fbpx

Nabór partnera w ramach działania – Samozatrudnienie, przedsiębiorczość, tworzenie nowych miejsc pracy

Nabór partnera w ramach działania – Samozatrudnienie, przedsiębiorczość, tworzenie nowych miejsc pracy

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146, z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu partnerskiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Oś priorytetowa 8 Rynek pracy

Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy (typ projektów 8.3.A)

Nr konkursu: RPDS.08.03.00-IP.02-02-407/20

I Cel partnerstwa

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie  i wspólna realizacja zadań przewidzianych w projekcie, polegających m. in. na udzielaniu bezzwrotnych dotacji obejmujących:

 • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;
 • pomostowe wsparcie finansowe.

Pozostałe informacje, odnoszące się do planowanego projektu są dostępne pod adresem:

https://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/-/13299515-konkurs-nr-rpds-08-03-00-ip-02-02-407-20

II Wymagania wobec Partnera

O udział w naborze może ubiegać się kandydat na partnera który spełnia następujące wymagania:

 • jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie projektu, zgodnie z obowiązującym Regulaminem konkursu nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-407/20
 • posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE, których adresatami były osoby wskazane w Regulaminie konkursu nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-407/20, jako uczestnicy projektu, tj. osoby od 30 roku życia:

– pozostające bez zatrudnienia w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niskimi kwalifikacjami;

– imigranci oraz reemigranci;

– osoby ubogie pracujące;

– osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;

– osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120 % wysokości minimalnego wynagrodzenia.

 • nie jest podmiotem, który podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • nie jest podmiotem, z którym rozwiązano w trybie natychmiastowym umowę o dofinansowanie projektu realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z przyczyn leżących po jego stronie
 • przedmiot jego działalności jest zgodny z celami partnerstwa
 • posiada niezbędny potencjał obejmujący zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe, a także potencjał społeczny oraz udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji:

– szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;

– przyznawanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;

– pomostowe wsparcie finansowe

III Kryteria wyboru oferty

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa – maximum 10 pkt.
 2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby kadrowe, finansowe, techniczne i organizacyjne) – maximum 15 pkt.
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze – maximum 15 pkt.

Kryterium wyboru Partnera/ów będzie przyznana najwyższa liczba uzyskanych punktów przewidzianych dla kryteriów wskazanych w pkt. 1-3.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego zastrzega możliwość wyboru maksymalnie jednego Partnera spośród wszystkich złożonych zgłoszeń  lub  do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

IV Termin i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 09 października 2020 r. (do godz. 15.30) w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Otwarty nabór partnera do projektu w ramach konkursu RPDS.08.03.00-IP.02-02-407/20”

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Funduszu Regionu Wałbrzyskiego
w godz. 7.30- 15.30 (poniedziałek – piątek) lub przesłać na adres: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych.

Uwaga: w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data wpływu do FRW, a nie data stempla pocztowego

V Procedura wyboru Partnera

Złożone oferty będą oceniane przez co najmniej dwóch pracowników Działu Organizacyjno-Prawnego Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

Informacja o wyborze partnera zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.frw.pl

Oferty niespełniające kryteriów zostaną odrzucone.

 

Załączniki:

Formularz zgłoszenia [doc]

Ogłoszenie o naborze Partnera [pdf]

Protokół z wyboru Partnera [pdf]

Podziel się