Nabór partnera – Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Nabór partnera – Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu partnerskiego realizowanego w ramach II rundy konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20 „Kompetencje dla sektorów” dla sektora finansowego (Sekcja „K” Polskiej Klasyfikacji Działalności- Działalność finansowa i ubezpieczeniowa) w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, typ projektu 4

Nr konkursu: POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20

I Cel partnerstwa:

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie  i wspólna realizacja zadań przewidzianych w projekcie, polegających m. in. na:

 • realizacji projektu zwiększającego zdolności adaptacyjne przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo wynikające z rekomendacji SR,
 • refundacji wydatków dotyczących usług rozwojowych dla pracowników MMŚP z branży finansowej,
 • rekrutacji potencjalnych odbiorców wsparcia.

Pozostałe informacje, odnoszące się do planowanego projektu są dostępne pod adresem:

Kompetencje dla sektorów 2 – oferta dla operatorów – PARP – Centrum Rozwoju MŚP

 

II Wymagania wobec Partnera:

O udział w naborze może ubiegać się kandydat na partnera który spełnia następujące wymagania:

 • jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie projektu, zgodnie z obowiązującym Regulaminem konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20, tj.:
 1. a) przedsiębiorcą,
 2. b) podmiotem działającym na rzecz rozwoju gospodarczego,
 3. c) podmiotem działającym na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału

adaptacyjnego przedsiębiorców,

 1. d) reprezentatywną organizacją związkową i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.);
 2. e) organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. 2019 poz. 1809, z późn. zm.);
 3. f) organizacją samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267, z późn. zm.);
 4. g) organizacją związkową w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263, z późn. zm.),
 • nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania:
 1. a) na podstawie art. 6b ust. 3 ustawy o PARP,
 2. b) na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 3. c) na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769) lub art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358),
 4. d) na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym,
 5. e) na podstawie art. 1 rozporządzenia KE nr 1407/2013,
 • posiada udokumentowane doświadczenie, tj. w okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie zrealizował co najmniej jeden projekt finansowany ze środków UE lub innych środków publicznych na rzecz przedsiębiorców lub ich pracowników,
 • przedmiot jego działalności jest zgodny z celami partnerstwa,
 • posiada niezbędny potencjał obejmujący zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe, a także odpowiedni potencjał społeczny.

 

III Kryteria wyboru oferty:

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa – maximum 10 pkt.
 2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby kadrowe, finansowe, techniczne i organizacyjne) – maximum 15 pkt.
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze – maximum 15 pkt. 

Dodatkowe kryterium premiujące: Kandydat na partnera zapewni, że do realizacji projektu zostanie zatrudniona osoba z niepełnosprawnością[1] w wymiarze co najmniej ½ etatu- 20 pkt.

Kryterium wyboru Partnera/ów będzie przyznana najwyższa liczba uzyskanych punktów przewidzianych dla kryteriów wskazanych w pkt. 1-3, uwzględniająca dodatkowo kryterium premiujące.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego zastrzega możliwość wyboru maksymalnie jednego Partnera spośród wszystkich złożonych zgłoszeń lub  do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

 

IV Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 04 stycznia 2021 r. (do godz. 12.00) w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Otwarty nabór partnera do projektu w ramach konkursu POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20”

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Funduszu Regionu Wałbrzyskiego
w godz. 7.30- 15.30 (poniedziałek – piątek) lub przesłać na adres: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych.

Uwaga: w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data wpływu do FRW, a nie data stempla pocztowego

 

V Procedura wyboru Partnera:

Złożone oferty będą oceniane przez co najmniej dwóch pracowników Działu Organizacyjno-Prawnego Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

Informacja o wyborze partnera zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.frw.pl

Oferty niespełniające kryteriów zostaną odrzucone.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze partnera [pdf]

Formularz zgłoszenia [doc]

Protokół z wyboru partnera 

 

Podziel się