fbpx

Regionalna Pożyczka Hipoteczna

Informacje o pożyczce

Fundusz Pożyczkowy Regionalnej Pożyczki Hipotecznej są to środki pochodzące z wkładu wniesionego w ramach RPO WD na lata 2007-2013 do instrumentu inżynierii finansowej, zwrócone i pozostałe po wykonaniu umowy „Dolnośląski Fundusz Powierniczy” i przekazane przez Województwo Dolnośląskie Organizatorowi Przetargu – Dolnośląskiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą we  Wrocławiu.

Fundusz Pożyczkowy Regionalnej Pożyczki Hipotecznej to środki publiczne, przeznaczone na pożyczki związane z zakupem nieruchomości położonych na terenie województwa dolnośląskiego na potrzeby prowadzenia przez Przedsiębiorców z sektora MŚP działalności gospodarczej.

Pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego RPH udzielane są na warunkach rynkowych.

W ramach pakietu pożyczek finansowanych z wkładu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.: Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej, Regionalnej Pożyczki Hipotecznej, Regionalnej Pożyczki Obrotowej Fundusz Regionu Wałbrzyskiego posiada do rozdysponowania na rzecz Dolnośląskich Przedsiębiorców łącznie kwotę 21 mln zł.

Warunki pożyczki 

 • maksymalna kwota RPH wynosi 1.000.000,00 zł,
 • oprocentowanie od 1,44%,
 • okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy,
 • maksymalny okres spłaty RPH wynosi 120 miesięcy od dnia jej uruchomienia,
 • raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące,
 • minimalna wysokość wkładu własnego – 20%,
 • prowizja – 0%,

Pożyczek udziela się na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej. Dla Firm działających powyżej 12 miesięcy stopa procentowa wynosić będzie od 1,44%. Dla Przedsiębiorstw rozpoczynających działalność lub działających krócej niż 12 miesięcy stopa procentowa wynosić będzie od 4,44%.

Karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.

MŚP jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego w wysokości stanowiącej co najmniej sumę podatku od towarów i usług od nabycia tej nieruchomości oraz co najmniej 20% wartości ceny netto tej nieruchomości albo w przypadku MŚP zwolnionych z podatku VAT bądź też transakcji nabycia nieruchomości zwolnionej  z podatku VAT co  najmniej 20% ceny brutto tej nieruchomości.

Jeden Przedsiębiorca może otrzymać jedną RPH. Dotyczy to także Regionalnych Pożyczek Hipotecznych udzielanych przez innych niż FRW pośredników finansowych dysponujących środkami przekazanymi na podstawie umowy o pośrednictwo z DFR.

Wydatki z pożyczki RPH finansowane są w kwotach netto, tj. bez uwzględnienia podatku VAT, chyba że pożyczkobiorca nie jest płatnikiem podatku VAT lub jest podmiotem zwolnionym z VAT.

FRW nie pobiera żadnych opłat i prowizji od kwoty przyznanej pożyczki.

Cel finansowania

Regionalna Pożyczka Hipoteczna może zostać  przeznaczona na zakup nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności) położonych na terenie województwa dolnośląskiego, na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponadto RPH może być udzielona również na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości oraz  niezabudowanych gruntów będących w użytkowaniu wieczystym pod warunkiem, że istnieje dla takiej nieruchomości wyodrębniona księga wieczysta.

Ograniczenia

O Regionalną Pożyczkę Hipoteczną nie mogą wnioskować przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie: kupna i sprzedaży nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz realizacji projektów budowlanych obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy budynków do sprzedaży.

RPH nie może być przeznaczona na:

 • finansowanie celów nie związanych bezpośrednio z prowadzona działalnością gospodarczą,
 • finansowanie zakupu nieruchomości pochodzącej z licytacji komorniczej,
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych na Dolnym Śląsku przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.

Zabezpieczenie

Obligatoryjnym zabezpieczeniem każdej RPH będzie:

 1. Weksel własny in blanco płatny bez protestu na rzecz pośrednika finansowego wraz z deklaracjami wekslowymi pozwalającymi na wypełnienie weksla na kwotę obejmującą wszelkie wierzytelności należne z tytułu RPH,
 2. Hipoteka ustanowiona na nieruchomości nabywanej z wykorzystaniem RPH,
 3. Cesja praw z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych na rzecz pośrednika finansowego odnawiana przez cały okres trwania Umowy RPH – w przypadku, gdy przedsiębiorca kupi ze środków RPH nieruchomość zabudowaną.

Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji FRW.  Dodatkowe formy zabezpieczenia mogą stanowić: weksel własny, przewłaszczenie, poręczenie cywilne lub wekslowe, hipotekę, blokadę środków na rachunku, blokadę środków w funduszach inwestycyjnych, cesję należności, cesję praw i inne.

Dokumenty do pobrania

Kalkulator pożyczkowy