Informacja o zamknięciu naboru „Nowa era biznesu –doradztwo dla przedsiębiorstw MŚP z Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego informuje, że z dniem 17 maja 2018 roku zostaje zamknięty nabór wniosków o przyznanie grantów w projekcie , realizowanym przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w ramach Osi Priorytetowej nr 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania nr 1.3 Rozwój przedsiębiorczości,  Poddziałania nr 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości –ZIT WrOF, Schemat nr 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP –projekty grantowe IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wnioski, które zostaną złożone po ww. terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Przesłanych dokumentów nie zwracamy.

ZIT WROF informacja o zamknięciu naboru

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2018 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl