Wsparcie unijne dla Przedsiębiorczości Akademickiej

UWAGA!

Informujemy, że program został zakończony.

 

Dlaczego warto skorzystać z programu?

Atrakcyjność projektu polega przede wszystkim na oprocentowaniu pożyczki na poziomie 0%! Ponadto Fundusz Regionu Wałbrzyskiego nie pobiera żadnych opłat i prowizji.  Przedsiębiorcy mogą skorzystać również z 12 miesięcznego okresu karencji a maksymalny okres spłaty zobowiązania wynosi aż 6 lat.

Aby ubiegać się o środki wystarczy  pobrać z naszej strony wniosek wraz załącznikami i złożyć go w naszym Biurze Obsługi. Następnie nasi doradcy przeprowadzą ocenę ekonomiczno-finansową projektu i razem z przedsiębiorcą ustalą zabezpieczenie spłaty pożyczki, którym może być np. poręczenie cywilne osoby fizycznej czy przewłaszczenie rzeczy ruchomych.

O pożyczce „Przedsiębiorczość Akademicka”

Fundusz Pożyczkowy dla Przedsiębiorczości Akademickiej utworzony został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka – Innowacje – Technologie, Działanie 1.3 „ Zaawansowane usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.3.4 „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP – Inicjatywa JEREMIE”.

Skierowany jest do mikroprzedsiębiorstw związanych z Przedsiębiorczością Akademicką rozumianą jako aktywność biznesowa środowisk akademickich, w tym studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych lub uczestników Studiów Podyplomowych, w tym MBA rozpoczynających lub prowadzących własną działalność gospodarczą.

Celem Funduszu Pożyczkowego RPO dla Przedsiębiorczości Akademickiej jest ułatwienie tym przedsiębiorcom dostępu do finansowania zewnętrznego poprzez zwiększenie efektywności i dostępności preferencyjnych pożyczek.

Kto może otrzymać wsparcie?

Mikroprzedsiębiorstwa związane z Przedsiębiorczością Akademicką mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz osoby związane z tym środowiskiem i rozpoczynające działalność gospodarczą.

Co oferujemy naszym klientom?

 • pożyczki do 75.000 zł
 • oprocentowanie pożyczki od 0 % w skali roku,
 • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki
 • okres spłaty do 6 lat
 • okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 12 miesięcy
 • nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego
 • minimum formalności
 • krótki czas rozpatrzenia wniosku

Jakie może być przeznaczenie pożyczki?

 • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP, w tym cele obrotowe.

O pożyczkę mogą ubiegać się podmioty, które:

 • posiadają zdolność spłaty pożyczki w umownym terminie spłaty,
 • prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie wykazały znaczącej straty bilansowej (w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej),
 • terminowo regulują płatności podatkowe wobec Skarbu Państwa oraz zobowiązania wobec ZUS,
 • mają odpowiednie warunki oraz możliwości techniczno-organizacyjne do zarządzania proponowanym przedsięwzięciem,
 • zostali pozytywnie zweryfikowani w bazach informacji gospodarczych.

Zabezpieczenie spłaty

Obligatoryjnie oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz dodatkowo co najmniej jedna z niżej wymienionych form:

 • weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową,
 • poręczenie cywilne co najmniej jednej osoby fizycznej,
 • przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia
 • zastaw rejestrowy.

Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

Wsparcie w ramach programu stanowi pomoc de minimis.

 

Dokumenty do pobrania

Gdzie można złożyć wniosek

Aktualne dostępne limity pożyczek

Najczęściej zadawane pytania

Kalkulator pożyczkowy

Nasi Partnerzy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2019 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl