fbpx

Pożyczka w ramach RPO Dolny Śląsk 2014 – 2020

Informujemy, że program został zakończony.

Informacje o programie

IIIE

Fundusz Pożyczkowy RPO finansowany jest z wkładu finansowego ze środków Funduszu Funduszy utworzonego w ramach Osi Priorytetowej 1. „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” – wsparcie pozadotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz własnego wkładu finansowego FRW. Uruchomiony przez Bank Gospodarstwa Krajowego projekt niskooprocentowanych pożyczek: „Pożyczka Rozwojowa” ma wzmocnić konkurencyjność firm na lokalnym rynku oraz zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty. Projekt opiewa na kwotę 25  mln zł, z czego 20 mln zł stanowi wkład z Unii Europejskiej. Projekt zakłada, że ze wsparcia skorzysta min. 540 przedsiębiorców z sektora MŚP.

Informacje o FRW

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego jest jednym z pośredników finansowych, realizujących projekty w ramach Inicjatywy Jeremie, Jeremie 2 oraz w oparciu o Regionalne Programy Operacyjne na terenie województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Skuteczny wymiar pomocy i finansowania firm to m.in. udzielenie blisko 3,5 tys. pożyczek na łączną kwotę ponad 271 mln zł. Tylko w latach 2010 – 2017, dzięki Inicjatywie Jeremie, FRW rozdysponował aż 138,3 mln zł pomiędzy 1069 przedsiębiorstwa.

O pożyczce RPO Dolny Śląsk

Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe lub gdy nie jest to możliwe na warunkach rynkowych. Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), również w fazie start-up, tj. rozpoczynających własną działalność gospodarczą, realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego, zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach, przedsięwzięcia rozwojowe oraz inwestycje przedsiębiorstw, przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności.

Co oferujemy naszym klientom?

 • pożyczki rozwojowe do 100.000,00 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
 • pożyczki rozwojowe od 100.000,01 zł do 500.000 zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • stałe oprocentowanie pożyczki w całym okresie spłaty wynoszące od 1,87% dla mikroprzedsiębiorstw i od 2,87% dla pozostałych podmiotów
 • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki
 • okres spłaty pożyczki do 5 lat
 • okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy
 • nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego
 • minimum formalności
 • krótki czas rozpatrzenia wniosku

Jakie może być przeznaczenie pożyczki?

 • wprowadzanie innowacyjnych produktów i procesów oraz usług
 • rozwój lub rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa
 • inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy
 • finansowanie kapitału obrotowego, bezpośrednio związanego z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego

Ograniczenia w finansowaniu

 • finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 proc. środków wypłaconych na rzecz Przedsiębiorcy w ramach pożyczki.
 • finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 40% Pożyczki Rozwojowej do 100.000,00 zł oraz 30% Pożyczki Rozwojowej powyżej 100.000,00 zł. Przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.

O pożyczkę mogą ubiegać się podmioty, które:

 • posiadają zdolność spłaty pożyczki w umownym terminie spłaty,
 • prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie wykazały znaczącej straty bilansowej (w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej),
 • terminowo regulują płatności podatkowe wobec Skarbu Państwa oraz zobowiązania wobec ZUS,
 • mają odpowiednie warunki oraz możliwości techniczno-organizacyjne do zarządzania proponowanym przedsięwzięciem,
 • zostali pozytywnie zweryfikowani w bazach informacji gospodarczych.

Zabezpieczenie spłaty

W przypadku udzielenia jednostkowej pożyczki w wysokości nie przekraczającej kwoty 20.000 zł, możliwe jest zabezpieczenie w formie weksla własnego. FRW ma jednak prawo wymagać dodatkowego zabezpieczenia, w zależności od oceny ryzyka związanego z transakcją.

W pozostałych przypadkach obligatoryjnie weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób trzecich,
 • przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej bądź rejestru w funduszu inwestycyjnym,
 • przelew wierzytelności z zawartych kontraktów,
 • inne zaakceptowane przez FRW.

Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

W przypadku poręczenia cywilnego lub wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność małżeńska nie została ograniczona ani wyłączona, wymagane jest poręczenie obojga małżonków.

Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji FRW.

Gdzie można złożyć wniosek

Aktualne dostępne limity pożyczek

Najczęściej zadawane pytania

Dokumenty do pobrania

Kalkulator pożyczkowy

Informacja w związku z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych

Wsparcie w ramach programu stanowi pomoc de minimis.

frw_dolnyslask_plakatA3_zAdresem-1