fbpx

Zapytanie ofertowe – sprawozdanie finansowe

Zapytanie ofertowe – sprawozdanie finansowe

Na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Funduszu Regionu Wałbrzyskiego za rok 2019 przez firmę audytorską.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000066780, o nr NIP 886-10-29-908, o nr REGON 890027024.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

– przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania i ocena sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz przedstawienie pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) sporządzonego według stanu na dzień 31.12.2018r.

 1. Termin realizacji zamówienia:

                – do 15.03.2020 r.

 1. Dane finansowe i kadrowe Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

            Rodzaj prowadzonej działalności: udzielanie pożyczek MŚP w ramach środków pochodzących z budżetu państwa i UE.

Stan na 31.12.2018 r.

Zatrudnienie: 26 osób

Roczne przychody :  4.347.962,61 zł

Suma bilansowa:  172.527.568,77 zł

 1. Od biegłego rewidenta Zamawiający oczekuje:

 przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania do dnia 15.03.2020 r.

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 4 listopada 2019 r. w siedzibie Funduszu Regionu Wałbrzyskiego ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdania finansowego FRW – audyt 2018”.

 1. Kryterium wyboru oferty:
 2. a) doświadczenie w badaniu sprawozdań podmiotów o podobnej skali działalności – 30%
 3. b) cena – 70%.
 4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału Wykonawca z ofertą składa:
 5. a) aktualny wypis z właściwego rejestru,
 6. b) potwierdzenie wpisu na litę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań,
 7. c) informacja o doświadczeniu oferenta w badaniu sprawozdań podmiotów o podobnej działalności,
 8. d) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
 9. Komitet Regionalny Funduszu Regionu Wałbrzyskiego dokona wyboru oferty.
 10. Informacje pozostałe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn, jak również zastrzega sobie prawo dowolności w wyborze Wykonawcy bez konieczności jego uzasadnienia, jak również stosowania określonych procedur.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

 

Podziel się