fbpx

Jak obliczyć próg rentowności?

Jak obliczyć próg rentowności?

Jak obliczyć próg rentowności usługi/produktu?

Świetny pomysł na własną działalność to połowa sukcesu. Chcąc ocenić szanse naszego biznesu powinniśmy ustalić próg rentowności naszych usług/produktów (tzw. BEP). Takie działanie jest szczególnie potrzebne start’ upom, które muszą wiedzieć, że dopiero po przekroczeniu progu rentowności firma zaczyna przynosić zysk.

Osiągnięcie progu rentowności ma miejsce wtedy, kiedy przychody w całości pokrywają wydatki i wynik finansowy jest równy zero. O tym, czy jesteście w stanie przekroczyć próg rentowności będziecie mogli się dowiedzieć z kalkulacji kosztów projektu i ceny Waszej usługi/produktu. Znając swój próg będziecie w stanie określić dolną granicę zysku i zredukować koszty lub zmodyfikować model biznesowy tak, żeby był bardziej dochodowy.

 

Poznaj i podziel wydatki

Najlepiej zacząć od rozpisania wydatków dzieląc je na koszty stałe i zmienne. Kosztami stałymi są te wydatki, które nie ulegają zmianie wraz ze zwiększeniem sprzedaży Waszych produktów/usług. Razem z rozwojem działalności i zwiększeniem sprzedaży koszty stałe w przeliczeniu na 1 sprzedaną usługę/produkt będą malały. W zależności od profilu działalności mogą nimi być: wynajem lokalu, materiały biurowe, wynagrodzenie stałe czy obsługa świadczona przez zewnętrzną firmę.

Koszty zmienne są natomiast uzależnione od liczby sprzedanych usług/produktów. Większa sprzedaż oznacza tu wzrost kosztów, wśród których mogą się znaleźć: koszty zakupu i koszty sprzedaży czy wynagrodzenie pracowników za każdorazowo wykonaną usługę.

Po podziale wydatków na koszty stałe i zmienne jesteśmy w stanie obliczyć BEP naszej usługi/ produktu wg wzoru:

BEP = Koszty stałe/ (Cena – Koszty zmienne)
Wartość jaką uzyskacie będzie odpowiedzią na to ile musicie sprzedać usług/produktów aby pokryć całkowite koszty działalności.

 

Próg rentowności przedstawiany jest także w ujęciu wartościowym:

BEP = Cena * (Koszty stałe/ (Cena – Koszty zmienne))

Wyliczona wartość to przychód, który należy osiągnąć aby pokryć koszty całkowite działalności.

 

Wnioski

Poznając rozmiary przychodów ze sprzedaży potrzebne do pokrycia kosztów całkowitych dowiecie się do jakiej wysokości możecie zaakceptować wzrost kosztów zmiennych w przeliczeniu na jedną usługę/produkt, a to może pomóc Wam zdecydować np. o zakupie lepszej jakości produktów. Dowiecie się także poniżej jakiej ceny zejść nie możecie, aby sprzedaż wciąż była opłacalna.

Im niższy jest próg rentowności, tym lepiej. Kluczem do sukcesu jest tu znalezienie niszy rynkowej i dopasowanie do indywidualnych potrzeb klientów. BEP na wysokim poziomie oznaczałby konieczność wypracowania większego przychodu, który pokryłby koszty całkowite.

 

Jak wpłynąć na BEP?

Wpływ na BEP mamy dopóty dopóki możemy manewrować ceną i kosztami. Chcąc obniżyć BEP powinniśmy obniżyć nasze wydatki. Dobrym sposobem na redukcję kosztów jest wynagrodzenie uzależnione od ilości wykonanych zleceń lub przepracowanych godzin. Kolejnym rozwiązaniem jest zwiększenie ceny usługi/produktu. Pamiętajcie jednak, że wyższa cena musi się wiązać z nową, lepszą wartością.

Nowopowstałe firmy powinny regularnie kontrolować próg rentowności. Szybka reakcja na jego wzrost jest w stanie zapobiec nieprzyjemnemu i kosztownemu rozczarowaniu- a na taki błąd nie można sobie pozwolić będąc na starcie.

Podziel się