Rodzaje zabezpieczeń do pożyczki SPO

Zabezpieczenie spłaty pożyczki w Funduszu Regionu Wałbrzyskiego stanowi obligatoryjnie weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia spośród niżej wymienionych:
  • poręczenie wekslowe osób trzecich,
  • poręczenie funduszu poręczeń kredytowych jednej z niżej wymienionych instytucji współpracujących z FRW:
  • Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego,
  • Fundusz Poręczeń Kredytowych w Jeleniej Górze.
  • przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
  • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
  • depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej bądź rejestru w funduszu inwestycyjnym,
  • przelew wierzytelności z zawartych kontraktów,
  • inne zaakceptowane przez FRW.

Uwaga! Informujemy, że Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego ma nowy adres siedziby:

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36/19, tel. 74 645 04 31, e-mail: fpkpd@wp.pl, www.fpkpd.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2020 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl

X