Mała Pożyczka Inwestycyjna JEREMIE 2 Wielkopolska

 

Mała Pozyczka Inwestycyjna Jeremie 2 Wielkopolska

 

 

Informacje o programie

stopka góra

Fundusz Pożyczkowy „Mała Pożyczka Inwestycyjna” finansowany jest ze środków Funduszu Funduszy w ramach Osi Priorytetowej 1. „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działania 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.1 „Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz z własnego wkładu finansowego FRW. Projekt „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP w Wielkopolsce, poprzez wsparcie ich aktywności inwestycyjnej za pośrednictwem instrumentów finansowych WRPO 2014+” realizowany jest na podstawie umowy zawartej 23.04.2019 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, jako Menadżerem Funduszu Funduszy, a Funduszem Regionu Wałbrzyskiego, jako Pośrednikiem Finansowym. Projekt opiewa na kwotę 10 mln zł, z czego kwota 8,5 mln zł stanowi wkład z Unii Europejskiej. Termin realizacji Projektu od 11 czerwca 2019 r. do 11 czerwca 2020 r.

W ramach Instrumentu Finansowego „Mała Pożyczka Inwestycyjna” udzielane są pożyczki z przeznaczeniem na finasowanie działalności i rozwoju kwalifikowalnych przedsiębiorstw. Celem Funduszu Pożyczkowego „Mała Pożyczka Inwestycyjna” jest wzmocnienie aktywności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych Wielkopolski, poprzez wzmocnienie pozycji, zwiększenie konkurencyjności, stymulowanie zakładania i rozwijania działalności gospodarczej oraz wdrażania przez MŚP projektów inwestycyjnych prowadzących do zwiększenia innowacji.

O Małej Pożyczce Inwestycyjnej

Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących działalność gospodarczą lub mających oddział na terenie województwa wielkopolskiego, a także przedsiębiorstw w fazie start-up.

Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (pomoc de minimis) lub gdy nie jest to możliwe na warunkach rynkowych.

Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.

Co oferujemy naszym klientom?

 • pożyczki do 100.000,00 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw,
 • pożyczki do 500.000,00 zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • stałe oprocentowanie pożyczki w całym okresie spłaty wynoszące od 1,87% dla mikroprzedsiębiorstw, inwestycji w przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji, inwestycji w Star-up, inwestycji w przedsięwzięcia realizowane w ramach wiejskich obszarów  i od 2,87% dla pozostałych podmiotów,
 • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki,
 • okres spłaty pożyczki do 7 lat,
 • okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy,
 • nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego,
 • minimum formalności,
 • krótki czas rozpatrzenia wniosku,

Karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.

Finansowanie wydatków w kwotach brutto. W przypadku odzyskania podatku VAT od wydatków realizowanych w ramach Małej Pożyczki Inwestycyjnej, Przedsiębiorca zobowiązuje się do przeznaczenia odzyskanych środków finansowych na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.

Obszary Inteligentnych specjalizacji, zgodnie z załącznikiem do Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020
Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim

Jakie może być przeznaczenie pożyczki?

Pożyczki przeznaczone są na finansowanie przedsięwzięć, realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego Ostatecznych Odbiorców, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjności m.in. poprzez:

 • tworzenie nowych przedsiębiorstw, dostarczanie kapitału początkowego lub kapitału na rozruch,
 • rozszerzanie działalności,
 • wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa,
 • realizację nowych projektów,
 • przechodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rynki lub na nowe rozwiązania,

w szczególności w ramach inwestycji związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych, wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług lub zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji.

Ograniczenia w finansowaniu

 • finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 proc. środków wypłaconych na rzecz Przedsiębiorcy w ramach pożyczki. Ograniczenie nie dotyczy nabywania budynków, lokali lub innych części po dokonaniu oceny głównego przedmiotu nabycia,
 • finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe do wysokości 50 % Jednostkowej Pożyczki, pod warunkiem, że takie finasowanie jest niezbędne do realizacji przedsięwzięcia,
 • jeden przedsiębiorca może otrzymać w ramach Funduszu Pożyczkowego „Mała Pożyczka Inwestycyjna” maksymalnie dwie Jednostkowe Pożyczki, przy czym łączna ich wartość nie może być wyższa niż 850.000,00 zł.,

Wykluczenia z finansowania

Środki z Jednostkowej Pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
 • prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej,
 • refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej o udzieleniu Jednostkowej Pożyczki zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone,
 • refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych,
 • cele niezgodne z celami inwestycji,
 • finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu,
 • finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu,
 • finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników,
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
 • finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
 • finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 • finansowanie likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych,
 • finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • finansowanie działalności badawczo-rozwojowej,
 • finansowanie inwestycji w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych,
 • finansowanie projektów inwestycyjnych podmiotów ekonomii społecznej,
 • finansowanie wsparcia międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw,
 • inne cele, których finansowanie jest wykluczone na mocy innych właściwych przepisów.

Zabezpieczenie spłaty

Na zabezpieczenie spłaty udzielanych pożyczek przyjmuje się obligatoryjnie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedną z form prawnego zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób trzecich
 • przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia
 • depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej bądź rejestru w funduszu inwestycyjnym
 • przelew wierzytelności z zawartych kontraktów
 • inne zaakceptowane przez FRW

Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

W przypadku poręczenia cywilnego lub wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność małżeńska nie została ograniczona ani wyłączona, wymagane jest poręczenie obojga małżonków.

Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji FRW.

Gdzie można złożyć wniosek

Dokumenty do pobrania

Kalkulator pożyczkowy

Aktualne dostępne limity pożyczek

Informacja w związku z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych

Mała Pozyczka Inwestycyjna Jeremie2 Wielkopolska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2019 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl