fbpx

Najczęściej zadawane pytania

Czy o pożyczkę mogą ubiegać się tylko podmioty prowadzące odpłatną statutową działalność gospodarczą dłużej niż 12 miesięcy

Nie. Warunkiem dopuszczenia do aplikowania w ramach projektu jest zarejestrowanie działalności Podmiotu Ekonomii Społecznej w Rejestrze KRS lub innym stosownym Rejestrze. O pożyczkę mogą wnioskować nie tylko podmioty już funkcjonujące ale również nowopowstałe podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą lub mają charakter non Profit.

Czy każde przedsiębiorstwo może skorzystać z funduszu PES?

Nie. O pożyczkę mogą ubiegać się określone podmioty ekonomii społecznej, a nie klasyczni przedsiębiorcy. Obowiązują kryteria takie jak dla mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, tzn. zatrudnienie musi wynosić poniżej 250 osób, ich roczny obrót netto nie może przekraczać 50 mln euro a suma aktywów bilansu musi być mniejsza niż 43 mln euro.

Czy mogę przeznaczyć pożyczkę na podtrzymanie płynności finansowej i spłatę zobowiązań mojego podmiotu?

Nie. Celem Funduszu Pożyczkowego dla PES jest dostarczenie kapitału pożyczkowego na rozpoczęcie bądź rozwój działalności gospodarczej podmiotów. Nie istnieje zamknięty katalog działań, które można finansować, ale przedsięwzięcie sfinansowane z pożyczki powinno skutkować osiągnięciem korzyści społecznych, w szczególności wzrostem zatrudnienia w podmiocie. Z pożyczki można sfinansować np. zakup materialnych i niematerialnych, środków obrotowych i inwestycyjnych. Wsparcie nie może być przeznaczane na spłatę innych pożyczek i kredytów oraz spłatę zobowiązań publiczno-prawnych, z wyłączeniem podatku VAT oraz składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z utworzeniem miejsca/miejsc pracy.

Czy można sfinansować z pożyczki uruchomienie nowej gałęzi działalności gospodarczej?

Tak. Pożyczka jest ogólnie przeznaczona na rozwój działalności gospodarczej – zarówno tej prowadzonej do tej pory, jak i uruchomienie nowej linii usług lub produktów.

Mam wątpliwości czy mogę starać się o pożyczkę, a nie znajduję tutaj odpowiedzi. Co mam zrobić?

Zapraszamy do kontaktowania się z nami bezpośrednio pod numerem telefonu 74 66-44-810 lub poprzez email: pozyczki@frw.pl.

Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości.

Czy pożyczka może zostać przeznaczona na refinansowanie przedsięwzięć?

Nie. Wsparcie nie może finansować przedsięwzięć już zrealizowanych. Pożyczka udzielana w ramach FP PES nie może refinansować wcześniej poniesionych wydatków.

Do kiedy można składać wnioski?

Fundusz przyjmuje wnioski do czasu wyczerpania środków. Wskaźnik wykorzystania można monitorować na stronie internetowej Funduszu.

Czy można złożyć wniosek e-mailem?

Nie. Wniosek wraz z załącznikami powinien być złożony w formie papierowej.

Czy wniosek jest automatycznie odrzucany jeżeli zawiera braki?

Nie. W przypadku stwierdzenia braków Fundusz wzywa do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. Datą od której biegnie termin przewidziany na rozpatrzenie wniosku jest data usunięcia braków. Brak uzupełnienia w określonym terminie powoduje, iż wniosek zostaje odrzucony bez rozpatrzenia.

Czy wymagany jest wkład własny?

Nie, jednak Fundusz zastrzega sobie prawo do uzależnienia udzielenia pożyczki od wniesienia wkładu własnego w wysokości 20 % wydatków.

Czy pożyczki są pomocą de minimis?

Tak, jeżeli pożyczka jest udzielana na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Otrzymaną z tytułu pożyczki pomoc de minimis Fundusz potwierdza poprzez wydanie stosownego zaświadczenia.

Czy można łączyć pożyczkę z dotacją?

Wsparcie nie może być udzielane na finansowanie pomostowe/prefinansowanie wydatków ponoszonych w związku z realizacją przedsięwzięcia, które będzie finansowane z funduszy strukturalnych, innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej, ani ze środków publicznych, oraz na zapewnienie wkładu własnego do realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich bądź publicznych.

Gdzie otrzymam dokumenty potrzebne do pożyczki?

Podstawowym dokumentem jest formularz wniosku o pożyczkę. Na ostatniej stronie formularza natomiast wymienione są załączniki, które należy dołączyć do wniosku. Dokumenty dostępne są w siedzibie Funduszu w Wałbrzychu, Biurze Regionalnym w Poznaniu oraz na stronie internetowej w zakładce – pobierz wniosek. Lista placówek partnerskich dostępna jest na stronie.

W jaki sposób mogę złożyć wniosek?

Komplet dokumentów można wysłać na adres siedziby Funduszu w Wałbrzychu 58-300 przy ul Limanowskiego 15 lub w jednym z punktów określonych w zakładce Gdzie można złożyć wniosek?

Czy mogę zakupić używane środki trwałe z pożyczki?

Tak. Środki kupowane przez przedsiębiorców nie muszą być nowe. Wyklucza się natomiast możliwość sfinansowania zakupów między podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo. Powiązania kapitałowe lub osobowe to powiązania pomiędzy Pożyczkobiorcą a innym podmiotem, polegające m.in. na: pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze dostawcy/wykonawcy.

Czy mogę dokonać zakupu za granicą?

Tak. Nie ma znaczenia gdzie Pożyczkobiorca dokonuje zakupu. Istotny jest sposób i miejsce wykorzystania dóbr zakupionych z pożyczki.

Czy muszę rozliczyć pożyczkę?

Tak. Środki z pożyczki podlegają rozliczeniu, na dowód czego Pożyczkobiorca zobowiązany jest przedstawić faktury lub rachunki potwierdzające poniesione wydatki. W zależności od charakteru przedsięwzięcia weryfikacji mogą podlegać także protokoły odbioru, dzienniki budowy itp. Sposób wykorzystania środków z pożyczki jest także monitorowany poprzez wizyty pracownika Funduszu na miejscu realizacji przedsięwzięcia.

Jaki jest termin rozliczenia pożyczki?

Termin ten ustalany jest indywidualnie w umowie pożyczki. Zwykle jest to okres 1-3 miesięcy, nie dłużej niż 12 miesięcy, gdy finansowanie jest rozłożone w czasie – np. budowa, cykliczne wydatki bieżące.

W jaki sposób wypłacane są środki z pożyczki?

Środki z pożyczki wypłacane są w formie bezgotówkowej- przelewem na rachunki wskazane w fakturach lub w uzasadnionych przypadkach na rachunek Pożyczkobiorcy.

Czy wymagane jest zabezpieczenie spłaty pożyczki ?

Tak. Fundusz nie przewiduje udzielania pożyczek bez zabezpieczenia. Pierwszym z nich jest weksel własny wraz z deklaracją wekslową. Drugie z zabezpieczeń określa Wnioskodawca w oparciu akceptowane przez Fundusz formy określone w formularzu wniosku i regulaminie pożyczkowym.

Jak powinna być wartość zabezpieczenia?

Wartość zabezpieczenia ustalana jest w relacji do sytuacji ekonomicznej Wnioskodawcy oraz oceny ryzyka nieterminowej spłaty. Standardowo wysokość zabezpieczenia waha się w granicach 120-130 % wartości pożyczki. Ostateczny poziom zabezpieczenia ustalany jest w drodze negocjacji i podlega akceptacji przez Fundusz.

Kto może zostać poręczycielem pożyczki?

Poręczycielem może zostać osoba trzecia, tj. w szczególności niezatrudniona w firmie wnioskującej o pożyczkę, czy nie pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą, która jednocześnie udokumentuje stałe źródło dochodów, np.; z tytułu umowy o pracę, emerytury, działalności gospodarczej. Minimalny akceptowany dochód poręczyciela to 2 tys. zł netto w skali miesiąca, który pozwala na poręczenie kwoty do 35 tys. zł. Weryfikacji podlegają także zobowiązania finansowe Poręczyciela oraz jego historia kredytowa.

Jakie nieruchomości mogą stanowić zabezpieczenie spłaty pożyczki?

Fundusz przyjmuje na zabezpieczenie nieruchomości użytkowe i mieszkalne.

Czy zabezpieczeniem może być kupowana nieruchomość ?

Tak, pod warunkiem, iż dla nieruchomości tej istnieje księga wieczystej lub istnieje możliwość jej wyodrębnienia przed wypłatą środków, a nieobciążona wartość nieruchomości zapewnia pokrycie zobowiązaniu.

Jakie środki trwałe mogą stanowić zabezpieczenie spłaty pożyczki?

Weryfikując i akceptując zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia środków trwałych Fundusz bierze pod uwagę w szczególności ich obecną wartość, utratę wartości w czasie oraz płynność (możliwość odsprzedaży). Z zasady nie są akceptowane drobne środki trwałe w postaci wyposażenia, np.; meble, sprzęt komputerowy czy też wysoce specjalistycznych środków trwałych, dla których nie istnieje rynek wtórny, co ograniczałoby możliwość ich odsprzedaży.

Czy Fundusz akceptuje jako zabezpieczenie poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych?

Tak. Fundusz dopuszcza możliwość uzyskania poręczenia dla pożyczki udzielonej w ramach Funduszu Pożyczkowego PES.

Czy poręczycielem może być firma?

Tak, jeżeli funkcjonuje nie krócej niż 2 lata. Weryfikacja sytuacji ekonomicznej Poręczyciela odbywa się na podstawie dokumentów rejestrowych i finansowych prowadzonej działalności gospodarczej.

Czy muszę przygotować operat szacunkowy?

Weryfikacja wartości nieruchomości odbywa się na podstawie operatu szacunkowego lub ustalonej ceny zakupu. W drodze wyjątku, gdy wartość nieruchomości na zabezpieczenie jest możliwa do ustalenia metodą porównawczą poza wszelką wątpliwość, Fundusz może odstąpić od weryfikacji operatu szacunkowego.

Czy mogę dokonać zmian w rozliczeniu pożyczki?

Pożyczkobiorca zobowiązany jest do realizacji przedsięwzięcia w oparciu o złożony wniosek, co oznacza, iż wydatki powinny być ponoszone wyłącznie na cele i w wysokości określonej w formularzu wniosku. Fundusz dopuszcza nieznaczne odchylenia od pierwotnych założeń wynikające ze zmiany cen czy też kursów walutowych. Wszelkie znaczące zmiany w stosunku do wniosku wymagają akceptacji Funduszu.

Czy poręczycielem może być osoba pracująca za granicą?

Nie. Fundusz nie akceptuje dochodów otrzymywanych poza granicami kraju.

Czy zabezpieczeniem mogą być kupowane środki trwałe?

Tak, ale pod pewnymi warunkami. Jeżeli zaproponowane środki trwałe zostaną zaakceptowane przez Fundusz, to wypłata środków z pożyczki dobywa się obligatoryjnie na rachunki Sprzedawców wskazane w fakturach po uprzednim udokumentowaniu zakupu.

Czy zabezpieczeniem spłaty mogą być środki trwałe kupowane za granicą?

Tak, natomiast możliwość ustanowienia zabezpieczenia uwarunkowana jest fizyczną obecnością środków trwałych w kraju.

Czy mogę otrzymać pożyczkę na budowę?

Tak, pod warunkiem, iż inwestycja jest przygotowana pod względem formalno-prawnym, tj. posiada prawomocne pozwolenie na budowę oraz inne dokumenty wymagane prawem budowlanym, a także przyczyni się do osiągnięcia korzyści społecznych.