Fundusz Pożyczkowy JEREMIE 2 Wielkopolska

Informacje o inicjatywie

Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) jest nową formą pomocy oferowaną mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Zakłada ona odejście od tradycyjnych dotacji, na rzecz zwrotnej pomocy finansowej w formie kredytów, pożyczek i poręczeń. JEREMIE ma na celu pomoc przede wszystkim tym przedsiębiorstwom, których instytucje finansowe nie są w stanie finansować lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków. Misją inicjatywy JEREMIE jest dostarczanie kapitału na inwestycje tym podmiotom, które z wielu przyczyn nie mają dostępu do bankowych linii kredytowych, tym, które rozpoczynają działalność lub nie posiadają historii kredytowej i zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Projekt Jeremie 2 to kontynuacja Inicjatywy JEREMIE, wdrażanej w okresie 2007-2013. W poprzednim rozdaniu funduszy UE województwo wielkopolskie przeznaczyło na realizację tego Projektu kwotę 501,3 mln zł, która trafiła do ponad dziesięciu tysięcy przedsiębiorstw z terenu Wielkopolski. W chwili obecnej, w ramach inicjatywy Jeremie 2 do dyspozycji wielkopolskich przedsiębiorców jest pula środków w wysokości 516,78 mln zł.

Informacje o FRW

FRW jest jednym z pośredników finansowych, realizujących projekty w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na terenie województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego. Skuteczny wymiar pomocy i finansowania firm to m.in. udzielenie blisko 3,5 tys. pożyczek na łączną kwotę ponad 271 mln zł. Tylko w latach 2010 – 2017, dzięki Inicjatywie Jeremie, FRW rozdysponował aż 138,3 mln zł pomiędzy 1069 przedsiębiorstwa.

O pożyczce JEREMIE 2 Wielkopolska

Fundusz Pożyczkowy Jeremie Wielkopolska 2 utworzony został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działania 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.1 „Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP” oraz ze środków FRW. Uruchomiony przez Bank Gospodarstwa Krajowego projekt niskooprocentowanych pożyczek: „Mikropożyczka” oraz “Pożyczka Rozwojowa” ma wzmocnić konkurencyjność firm na lokalnym rynku oraz zdolności rozwoju do rozszerzenia działalności o nowe produkty i usługi. Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe lub gdy nie jest to możliwe na warunkach rynkowych. Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) rozpoczynających lub prowadzących własną działalność gospodarczą. Celem Funduszu Pożyczkowego Jeremie Wielkopolska 2 jest wzmocnienie aktywności inwestycyjnej istniejących podmiotów gospodarczych Wielkopolski, poprzez wzmocnienie ich pozycji i zwiększenie ich konkurencyjności oraz stymulowanie zakładania i rozwijania działalności gospodarczej oraz wdrażania przez MŚP projektów inwestycyjnych prowadzących do zwiększenia innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Projekt opiewa na kwotę 11 764 705,89 zł, z czego 10 000 000, 00 zł stanowi wkład z Unii Europejskiej. Projekt zakłada, że ze wsparcia skorzystają min. 72 przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Dofinansowanie udzielone w ramach zawartej Umowy Pośrednika Finansowego I Stopnia – Linia Finansowa II nr 9/2019/LFII, pochodzi ze środków zwróconych z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, stanowiących środki publiczne powierzone Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie.

FRW_WielkopolskaLogotypyZestaw

Kto może otrzymać wsparcie?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego, a także przedsiębiorstwa w fazie start-up.

Co oferujemy naszym klientom?

 • mikropożyczki do 100.000 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
 • pożyczki rozwojowe od 100.000,01 zł do 500.000 zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • stałe oprocentowanie pożyczki w całym okresie spłaty wynoszące od 1,87% w skali roku
 • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki
 • okres spłaty do 5 lat w przypadku mikropożyczki i do 7 lat w przypadku pożyczki rozwojowej
 • okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy
 • nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego
 • minimum formalności
 • krótki czas rozpatrzenia wniosku

Jakie może być przeznaczenie pożyczki?

 • wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych
 • wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług
 • zakup maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji
 • finansowanie rozszerzenia działalności
 • finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów
 • finansowanie kapitału obrotowego, bezpośrednio związanego z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego

O pożyczkę mogą ubiegać się podmioty, które:

 • posiadają zdolność spłaty pożyczki w umownym terminie spłaty,
 • prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie wykazały znaczącej straty bilansowej (w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej),
 • terminowo regulują płatności podatkowe wobec Skarbu Państwa oraz zobowiązania wobec ZUS,
 • mają odpowiednie warunki oraz możliwości techniczno-organizacyjne do zarządzania proponowanym przedsięwzięciem,
 • zostali pozytywnie zweryfikowani w bazach informacji gospodarczych.

Zabezpieczenie spłaty

W przypadku udzielenia jednostkowej pożyczki w wysokości nie przekraczającej kwoty 20.000 zł, możliwe jest zabezpieczenie w formie weksla własnego. FRW ma jednak prawo wymagać dodatkowego zabezpieczenia, w zależności od oceny ryzyka związanego z transakcją.

W pozostałych przypadkach obligatoryjnie weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób trzecich,
 • przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej bądź rejestru w funduszu inwestycyjnym,
 • przelew wierzytelności z zawartych kontraktów,
 • inne zaakceptowane przez FRW.

Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

W przypadku poręczenia cywilnego lub wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność małżeńska nie została ograniczona ani wyłączona, wymagane jest poręczenie obojga małżonków.

Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji FRW.

Wsparcie w ramach programu stanowi pomoc de minimis.

Gdzie można złożyć wniosek

Aktualne dostępne limity pożyczek

Najczęściej zadawane pytania

Dokumenty do pobrania

Pośrednicy finansowi

Kalkulator pożyczkowy

Informacja w związku z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych

frw_jeremie2_wlkp_plakatB2_DRUK

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2019 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl