fbpx

Najczęściej zadawane pytania

Kto może złożyć wniosek o pożyczkę? Czy mogę złożyć wniosek przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej?

Wniosek o pożyczkę mogą złożyć osoby fizyczne lub prawne posiadające status mikroprzedsiębiorcy, tj. po zarejestrowaniu działalności gospodarczej w CEiDG.

Czy spółka z o. o. w organizacji może złożyć wniosek o pożyczkę?

Nie. Spółka powinna być wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego Przedsiębiorców.

Czy wielkość firmy ma znaczenie ?

Tak. Pożyczki dedykowane są dla mikroprzedsiębiorstw, których definicja została określona w Załączniki nr I Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. Do kategorii tej należą w szczególności przedsiębiorstwa, które nie zatrudniają mniej niż 10 pracowników, ich roczny obrót netto oraz suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. Przy weryfikacji powyższego kryterium brane pod uwagę są także podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Wnioskodawcą, których dane są sumowane z danymi Wnioskodawcy w sposób uzależniony od stopnia powiązania (partnerskie/zależne). Zweryfikować powyższe kryterium można pod adresem www.kwalifikator.een.org.pl.

Czy wniosek o pożyczkę może złożyć spółdzielnia ?

Tak. Pod warunkiem iż prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców.

Jak długo musi firma funkcjonować aby wystąpić o pożyczkę ?

Wniosek o pożyczkę może złożyć przedsiębiorca tuż po rejestracji w stosownej ewidencji/rejestrze.

Do kiedy można składać wnioski ?

Fundusz przyjmuje wnioski do czasu wyczerpania środków. Wskaźnik wykorzystania można monitorować na stronie internetowej Funduszu.

Czy można złożyć wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail ?

Nie. Wniosek wraz z załącznikami powinien być złożony w formie papierowej. Wniosek można złożyć w biurze regionalnym FRW w Szczecinie, siedzibie głównej FRW w Wałbrzychu lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera do tych placówek.

Czy wniosek jest automatycznie odrzucany jeżeli zawiera braki ?

Nie. W przypadku stwierdzenia braków Fundusz wzywa do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. Datą od której biegnie termin przewidziany na rozpatrzenie wniosku jest data uzupełnienia braków. Niedostarczenie brakujących dokumentów w określonym terminie powoduje, iż wniosek zostaje anulowany bez rozpatrzenia.

Prowadzę działalność transportową. Czy mogę otrzymać pożyczkę ?

Inicjatywa Jeremie oraz w szczególności regulacje dotyczące pomocy de minimis wykluczają udzielenie pożyczki (pomocy de minimis) na działalność związaną z prowadzeniem zarobkowego transportu drogowego w zakresie zakupu środka transportu. Dopuszczalne jest natomiast sfinansowanie wydatków związanych z adaptacją pojazdów czy innymi celami przyczyniającymi się do rozwoju przedsiębiorcy.

Czy istnieją inne branże wykluczone z programu?

Wszystkie wykluczenia zostały określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. Należą do nich w szczególności podmioty prowadzące działalność w zakresie: rybołówstwa i akwakultury, produkcji podstawowej produktów rolnych, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych oraz sektorze węglowym.

W jakiej wysokości mogę otrzymać pożyczkę ?

Pożyczka może być udzielona w wysokości nie większej niż 100 % wydatków określonych we wniosku, przy czym nie więcej niż 75 tys. zł.

Co to jest karencja? Na czym polega?

Karencja polega na odroczeniu spłaty kapitału pożyczki w pierwszym okresie obsługi zobowiązania. W tym czasie Pożyczkobiorca spłaca wyłącznie odsetki od zaciągniętej kwoty pożyczki. Karencja pozwala na zmniejszenie obciążeń finansowych przedsiębiorcy w początkowym czasie funkcjonowania firmy lub realizacji przedsięwzięcia finansowanego za pomocą pożyczki. Jej maksymalny wymiar wynosi 12 miesięcy i możliwy jest do uzyskania tylko w ciągu pierwszych miesięcy obsługi pożyczki.

Czy wymagany jest wkład własny ?

Nie, poza podatkiem Vat, w przypadku możliwości jego wystąpienia i odzyskania od US przez Pożyczkobiorcę. Fundusz natomiast zastrzega sobie prawo do uzależnienia udzielenia pożyczki od wniesienia wkładu własnego w wysokości 20 % wydatków netto.

Czy pożyczka musi być związana z działalnością gospodarczą ?

Tak. Środki z pożyczki mogą być przeznaczone wyłącznie na cele gospodarcze, służące rozwojowi przedsiębiorcy.

Czy mogę otrzymać pożyczkę na towar ?

Tak, jeżeli cele obrotowe są zgodne z zapisami pkt. 3.2.6-3.2.8 zawartymi w Nocie wyjaśniającej w zakresie instrumentów inżynierii finansowej zgodnie z art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, tj. COCOF 10-0014/05 z dnia 8 lutego 2012r. Zgodnie z w/w wytycznymi środki obrotowe w postaci materiałów, surowców i towarów mogą być przedmiotem finansowania w przypadku gdy nowy podmiot gospodarczy dokonuje zakupu w ramach kapitału początkowego/założycielskiego lub istniejący podmiot gospodarczy dokonuje zakupu środków obrotowych związanych z wyraźnym planem rozwoju, np.: jako uzupełnienie inwestycji lub rozszerzeniem działalności o nową branżę.

Czy mogę sfinansować już zakupiony środek trwały ?

Nie. Program wyklucza refinansowanie już poniesionych wydatków.

Czy pożyczkę można przeznaczyć na spłatę innych zobowiązań ?

Nie. Pożyczka nie może być przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek oraz zobowiązań publiczno-prawnych.

Czy pożyczka dla Przedsiębiorczości Akademickiej są pomocą de minimis ?

Tak, jeżeli pożyczka jest udzielana na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Otrzymaną z tytułu pożyczki pomoc de minimis Fundusz potwierdza poprzez wydanie stosownego zaświadczenia.

Jaka jest wysokość pomocy de minimis z tytułu wnioskowanej pożyczki ?

Wysokość pomocy de minimis stanowi zdyskontowaną różnicę miedzy odsetkami liczonymi dla rynkowego oprocentowania ustalonego w oparciu stopę referencyjną Komisji Europejskiej a oprocentowaniem pożyczki ustalonym w umowie.

Czy można łączyć pożyczkę z dotacją ?

Pożyczkobiorca otrzymując pożyczkę zobowiązuje się do niekorzystania z innych instrumentów o charakterze publicznym, w tym w szczególności z dotacji na przedsięwzięcie, na które udzielona zostaje pożyczka. W przypadku, gdy dotacja dotyczy innych identyfikowalnych kosztów, co możliwe jest do ustalenia poza wszelką wątpliwość kumulacja pomocy jest możliwa o ile nie zostanie przekroczony dozwolony pułap jej intensywności. Ponadto zgodnie z linią demarkacyjną na lata 2007-2013 w celu uniknięcia podwójnego finansowania wsparcie nie będzie mogło być udzielone przed upływem roku 1 roku podmiotom, które rozpoczęły działalność gospodarczą uzyskując wsparcie z EFS.

Czy ma znaczenie sytuacja finansowa Wnioskodawcy ?

Tak. Pożyczki nie może otrzymać przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt. 20 Wytycznych zawartych w Komunikacie Komisji dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014r.).Weryfikacja powyższego warunku odbywa się w oparciu o dokumenty finansowe oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Czy należy przedstawić zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ?

Nie. Fundusz dokonuje weryfikacji terminowości spłaty zobowiązań publiczno-prawnych w oparciu o oświadczenie Wnioskodawcy składane na wzorze odstępnym na ww.frw.pl. Zaznaczyć należy iż, Wnioskodawca nie może posiadać zaległości w opłacaniu podatków i składek ZUS/KRUS.

Czy badana jest zdolność do spłaty pożyczki ?

Tak. Fundusz udziela pożyczek przedsiębiorcom, którzy wykażą zdolność finansową do zwrotu pożyczki w umówionym terminie spłaty. Sytuacja ekonomiczna firmy podlega weryfikacji na podstawie historycznych wyników finansowych oraz prognoz zawartych w biznes palnie.

Kiedy należy przygotować biznes plan?

Biznes Plan należy przygotować zawsze w sytuacji nowopowstałych firm (stat up’ów) oraz gdy inwestycja, którą chce zrealizować Wnioskodawca wpłynie w znaczący sposób na przychody i koszty przedsiębiorstwa, a tym samym jego wynik finansowy. Ostatecznie FRW po analizie złożonego wniosku pożyczkowego decyduje o konieczności sporządzenia tego dokumentu.

Czy należy stosować wzór biznes planu ?

Nie. Fundusz nie narzuca żadnego wzoru biznes planu, aczkolwiek na stronie projektu zamieszczony został schemat jego przygotowania. W większym stopniu weryfikowana jest treść dokumentu, niż jego forma. Treść dokumentu powinna w sposób zwięzły informować w szczególności jakie produkty lub usługi Wnioskodawca chce sprzedawać, do kogo adresowana jest oferta, czy i w jaki sposób zweryfikowano potencjalny popyt, jaka jest przewaga nad konkurencją oraz jakie są czynniki ryzyka przedsięwzięcia. Każdy Biznes Plan powinien zawierać także część finansową, zawierającą założenia ekonomiczne. Im bardziej precyzyjnie opisane i przemyślane jest przedsięwzięcie tym większe szanse jego powodzenia.

Gdzie otrzymam dokumenty potrzebne do pożyczki ?

Podstawowym dokumentem jest formularz wniosku o pożyczkę. Na ostatniej stronie formularza natomiast wymienione są załączniki, które należy dołączyć do wniosku. Dokumenty dostępne są w siedzibie Funduszu w Wałbrzychu oraz na stronie internetowej w zakładce- pobierz wniosek.

W jaki sposób mogę złożyć wniosek ?

Wniosek można złożyć w biurze regionalnym FRW w Szczecinie, siedzibie głównej FRW w Wałbrzychu lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera do tych placówek.

Czy mogę zakupić używane środki trwałe z pożyczki ?

Tak. Środki kupowane przez przedsiębiorców nie muszą być nowe. Wyklucza się natomiast możliwość sfinansowania zakupów między podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo.

Czy mogę dokonać zakupu za granicą ?

Tak. Nie ma znaczenia gdzie Pożyczkobiorca dokonuje zakupu. Istotny jest sposób i miejsce wykorzystania dóbr zakupionych z pożyczki. W przypadku zakupu środka trwałego za granicą do rozliczenia niezbędne jest przedstawienie oryginału faktury zakupowej lub umowy, tłumaczenia tego dokumentu na język polski oraz potwierdzenia przelewu środków.

Czy muszę rozliczyć pożyczkę ?

Tak. Środki z pożyczki podlegają rozliczeniu, na dowód czego Pożyczkobiorca zobowiązany jest przedstawić faktury, umowy lub rachunki potwierdzające poniesione wydatki wraz z potwierdzeniami przelewów. W zależności od charakteru przedsięwzięcia weryfikacji mogą podlegać także protokoły odbioru, dzienniki budowy itp. Sposób wykorzystania środków z pożyczki jest także monitorowany poprzez wizyty pracownika Funduszu na miejscu realizacji przedsięwzięcia. Jeżeli przedsiębiorca jest płatnikiem podatku VAT, wydatki z pozyczki rozlicza się w kwotach netto.

Jaki jest termin rozliczenia pożyczki ?

Termin ten ustalany jest indywidualnie w umowie pożyczki, nie może on jednak przekroczyć 90 dni. W przypadku przedsięwzięć czasochłonnych, np.: budowa nieruchomości, środki z pożyczki są wypłacane w transzach, a termin rozliczenia liczony jest od daty wypłaty poszczególnej transzy.

W jaki sposób wypłacane są środki z pożyczki ?

Środki z pożyczki wypłacane są w formie bezgotówkowej- przelewem na rachunki wskazane w fakturach. W szczególnych przypadkach, np.: zakup za granicą środki wypłacana są na rachunek Pożyczkobiorcy, które w umówionym terminie należy rozliczyć.

Czy potrzebna jest zgoda współmałżonki(a) na zaciągniecie pożyczki ?

Tak, jeżeli małżonkowie nie posiadają rozdzielności majątkowej, obligatoryjnie zgodę w formie pisemnej na zaciągniecie zobowiązania wyrazić musi małżonka/małżonek osoby zaciągającej zobowiązanie. To samo dotyczy poręczyciela.

Czy mogę wcześniej spłacić pożyczkę ?

Tak, bez dodatkowych kosztów. W takim przypadku FRW dokona tylko korekty uzyskanej przez Przedsiębiorcę pomocy de minimis.

Czy weryfikowana jest historia kredytowa Wnioskodawcy ?

Tak. Na podstawie stosownych upoważnień Fundusz weryfikuje dostępne bazy klientów, w tym InfoMonitor BIG oraz Krajowy Rejestr Długów. W przypadku ujawienia zaległości, Fundusz może wniosek odrzucić bez dalszego rozpatrzenia.

Czy mogę dokonać sprzedaży środka trwałego zakupionego z pożyczki ?

O zamiarze sprzedaży dóbr sfinansowanych z pożyczki należy powiadomić Pożyczkodawcę. Sprzedaż dóbr sfinansowanych z pożyczki przed jej spłatą jest możliwa jedynie z przyczyn ekonomicznych lub losowych, np.: środek trwały zużył się lub nie przynosi spodziewanego efektu ekonomicznego. Środki uzyskane z jego sprzedaży należy przeznaczyć na wcześniejszą spłatę pożyczki lub zakup w miejsce sprzedanych dóbr nowych przyczyniających się do rozwoju firmy.

Czy można zamknąć lub zawiesić działalność gospodarczą w okresie spłaty pożyczki ?

Tak, jeżeli stoją za tym racjonalne przesłanki ekonomiczne, np.: działalność nie przynosi spodziewanego efektu ekonomicznego lub na zaistniałą sytuację Pożyczkobiorca nie miał bezpośredniego wpływu, np.: wypadek itp. Każdy przypadek traktowany jest indywidualnie, a ocenie podlegają wszystkie okoliczności mające wpływ na zaistniałą sytuację.

Jaki jest czas rozpatrzenia wniosku o pożyczkę ?

Czas rozpatrzenia wniosku o pożyczkę uzależniony jest ilości wniosków będących w ocenie w danym okresie. W założeniu nie powinien przekroczyć terminu 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

Czy wymagane jest zabezpieczenie spłaty pożyczki ?

Tak. Fundusz nie przewiduje udzielania pożyczek bez zabezpieczenia. Pierwszym z nich jest oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c. Drugie z zabezpieczeń określa Wnioskodawca w oparciu o akceptowane przez Fundusz formy określone w formularzu wniosku.

Jak powinna być wartość zabezpieczenia ?

Wartość zabezpieczenia ustalana jest w relacji do sytuacji ekonomicznej Wnioskodawcy oraz oceny ryzyka nieterminowej spłaty. Standardowo wysokość zabezpieczenia waha się w granicach 120-130 % wartości pożyczki. Ostateczny poziom zabezpieczenia ustalany jest w drodze negocjacji i podlega akceptacji przez Fundusz.

Kto może zostać poręczycielem pożyczki ?

Poręczycielem może zostać osoba trzecia, tj. w szczególności niezatrudniona w firmie wnioskującej o pożyczkę oraz nie pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą, która jednocześnie udokumentuje stałe źródło dochodów, np.; z tytułu umowy o pracę, emerytury, działalności gospodarczej. Minimalny akceptowany dochód poręczyciela to 2,2 tys. zł netto w skali miesiąca, który pozwala na poręczenie kwoty do 35 tys. zł. Weryfikacji podlegają także zobowiązania finansowe Poręczyciela oraz jego historia kredytowa.

Jakie środki trwałe mogą stanowić zabezpieczenie spłaty pożyczki ?

Weryfikując i akceptując zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia środków trwałych lub zastawu rejestrowego Fundusz bierze pod uwagę w szczególności ich obecną wartość, utratę wartości w czasie oraz płynność (możliwość odsprzedaży). Z zasady nie są akceptowane drobne środki trwałe w postaci wyposażenia, np.; meble, sprzęt komputerowy czy też wysoce specjalistycznych środków trwałych, dla których nie istnieje rynek wtórny, co ograniczałoby możliwość ich odsprzedaży. W przypadku przewłaszczenia środków trwałych lub dokonania na nich zastawu rejestrowego Pożyczkobiorca zobowiązany jest do odnawiania w całym okresie spłaty polisy ubezpieczenia tego środka z cesja na FRW.

Czy poręczycielem może być firma ?

Tak, jeżeli funkcjonuje nie krócej niż 2 lata. Weryfikacja sytuacji ekonomicznej Poręczyciela odbywa się na podstawie dokumentów rejestrowych i finansowych prowadzonej działalności gospodarczej.

Czy mogę dokonać zmian w rozliczeniu pożyczki ?

Pożyczkobiorca zobowiązany jest do realizacji przedsięwzięcia w oparciu o złożony wniosek, co oznacza, iż wydatki powinny być ponoszone wyłącznie na cele i w wysokości określonej w formularzu wniosku. Fundusz dopuszcza nieznaczne odchylenia od pierwotnych założeń wynikające ze zmiany cen czy też kursów walutowych. Wszelkie znaczące zmiany w stosunku do wniosku wymagają akceptacji Funduszu.

Czy poręczycielem może być osoba pracująca za granicą ?

Nie. Fundusz nie akceptuje dochodów otrzymywanych poza granicami kraju.

Czy zabezpieczeniem mogą być kupowane środki trwałe ?

Tak, ale pod pewnymi warunkami. Jeżeli zaproponowane środki trwałe zostaną zaakceptowane przez Fundusz, to wypłata środków z pożyczki dobywa się obligatoryjnie na rachunki Sprzedawców wskazane w fakturach po uprzednim udokumentowaniu zakupu.

Czy zabezpieczeniem spłaty mogą być środki trwałe kupowane za granicą ?

Tak, natomiast możliwość ustanowienia zabezpieczenia uwarunkowana jest fizyczną obecnością środków trwałych w kraju.

Czy mogę otrzymać pożyczkę na budowę?

Tak, pod warunkiem, iż inwestycja jest przygotowana pod względem formalno-prawnym, tj. posiada prawomocne pozwolenie na budowę oraz inne dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz służy realizacji nieruchomości o charakterze usługowym, handlowym lub produkcyjnym.

Czy mogę sfinansować z pożyczki pierwszą ratę leasingu ?

Wsparcie w formie pożyczki powinno prowadzić do przeniesienia własności przedmiotu na Pożyczkodawcę. Dopuszczalne jest sfinansowanie wykupu przedmiotu lasingu, a przeniesienie własności powinno zostać potwierdzone fakturą.

Czy mogę sfinansować zakup lokalu mieszkalnego ?

Nie. Z pożyczki finansowane są jedynie lokale o charakterze produkcyjnym, usługowym lub handlowym na potrzeby działalności gospodarczej.

Czy mogę sfinansować zakup lokalu pod wynajem ?

Tak, jeżeli Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest wynajem nieruchomości, a kupowana nieruchomość ma charakter produkcyjny, handlowy lub usługowy.