Nabór partnera do realizacji projektu POWER 2.21

Nabór partnera do realizacji projektu POWER 2.21

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146, z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu realizowanego w ramach POWER 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, konkurs nr POWR.02.21.00-IP.09-00-001/20 pt. Akademia Menadżera MMŚP 2.

Oferty należy składać do 26 lutego 2020 r. (do godz. 15.00) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór partnera do realizacji projektu POWER 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie Funduszu Regionu Wałbrzyskiego (I piętro) w godz. 7.30- 15.30 (poniedziałek – piątek) lub przesłać na adres: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych.

Więcej informacji w załączniku:

Załącznik 

Formularz zgłoszenia

Protokół z wyboru Partnera

Podziel się