, organizacji non- profit na stanowisku związanym z obsługą klienta lub marketingu,
 • znajomość dokumentacji finansowej i formalno- prawnej przedsiębiorstw,
 • umiejętność sporządzania biznesplanów, jak i ich poszczególnych elementów,
 • znajomość zaawansowanych technik marketingowych (w tym doświadczenie w prowadzeniu profili biznesowych w mediach społecznościowych i/ lub administrowanie platformami biznesowymi),
 • wysoka odpowiedzialność za powierzone obowiązki,
 • otwartość na zmiany oraz energię w działaniu,
 • umiejętność identyfikacji potrzeb klientów i budowania długofalowych relacji,
 • kreatywność i wysokie zdolności organizacyjne,
 • umiejętność realizacji wyznaczonych celów
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne,
 • obsługa pakietu Office,
 • rzetelna postawa wobec klientów i pracodawcy,
 • czynne prawo jazdy kat. B

Wybranemu kandydatowi FRW oferuje:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w stale rozwijającej się instytucji otoczenia biznesu o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość rozwoju osobistego

Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o przesłanie aktualnego życiorysu wraz z listem motywacyjnym (w terminie 14 dni od daty ogłoszenia) na adres e-mail: info@frw.pl

Nadesłanych aplikacji nie zwracamy, zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Życiorys powinien zawierać dane wskazane w art.221§1 Kodeksu pracy, w szczególności: identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia); kontaktowe; o wykształceniu (ukończonych szkołach, studiach, szkoleniach, kursach); kwalifikacjach zawodowych (umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym); przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (poprzednich pracodawcach, zajmowanych stanowiskach oraz obowiązkach zawodowych).

Prosimy o zawarcie w CV i liście motywacyjnym  klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego z siedzibą w Wałbrzychu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO)

Klauzula obowiązku informacyjnego (art. 13 RODO)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundusz Regionu Wałbrzyskiego („FRW”) z siedzibą w Wałbrzychu (58-300) przy  ul. Bolesława Limanowskiego 15 (KRS 0000066780).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z: wykonywaniem czynności związanych z udziałem w procesie rekrutacji i wnioskiem o zatrudnienie  w FRW (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na FRW (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Posiada Pani/Pan możliwość uzyskania kopii danych. W tym celu należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Banku poprzez niżej wskazany adres email.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy.

Jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody uniemożliwia uczestnictwo kandydata w dalszych procesach rekrutacyjnych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania / poprawienia (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO).

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych jest dobrowolne.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@frw.pl.

Podziel się