Jak uniknąć błędów we wniosku pożyczkowym?

Jak uniknąć błędów we wniosku pożyczkowym?

Odpowiada Renata Dominiak, Dyrektor Działu Pożyczkowego w Funduszu Regionu Wałbrzyskiego:

-Istotne jest, aby przed podjęciem kroków o pozyskanie pożyczki, zapoznać się z warunkami na jakich jest ona udzielana. Pomocne tu będą informacje zamieszczone na stronie Funduszu Regionu Wałbrzyskiego (www.frw.pl). Są tu zarówno regulamin, jak i inne dodatkowe informacje (FAQ, wyjaśnienia, itp.). One pomogą uniknąć błędów.

Najczęściej napotykany problem to niestety brak wymaganych dokumentów. Wykaz załączników, niezbędnych do oceny wniosku, zawsze znajduje się na ostatniej stronie wniosku. Chodzi tu m.in. o dokumenty rejestrowe, dokumenty dotyczące sytuacji ekonomiczno – finansowej oraz formularze i oświadczenia. Niedostarczenie nam od razu kompletu dokumentów, powoduje konieczność uzupełniania wniosku i wydłuża proces decyzyjny. Zaznaczam, że formularze powinny być kompletne – nie należy pozostawiać niewypełnionych pól.

Często zdarzają się też rozbieżności pomiędzy założeniami przyjętymi w biznes planie, a prognozą rachunku zysków i strat przedstawianą we wniosku. To czasem efekt korzystania z usług pośredników, którzy nie zawsze przedstawiają dane zbieżne z pomysłem i założeniami przedsiębiorcy. Im więcej informacji związanych z planowanym przedsięwzięciem, potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje przedsiębiorcy oraz znajomość branży, tym wyższe są szanse na pozytywną ocenę wniosku.

Trzeba też zwrócić uwagę, na właściwe zaplanowanie wydatków z wnioskowanej pożyczki. Pożyczka może być udzielona w wysokości niezbędnej i wystarczającej do osiągnięcia zamierzonych działań oraz celu – łącznie ze środkami własnymi. Wydatki określa się w cenach netto, chyba że przedsiębiorcy nie przysługuje prawo zwrotu lub odliczenia podatku VAT. Wówczas możliwe jest finansowanie w kwotach brutto.

Pamiętać jeszcze należy, że pożyczka na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, to pomoc de minimis. W związku z tym należy udokumentować wcześniej otrzymaną pomoc. I tu najczęściej pojawiającym się błędem, jest niewykazywanie pomocy z tytułu jednorazowej amortyzacji środków trwałych. A to wiąże się z koniecznością uzyskania stosownej informacji z urzędu skarbowego.

Masz pytania?
Skontaktuj się z doradcą
w Funduszu Regionu Wałbrzyskiego:
tel. 74 66 44 810

Podziel się