Dofinansowania na doradztwo dla MŚP

Dofinansowania na doradztwo dla MŚP

Przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą otrzymać dofinansowania na usługi doradcze.  Można pozyskać nawet 12 tys. zł. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, 7 września br., podpisał cztery umowy z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą na realizację projektów grantowych na terenie Dolnego Śląska.

„Nowa era biznesu – doradztwo dla przedsiębiorców” – pod takim hasłem prowadzony jest nowy program ułatwiający dostęp do szerokiego wachlarza usług doradczych. Przedsiębiorca może aplikować o udzielenie grantu poprzez złożenie w FRW wniosku z zapotrzebowaniem na określoną usługę doradczą. Granty są przekazywane w formie refundacji poniesionych wydatków. Maksymalny pułap dofinansowania usługi doradczej jest na poziomie 85%. Wykonawcami specjalistycznych usług doradczych są wyłącznie Instytucje Otoczenia Biznesu (inne niż FRW).

To zupełnie nowa forma wsparcia, jaką proponuje przedsiębiorcom Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.  Niesie ze sobą wspaniałe możliwości rozwoju dla firm. Maksymalny limit wsparcia dla jednego grantobiorcy to 12 000,00 zł, natomiast minimalne wsparcie wynosi 4 250 zł – wyjaśnia Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Robert Jagła.

Granty będą przyznawane na sfinansowanie wydatków dot. zakupu specjalistycznej usługi doradczej, która nie ma charakteru ciągłego ani okresowego, ani nie jest związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

W ramach programu możliwe jest dofinansowanie usług doradczych m.in. w następujących kierunkach:

– wsparcie początkowej fazy rozwoju firmy (np. opracowanie biznesplanu, strategii rozwoju przedsiębiorstwa,

monitorowanie biznesu),

– uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń,

– projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,

– wykorzystania zaawansowanych technologii informatycznych i doradztwo IT,

– specjalistycznych instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk w organizacji oraz tworzenia strategii zarządzania

ryzykiem,

– doradztwa prawno-podatkowego oraz marketingowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w ramach projektu zaplanował wsparcie merytoryczne dla przedsiębiorców, w zakresie dotyczącym wstępnej oceny możliwości dofinansowania usługi, wpisywania się MŚP i jego pomysłu w warunki konkursu, pomocy w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, przez doradców posiadających niezbędne kwalifikacje.

Podziel się