fbpx

Regionalna Pożyczka Obrotowa

Informacje o pożyczce

Fundusz Pożyczkowy Regionalnej Pożyczki Obrotowej są to środki pochodzące z wkładu wniesionego w ramach RPO WD na lata 2007-2013 do instrumentu inżynierii finansowej, zwrócone i pozostałe po wykonaniu umowy „Dolnośląski Fundusz Powierniczy” i przekazane przez Województwo Dolnośląskie Organizatorowi Przetargu – Dolnośląskiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą we  Wrocławiu.

Fundusz Pożyczkowy Regionalnej Pożyczki Obrotowej to środki publiczne, przeznaczone na pożyczki na wydatki bieżące.

Pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego RPO udzielane są na warunkach rynkowych.

W ramach pakietu pożyczek finansowanych z wkładu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.: Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej, Regionalnej Pożyczki Hipotecznej, Regionalnej Pożyczki Obrotowej Fundusz Regionu Wałbrzyskiego posiada do rozdysponowania na rzecz Dolnośląskich Przedsiębiorców łącznie kwotę 21 mln zł.

Warunki pożyczki 

 • maksymalna kwota RPO wynosi 300.000,00 zł,
 • oprocentowanie od 1,44%,
 • brak karencji w spłacie rat kapitałowych,
 • maksymalny okres spłaty RPO wynosi 36 miesięcy od dnia jej uruchomienia,
 • raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące,
 • prowizja – 0%,

Pożyczek udziela się na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej. Dla Firm działających powyżej 12 miesięcy stopa procentowa wynosić będzie od 1,44%. Dla Przedsiębiorstw rozpoczynających działalność lub działających krócej niż 12 miesięcy stopa procentowa wynosić będzie od 4,44%.

Jeden Przedsiębiorca może otrzymać jedną RPO. Dotyczy to także Regionalnych Pożyczek Obrotowych udzielanych przez innych niż FRW pośredników finansowych dysponujących środkami przekazanymi na podstawie umowy o pośrednictwo z DFR.

FRW nie pobiera żadnych opłat i prowizji od kwoty przyznanej pożyczki.

Cel finansowania

Regionalna Pożyczka Obrotowa przeznaczona jest na wydatki bieżące, z wyłączeniem nakładów na rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne.

Pożyczka udzielana będzie przedsiębiorcom posiadającym siedzibę lub prowadzącym działalność gospodarczą w sposób ciągły i zorganizowany na terenie województwa dolnośląskiego, w tym w formie filii, oddziału, zakładu lub przedstawicielstwa.

Ograniczenia

Regionalna Pożyczka Obrotowa nie może być przeznaczona na:

 • spłaty zobowiązań publiczno-prawnych oraz zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych, prawomocnych wyroków sądowych,
 • finansowania celów nie związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą przez MŚP,
 • refinansowania oraz bieżącej obsługi pożyczek zaciągniętych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020,
 • finansowania działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych na Dolnym Śląsku przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.

Zabezpieczenie

Obligatoryjnie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób trzecich,
 • przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej bądź rejestru w funduszu inwestycyjnym,
 • przelew wierzytelności z zawartych kontraktów,
 • inne zaakceptowane przez FRW.

Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

W przypadku poręczenia cywilnego lub wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność małżeńska nie została ograniczona ani wyłączona, wymagane jest poręczenie obojga małżonków.

Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji FRW. 

Dokumenty do pobrania

Kalkulator pożyczkowy