Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego wygrał konkurs na realizację projektu polegającego na zarządzaniu Funduszem Pożyczkowym w kwocie 8 657 441,53 zł. W dniu 29 grudnia br. , w obecności Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zarząd FRW podpisał stosowną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Podmioty Ekonomii Społecznej z terenu województwa dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i opolskiego będą mogły otrzymać niskooprocentowane wsparcie finansowe pochodzące z Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, stworzonego przez MRPiPS.

Wkroczyliśmy w nowy dla nas obszar, jakim jest wsparcie finansowe Podmiotów Ekonomii Społecznej. To projekt wdrażany przez ministerstwo na szeroką skalę i mający na celu finansowanie potrzeb rozwojowych i inwestycyjnych, a także zapewnienie bieżącej płynności PES, które ze względu na istotę swojej działalności, mają ograniczone możliwości na uzyskanie finansowania komercyjnego – wyjaśnia Robert Jagła, Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

W ramach projektu dostępne są dwa rodzaje pożyczek. Pożyczka na start (dla PES działających do 12 miesięcy), w kwocie do 100 tys. zł, która oprocentowana jest na poziomie 1,75% (z możliwością obniżenia do 0,88%). Drugim produktem jest pożyczka na rozwój w wysokości do 500 tys. zł. Jej oprocentowanie uzależnione jest od kwoty finansowania. W przypadku pożyczek do 100 tys. zł jest to 1,75% (z możliwością obniżenia do 0,88%), natomiast powyżej tej kwoty oprocentowanie ustalone jest na warunkach rynkowych. Oprocentowanie pożyczek o wartości powyżej 100 tys. zł może jednak zostać obniżone do poziomu 1,75%, jeśli w ramach pożyczki zostanie utworzone minimum jedno miejsce pracy.

Środki będzie można przeznaczyć m.in. na finansowanie rozpoczęcia działalności, zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, środków transportu, pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa, czy tworzenie nowych miejsc pracy.

Do ubiegania się o pożyczkę uprawnione są Podmioty Ekonomii Społecznej takie jak: przedsiębiorstwa społeczne (w tym spółdzielnie socjalne) oraz podmioty reintegracyjne (Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej i Warsztaty Terapii Zajęciowej). Dzięki projektowi, przez FRW wsparte zostaną minimum 134 Podmioty Ekonomii Społecznej oraz powstaną nowe miejsca pracy.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, tj. w części za którą odpowiada Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Fot. użyczona – J.Wójcik – Taranowska

Podziel się