fbpx

Oferta na przeprowadzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok

Oferta na przeprowadzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok

Trwa nabór na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Funduszu Regionu Wałbrzyskiego za rok 2021 przez firmę audytorską.

Nazwa i adres Zamawiającego

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000066780, o nr NIP 886-10-29-908, o nr REGON 890027024.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania i ocena sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz przedstawienie pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) sporządzonego według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Termin realizacji zamówienia

do 15.03.2022 r.

Dane finansowe i kadrowe Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

Rodzaj prowadzonej działalności: udzielanie pożyczek MŚP w ramach środków pochodzących z budżetu państwa i UE.

  • Stan na 31.12.2020 r.
  • Zatrudnienie: 32 osoby
  • Roczne przychody :  4.817.519 zł
  • Suma bilansowa:  326.176.183 zł

Od biegłego rewidenta Zamawiający oczekuje

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania do dnia 15.03.2022 r.

Miejsce i termin złożenia ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 30 listopada 2021 r. w siedzibie Funduszu Regionu Wałbrzyskiego ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdania finansowego FRW – audyt 2021”.

Kryterium wyboru oferty

a) doświadczenie w badaniu sprawozdań podmiotów o podobnej skali działalności – 30%

b) cena – 70%

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału Wykonawca z ofertą składa

a) aktualny wypis z właściwego rejestru

b) potwierdzenie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań

c) informacja o doświadczeniu oferenta w badaniu sprawozdań podmiotów o podobnej działalności

d) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego

Komitet Regionalny Funduszu Regionu Wałbrzyskiego dokona wyboru oferty.

Informacje pozostałe

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn, jak również zastrzega sobie prawo dowolności w wyborze Wykonawcy bez konieczności jego uzasadnienia, jak również stosowania określonych procedur.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Podziel się