Pożyczka dla Podmiotów Ekonomii Społecznej | bezpłatny webinar 11 sierpnia 2022 r.

Pożyczka dla Podmiotów Ekonomii Społecznej | bezpłatny webinar 11 sierpnia 2022 r.

Prowadzisz Podmiot Ekonomii Społecznej i szukasz środków na poprawę płynności finansowej lub utrzymaniem bieżącej działalności?Potrzebujesz wsparcia na sfinansowanie wydatków związanych z pomocą osobom, które uciekły z Ukrainy lub chcesz utworzyć miejsce pracy dla osoby z Ukrainy?

Już w czwartek, 11 sierpnia 2022 roku zapraszamy na bezpłatne webinarium „Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz Pożyczka  Misyjna”.

Sprawdź na jakie finasowanie możesz liczyć!

To nawet 100 tysięcy złotych z oprocentowaniem 0% w skali roku.

Rejestracja

  Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz Pożyczka Misyjna - bezpłatne webinarium 11 sierpnia
  Zgodnie z przepisami art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundusz Regionu Wałbrzyskiego z/s w Wałbrzychu, ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych, KRS: 0000066780, NIP: 8861029908, REGON: 89002702400000. Pani/Pana dane podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celach kontaktowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Funduszu Regionu Wałbrzyskiego oraz FRW Media Group Spółka z o.o. informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

   

  Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz Pożyczka  Misyjna”

  Czwartek, 11 sierpnia 2022 r., w godz. 11:00 – 12:00

  Platforma LIVEWEBINAR (link otrzymasz po rejestracji)

  Spotkanie skierowane jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej z całego kraju:

  • przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych,
  • podmiot reintegracyjnych, realizujących usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS), Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
  • organizacji pozarządowych, podmiotów, lub spółek non-profit o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%,
  • spółdzielni, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych.

  Podczas spotkania zostaną przedstawione możliwości skorzystania ze zwrotnych źródeł wsparcia na poprawę płynności finansowej podmiotów, poprzez zapewnienie dostępu do preferencyjnych pożyczek  z pomocą de minimis.

  Program spotkania:

  11:00 – 11:05 – Przywitanie uczestników

  11:05 – 11:45– „Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz Pożyczka  Misyjna”

  – Justyna Grobel, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

  11:45 – 12:00 – sesja pytań i odpowiedzi, zakończenie spotkania

  Link logujący na webinarium zostanie przesłany do uczestników pocztą elektroniczną po zarejestrowaniu się.

  Chcesz informacji już teraz? Wejdź tutaj: Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz Pożyczka Misyjna

  Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

  • maksymalna jednostkowa wartość pożyczki — do wysokości 25% wartości rocznego obrotu* i nie więcej niż 100 tys. zł
  • minimalny okres prowadzenia działalności 12 miesięcy i zamknięty co najmniej jeden rok obrotowy
  • miesięczna forma spłaty, z możliwością spłaty w formie rat kwartalnych
  • oprocentowanie wynosi 3,28% w skali roku (połowa stopy redyskonta weksli NBP)
  • okres spłaty dla pożyczek udzielonych po okresie do 3 miesięcy po ogłoszeniu zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2: 48 miesięcy; dla pożyczek udzielonych w okresie do 3 miesięcy po dniu ogłoszenia zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2: 36 miesięcy,
  • karencja w spłacie kapitału pożyczki – dla pożyczek udzielonych w okresie do 3 miesięcy po ogłoszeniu zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2: do 12 miesięcy; dla pożyczek udzielonych po tym okresie: do 6 miesięcy,
  • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki,
  • minimum formalności,
  • krótki czas rozpatrzenia wniosku,

  Pożyczka Misyjna w ramach Pożyczki Płynnościowej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

  To szczególna forma Pożyczki Płynnościowej, do której stosuje się standardowe warunki i zasady Pożyczki Płynnościowej.

  • przeznaczenie – pomoc osobom, które uciekły z Ukrainy (dla PES, których charakter działalności jest zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką) oraz pożyczki na utworzenie miejsca pracy dla osoby z Ukrainy;
  • pożyczkobiorcy – PES, które działają nie mniej niż 12 miesięcy;
  • maksymalna jednostkowa wartość – nie więcej niż 100 tys. zł. Pożyczkobiorca, który korzysta już z Pożyczki Płynnościowej dla PES może skorzystać z Pożyczki Misyjnej;
  • forma spłaty – co do zasady miesięczna, z możliwością spłaty w uzasadnionych przypadkach w formie rat kwartalnych (np. w przypadku prowadzenia działalności sezonowej);
  • oprocentowanie – 0%;
  • okres spłaty – do 60 miesięcy;
  • karencja w spłacie kapitału – do 12 miesięcy; w okresie karencji brak konieczności spłaty kapitału, spłata wyłącznie zobowiązań odsetkowych, przy czym odsetki w okresie karencji mogą być spłacane w okresach kwartalnych (niezależnie od tego, czy spłata rat kapitałowo-odsetkowych będzie następowała w okresach miesięcznych czy kwartalnych);
  • zabezpieczenie – preferowany weksel in blanco i/lub inne zabezpieczenie w zależności od indywidualnej oceny wniosku o pożyczkę;
  • możliwość częściowego umorzenia – 25% wartości kapitału pod warunkiem rozliczenia pożyczki
  • brak opłat i prowizji – zwolnienie PES z prowizji i opłat nie dotyczy działań podejmowanych przez PF w związku z niewywiązywaniem się PES z warunków umowy pożyczki;
  • inne – PES otwiera wyodrębniony rachunek bankowy, na który otrzymuje pożyczkę przy czym może być to ten sam rachunek co dla pożyczki płynnościowej; wydatki mogą być ponoszone wyłącznie z tego rachunku.

  Podziel się