Nabór partnera do realizacji projektu POWER 2.9

Nabór partnera do realizacji projektu POWER 2.9

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 1460, z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu realizowanego w ramach POWER 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, Wiedza Edukacja Rozwój, konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/19 pt. „Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym”.

Oferty należy składać do 11 grudnia 2019 r. (do godz. 8:00) w zamkniętej kopercie

z dopiskiem: „Otwarty nabór partnera do realizacji projektu POWER 2.9 Rozwój ekonomii społecznej”.

Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie Funduszu Regionu Wałbrzyskiego (I piętro) w godz. 7:30- 15:30 (poniedziałek – piątek) lub przesłać na adres: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych.

Więcej informacji w załączniku:

Załącznik

Formularz zgłoszenia 

Protokół z wyboru partnera

Podziel się