Województwo wielkopolskie

wielk

UWAGA!

Informujemy, że program został zakończony.

Informacje o inicjatywie

Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) jest nową formą pomocy oferowaną mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Zakłada ona odejście od tradycyjnych dotacji, na rzecz zwrotnej pomocy finansowej w formie kredytów, pożyczek i poręczeń. JEREMIE ma na celu pomoc przede wszystkim tym przedsiębiorstwom, których instytucje finansowe nie są w stanie finansować lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków. Misją inicjatywy JEREMIE jest dostarczanie kapitału na inwestycje tym podmiotom, które z wielu przyczyn nie mają dostępu do bankowych linii kredytowych, tym, które rozpoczynają działalność lub nie posiadają historii kredytowej i zabezpieczeń o wystarczającej wartości. W województwie wielkopolskim na ten cel przeznaczono ponad 501,3 mln zł.

Informacje o FRW

FRW jest jednym z pośredników finansowych, realizujących projekty w ramach Inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego. Skuteczny wymiar pomocy i finansowania firm to m.in. udzielenie ponad 2,5 tys. pożyczek na łączną kwotę ponad 231 mln zł. Tylko w latach 2010 – 2015, dzięki Inicjatywie Jeremie, FRW rozdysponował aż 107 mln zł pomiędzy 844 przedsiębiorstwa.

O pożyczce JEREMIE Wielkopolska

Fundusz Pożyczkowy Jeremie Wielkopolska utworzony został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytet I „Konkurencyjność przedsiębiorstw” Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości oraz ze środków oraz ze środków FRW. Pożyczki udzielane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe lub gdy nie jest to możliwe na warunkach rynkowych Skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) rozpoczynających lub prowadzących własną działalność gospodarczą. Celem Funduszu Pożyczkowego Jeremie Wielkopolska jest wspieranie rozwoju MŚP poprzez poprawę ich dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania – efektywności i dostępności preferencyjnych pożyczek.

Kto może otrzymać wsparcie?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego a także przedsiębiorstwa w fazie start-up.

Co oferujemy naszym klientom?

 • pożyczki do 1.000.000 zł
 • stałe oprocentowanie pożyczki w całym okresie spłaty wynoszące od 0% w skali roku,
 • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki
 • okres spłaty do 5 lat
 • okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy
 • nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego
 • minimum formalności
 • krótki czas rozpatrzenia wniosku

Jakie może być przeznaczenie pożyczki?

 • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, tworzenie nowych miejsc pracy,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP, w tym cele obrotowe.

O pożyczkę mogą ubiegać się podmioty, które:

 • posiadają zdolność spłaty pożyczki w umownym terminie spłaty,
 • prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie wykazały znaczącej straty bilansowej (w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej),
 • terminowo regulują płatności podatkowe wobec Skarbu Państwa oraz zobowiązania wobec ZUS,
 • mają odpowiednie warunki oraz możliwości techniczno-organizacyjne do zarządzania proponowanym przedsięwzięciem,
 • zostali pozytywnie zweryfikowani w bazach informacji gospodarczych.

Zabezpieczenie spłaty

W przypadku udzielenia jednostkowej pożyczki w wysokości nie przekraczającej kwoty 20.000 zł, wystarczające jest zabezpieczenie w formie weksla własnego. FRW ma jednak prawo wymagać dodatkowego zabezpieczenia, w zależności od oceny ryzyka związanego z transakcją.

W pozostałych przypadkach obligatoryjnie weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób trzecich,
 • przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej bądź rejestru w funduszu inwestycyjnym,
 • przelew wierzytelności z zawartych kontraktów,
 • inne zaakceptowane przez FRW.

Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

W przypadku poręczenia cywilnego lub wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność małżeńska nie została ograniczona ani wyłączona, wymagane jest poręczenie obojga małżonków.

Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji FRW.

Wsparcie w ramach programu stanowi pomoc de minimis.

 

Gdzie można złożyć wniosek

Aktualne dostępne limity pożyczek

Najczęściej zadawane pytania

Dokumenty do pobrania

Pośrednicy finansowi

Kalkulator pożyczkowy

Zapisz

Zapisz

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2019 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl