Fundusz Pożyczkowy JEREMIE 2 Wielkopolska

jeremie2_ost

W związku z dużym zainteresowaniem Pożyczkami Rozwojowymi przez wielkopolskich Przedsiębiorców i złożeniem przez nich wniosków, których wartość przekracza pulę środków na pożyczki w przedziale od 100.000 do 500.000 zł, nabór środków na Pożyczki rozwojowe powyżej kwoty 100.000 zł zostaje chwilowo wstrzymany.

Informacje o inicjatywie

Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) jest nową formą pomocy oferowaną mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Zakłada ona odejście od tradycyjnych dotacji, na rzecz zwrotnej pomocy finansowej w formie kredytów, pożyczek i poręczeń. JEREMIE ma na celu pomoc przede wszystkim tym przedsiębiorstwom, których instytucje finansowe nie są w stanie finansować lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków. Misją inicjatywy JEREMIE jest dostarczanie kapitału na inwestycje tym podmiotom, które z wielu przyczyn nie mają dostępu do bankowych linii kredytowych, tym, które rozpoczynają działalność lub nie posiadają historii kredytowej i zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Projekt Jeremie 2 to kontynuacja Inicjatywy JEREMIE, wdrażanej w okresie 2007-2013. W poprzednim rozdaniu funduszy UE województwo wielkopolskie przeznaczyło na realizację tego Projektu kwotę 501,3 mln zł, która trafiła do ponad dziesięciu tysięcy przedsiębiorstw z terenu Wielkopolski. W chwili obecnej, w ramach inicjatywy Jeremie 2 do dyspozycji wielkopolskich przedsiębiorców jest pula środków w wysokości 516,78 mln zł.

Informacje o FRW

FRW jest jednym z pośredników finansowych, realizujących projekty w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na terenie województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego. Skuteczny wymiar pomocy i finansowania firm to m.in. udzielenie blisko 3,5 tys. pożyczek na łączną kwotę ponad 271 mln zł. Tylko w latach 2010 – 2017, dzięki Inicjatywie Jeremie, FRW rozdysponował aż 138,3 mln zł pomiędzy 1069 przedsiębiorstwa.

O pożyczce JEREMIE 2 Wielkopolska

Fundusz Pożyczkowy Jeremie Wielkopolska 2 utworzony został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działania 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.1 „Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP” oraz ze środków FRW. Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe lub gdy nie jest to możliwe na warunkach rynkowych. Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) rozpoczynających lub prowadzących własną działalność gospodarczą. Celem Funduszu Pożyczkowego Jeremie Wielkopolska 2 jest wzmocnienie aktywności inwestycyjnej istniejących podmiotów gospodarczych Wielkopolski, poprzez wzmocnienie ich pozycji i zwiększenie ich konkurencyjności oraz stymulowanie zakładania i rozwijania działalności gospodarczej oraz wdrażania przez MŚP projektów inwestycyjnych prowadzących do zwiększenia innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.

Kto może otrzymać wsparcie?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego, a także przedsiębiorstwa w fazie start-up.

Co oferujemy naszym klientom?

 • mikropożyczki do 100.000 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
 • pożyczki rozwojowe od 100.000,01 zł do 500.000 zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • stałe oprocentowanie pożyczki w całym okresie spłaty wynoszące od 1,85% w skali roku
 • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki
 • okres spłaty do 5 lat w przypadku mikropożyczki i do 7 lat w przypadku pożyczki rozwojowej
 • okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy
 • nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego
 • minimum formalności
 • krótki czas rozpatrzenia wniosku

Jakie może być przeznaczenie pożyczki?

 • wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych
 • wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług
 • zakup maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji
 • finansowanie rozszerzenia działalności
 • finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów
 • finansowanie kapitału obrotowego, bezpośrednio związanego z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego

O pożyczkę mogą ubiegać się podmioty, które:

 • posiadają zdolność spłaty pożyczki w umownym terminie spłaty,
 • prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie wykazały znaczącej straty bilansowej (w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej),
 • terminowo regulują płatności podatkowe wobec Skarbu Państwa oraz zobowiązania wobec ZUS,
 • mają odpowiednie warunki oraz możliwości techniczno-organizacyjne do zarządzania proponowanym przedsięwzięciem,
 • zostali pozytywnie zweryfikowani w bazach informacji gospodarczych.

Zabezpieczenie spłaty

W przypadku udzielenia jednostkowej pożyczki w wysokości nie przekraczającej kwoty 20.000 zł, możliwe jest zabezpieczenie w formie weksla własnego. FRW ma jednak prawo wymagać dodatkowego zabezpieczenia, w zależności od oceny ryzyka związanego z transakcją.

W pozostałych przypadkach obligatoryjnie weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób trzecich,
 • przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej bądź rejestru w funduszu inwestycyjnym,
 • przelew wierzytelności z zawartych kontraktów,
 • inne zaakceptowane przez FRW.

Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

W przypadku poręczenia cywilnego lub wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność małżeńska nie została ograniczona ani wyłączona, wymagane jest poręczenie obojga małżonków.

Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji FRW.

Wsparcie w ramach programu stanowi pomoc de minimis.

stopkaJEREMIE2

 

Gdzie można złożyć wniosek

Aktualne dostępne limity pożyczek

Najczęściej zadawane pytania

Dokumenty do pobrania

Pośrednicy finansowi

Kalkulator pożyczkowy

Informacja w związku z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2018 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl