Najczęściej zadawane pytania

 

Czy mogę złożyć wniosek przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej?

Nie. Wniosek o pożyczkę mogą złożyć osoby fizyczne lub prawne posiadające status przedsiębiorcy, tj. po zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

 

Czy spółka z o. o. w organizacji może złożyć wniosek o pożyczkę ?

Nie. Spółka powinna być wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego Przedsiębiorców.

 

Czy wielkość firmy ma znaczenie?

Tak. Pożyczki dedykowane są dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, których definicja została określona w Załączniki nr I Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. Do kategorii tej należą w szczególności przedsiębiorstwa, które nie zatrudniają więcej niż 250 pracowników, ich roczny obrót netto nie przekracza 50 mln euro, a suma bilansowa nie jest większa niż 43 mln euro. Przy weryfikacji powyższego kryterium brane pod uwagę są także podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Wnioskodawcą, których dane są sumowane z danymi Wnioskodawcy w sposób uzależniony od stopnia powiązania (partnerskie/zależne). Zweryfikować powyższe kryterium można pod adresem www.kwalifikator.een.org.pl.

 

Czy średnia firma może uzyskać pożyczkę do 100.000 zł

Nie. Pożyczki, których wartość nie przekracza 100.000 zł mogą zostać udzielone wyłącznie mikro i małym przedsiębiorcom. Pożyczki o wartości powyżej 100.000 zł i wartości maksymalnej do 500.000 zł mogą zostać udzielone mikro, małym i średnim przedsiębiorcom.

 

Czy wszystkich przedsiębiorców obowiązuje preferencyjne oprocentowanie na poziomie 1,83%?

Nie. Z preferencyjnego oprocentowania w wysokości 1,83% stanowiącego pomoc de  minimis mogą skorzystać wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa, czyli podmioty których roczny obrót netto nie przekracza 2 mln EUR a średndniomiesięczne zatrudnienie jest mniejsze niż 9 osób.

 

Czy w ramach projektu jeden przedsiębiorca może pozyskać tylko jedną pożyczkę?

Tak. Jeden przedsiębiorca może otrzymać tylko jedną pożyczkę.

 

Czy środki z pożyczki mogą zostać przeznaczona na zakup nieruchomości?

Finansowanie zakupu nieruchomości w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz przedsiębiorcy w ramach pożyczki.

 

Czy możliwe jest finansowanie kapitału obrotowego z pozyczki?

Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 40% wartości pożyczki do 100.000 zł i 30% wartości pozyczki w przypadku pożyczki o wartości powyżej 100.000 zł, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.

 

Czy wniosek o pożyczkę może złożyć spółdzielnia?

Tak. Pod warunkiem iż prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców.

 

Jak długo musi firma funkcjonować aby wystąpić o pożyczkę?

Wniosek o pożyczkę może złożyć przedsiębiorca tuż po rejestracji w stosownej ewidencji/rejestrze.

 

Do kiedy można składać wnioski?

Fundusz przyjmuje wnioski do czasu wyczerpania środków. Wskaźnik wykorzystania można monitorować na stronie internetowej Funduszu.

 

Czy można złożyć wniosek e-mailem?

Nie. Wniosek wraz z załącznikami powinien być papierowo.

 

Czy wniosek jest automatycznie odrzucany jeżeli zawiera braki?

Nie. W przypadku stwierdzenia braków Fundusz wzywa do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. Datą od której biegnie termin przewidziany na rozpatrzenie wniosku jest data usunięcia braków. Brak uzupełnienia w określonym terminie powoduje, iż wniosek zostaje odrzucony bez rozpatrzenia.

 

Prowadzę działalność transportową. Czy mogę otrzymać pożyczkę?

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 a w szczególności regulacje dotyczące pomocy de minimis wykluczają udzielenie pożyczki (pomocy de minimis) na działalność związaną z prowadzeniem zarobkowego transportu drogowego w zakresie zakupu środka transportu. Dopuszczalne jest natomiast sfinansowanie wydatków związanych z adaptacją pojazdów czy innymi celami przyczyniającymi się do rozwoju przedsiębiorcy.

 

Czy istnieją inne branże wykluczone z programu?

Wszystkie wykluczenia zostały określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. Należą do nich w szczególności podmioty prowadzące działalność w zakresie: rybołówstwa i akwakultury, produkcji podstawowej produktów rolnych, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych oraz sektorze węglowym.

 

W jakiej wysokości mogę otrzymać pożyczkę?

Pożyczka może być udzielona w wysokości nie większej niż 100 % wydatków określonych we wniosku, przy czym nie więcej niż 500.000 zł.

 

Czy wymagany jest wkład własny?

Nie, poza podatkiem Vat, w przypadku możliwości jego wystąpienia i odzyskania od US przez Pożyczkobiorcę. Fundusz natomiast zastrzega sobie prawo do uzależnienia udzielenia pożyczki od wniesienia wkładu własnego w wysokości 20 % wydatków netto.

 

Czy pożyczka musi być związana z działalnością gospodarczą?

Tak. Środki z pożyczki mogą być przeznaczone wyłącznie na cele gospodarcze, służące rozwojowi przedsiębiorcy.

 

Czy mogę sfinansować już zakupiony środek trwały?

Nie. Program wyklucza refinansowanie już poniesionych wydatków.

 

Czy pożyczkę można przeznaczyć na spłatę innych zobowiązań?

Nie. Pożyczka nie może być przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek oraz zobowiązań publiczno-prawnych.

 

Czy pożyczki są pomocą de minimis?

Tak, jeżeli pożyczka jest udzielana na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Otrzymaną z tytułu pożyczki pomoc de minimis Fundusz potwierdza poprzez wydanie stosownego zaświadczenia.

 

Jaka jest wysokość pomocy de minimis z tytułu wnioskowanej pożyczki?

Wysokość pomocy de minimis stanowi zdyskontowaną różnica miedzy odsetkami liczonymi dla rynkowego oprocentowania ustalonego w oparciu stopę referencyjną Komisji Europejskiej a oprocentowaniem pożyczki ustalonym w umowie.

 

Czy przy ubieganiu się o pożyczkę należy przedstawić zaświadczenia o pomocy de minimis z instytucji, które wcześniej taką pomoc przedsiębiorcy udzieliły?

Nie. FRW weryfikuje wartość takiej pomocy uzyskanej przez przedsiębiorcę w roku bieżącym oraz w ciągu 2  poprzednich lat samodzielnie, w oparciu o posiadaną bazę danych pomocy de minimis. Wyjątek stanowi pomoc de minimis uzyskana w wyniku dokonania przez przedsiębiorcę jednorazowej amortyzacji środków trwałych w tym okresie. W tej sytuacji przedsiębiorca chcący uzyskać pożyczkę na warunkach korzystniejszych niż rynkowe musi przedstawić stosowne zaświadczenie o pomocy de minimis z tego tytułu z Urzedu Skarbowego.

 

Czy można łączyć pożyczkę z dotacją?

Pożyczkobiorca otrzymując pożyczkę zobowiązuje się do niekorzystania z innych instrumentów o charakterze publicznym, w tym w szczególności z dotacji na przedsięwzięcie na które udzielona zostaje pożyczka. W przypadku, gdy dotacja dotyczy innych identyfikowalnych kosztów, co możliwe jest do ustalenia poza wszelką wątpliwość kumulacja pomocy jest możliwa.

 

Czy ma znaczenie sytuacja finansowa Wnioskodawcy?

Tak. Pożyczki nie może otrzymać przedsiębiorca będący zagrożonym w rozumieniu pkt. 9-11 komunikatu Komisji w sprawach wytycznych wspólnotowych dotyczących pomoce państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. U. UE C 244 z 1.10.2004r.). Weryfikacja powyższego warunku odbywa się w oparciu o dokumenty finansowe oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

Czy należy przedstawić zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Nie. Fundusz dokonuje weryfikacji terminowości spłaty zobowiązań publiczno-prawnych w oparciu o oświadczenie Wnioskodawcy składane na wzorze odstępnym na ww.frw.pl. Zaznaczyć należy iż, Wnioskodawca nie może posiadać zaległości w opłacaniu podatków i składek ZUS/KRUS.

 

Czy badana jest zdolność do spłaty pożyczki?

Tak. Fundusz udziela pożyczek przedsiębiorcom, którzy wykażą zdolność finansową do zwrotu pożyczki w umówionym terminie, co podlega weryfikacji na podstawie historycznych wyników finansowych lub wykażą, iż przyszłe dochody osiągnięte dzięki realizacji inwestycji będą wystarczające do spłaty wnioskowanej pożyczki.

 

Czy o pożyczkę może starać się przedsiębiorca widniejący w BIK i posiadający zaległości wobec kontrahentów?

Nie. FRW każdorazowo weryfikuje przedsiębiorcę składającego wniosek o pożyczkę  w bazach informacji gospodarczych. W przypadku stwierdzenia zaległości w stosunku do instytucji lub innych podmiotów gospodarczych wniosek zostaje anulowany.

 

Kiedy należy przygotować biznes plan?

Biznes Plan należy przygotować w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie posiada zdolności do spłaty pożyczki, a ocena możliwości do spłaty Pożyczki weryfikowana jest na podstawie szacowanych dochodów po realizacji inwestycji.

 

Czy należy stosować wzór biznes planu?

Nie. Fundusz nie narzuca żadnego wzoru biznes planu. W większym stopniu weryfikowana jest treść dokumentu, niż jego forma. Treść dokumentu powinna w sposób zwięzły informować w szczególności jakie produkty lub usługi Wnioskodawca chce sprzedawać, do kogo adresowana jest oferta, czy i w jaki sposób zweryfikowano potencjalny popyt, jaka jest przewaga nad konkurencją oraz jakie są czynniki ryzyka przedsięwzięcia. Każdy Biznes Plan powinien zawierać także część finansową, zawierającą założenia ekonomiczne. Im bardziej precyzyjnie opisane i przemyślane jest przedsięwzięcie tym większe szanse jego powodzenia.

 

Gdzie otrzymam dokumenty potrzebne do pożyczki?

Podstawowym dokumentem jest formularz wniosku o pożyczkę. Na ostatniej stronie formularza natomiast wymienione są załączniki, które należy dołączyć do wniosku. Dokumenty dostępne są w siedzibie Funduszu w Wałbrzychu, Biurze Regionalnym w Poznaniu oraz na stronie internetowej w zakładce – pobierz wniosek.

 

W jaki sposób mogę złożyć wniosek?

Komplet dokumentów można wysłać na adres siedziby Funduszu w Wałbrzychu przy ul Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych.

 

Czy mogę zakupić używane środki trwałe z pożyczki?

Tak. Środki kupowane przez przedsiębiorców nie muszą być nowe. Wyklucza się natomiast możliwość sfinansowania zakupów między podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo.

 

Czy mogę dokonać zakupu za granicą?

Tak. Nie ma znaczenia gdzie Pożyczkobiorca dokonuje zakupu. Istotny jest sposób i miejsce wykorzystania dóbr zakupionych z pożyczki.

 

Czy muszę rozliczyć pożyczkę?

Tak. Środki z pożyczki podlegają rozliczeniu, na dowód czego Pożyczkobiorca zobowiązany jest przedstawić faktury lub rachunki potwierdzające poniesione wydatki. W zależności od charakteru przedsięwzięcia weryfikacji mogą podlegać także protokoły odbioru, dzienniki budowy itp. Sposób wykorzystania środków z pożyczki jest także monitorowany poprzez wizyty pracownika Funduszu na miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

Jaki jest termin rozliczenia pożyczki?

Termin ten ustalany jest indywidualnie w umowie pożyczki. Standardowo nie przekracza 30-90 dni. W przypadku przedsięwzięć czasochłonnych, np.: budowa nieruchomości, środki z pożyczki są wypłacane w transzach, a termin rozliczenia liczony jest od daty wypłaty poszczególnej transzy, przy czym łączny okres, w którym muszą zostać rozliczone wszystkie środki nie może przekroczyć 180 dni od daty wypłaty pożyczki.

 

W jaki sposób wypłacane są środki z pożyczki?

Środki z pożyczki wypłacane są w formie bezgotówkowej- przelewem na rachunki wskazane w fakturach. W szczególnych przypadkach, np.: zakup za granicą środki wypłacana są na rachunek Pożyczkobiorcy, które w umówionym terminie należy rozliczyć.

 

Czy potrzebna jest zgoda współmałżonki(a) na zaciągniecie pożyczki?

Tak, jeżeli małżonkowie nie posiadają rozdzielności majątkowej, obligatoryjnie zgodę w formie pisemnej na zaciągniecie zobowiązania wyrazić musi małżonka/małżonek osoby zaciągającej zobowiązanie.

 

Czy mogę wcześniej spłacić pożyczkę?

Tak, bez dodatkowych kosztów.

 

Czy weryfikowana jest historia kredytowa Wnioskodawcy?

Tak. Na podstawie stosownych upoważnień Fundusz weryfikuje dostępne bazy klientów, w tym InfoMonitor BIG oraz Krajowy Rejestr Długów. W przypadku ujawienia zaległości, Fundusz może wniosek odrzucić bez dalszego rozpatrzenia.

 

Czy mogę dokonać sprzedaży środka trwałego zakupionego z pożyczki?

O zamiarze sprzedaży dóbr sfinansowanych z pożyczki należy powiadomić Pożyczkodawcę. Sprzedaż dóbr sfinansowanych z pożyczki przed jej spłatą jest możliwa jedynie z przyczyn ekonomicznych, np.: środek trwały zużył się lub nie przynosi spodziewanego efektu ekonomicznego. Środki uzyskane z jego sprzedaży należy przeznaczyć na wcześniejszą spłatę pożyczki lub zakup w miejsce sprzedanych dóbr nowych przyczyniających się do rozwoju firmy.

 

Czy można zamknąć lub zawiesić działalność gospodarczą w okresie spłaty pożyczki?

Tak, jeżeli stoją za tym racjonalne przesłanki ekonomiczne, np.: działalność nie przynosi spodziewanego efektu ekonomicznego lub na zaistniałą sytuację Pożyczkobiorca nie miał bezpośredniego wpływu, np.: wypadek itp. Każdy przypadek traktowany jest indywidualnie, a ocenie podlegają wszystkie okoliczności mające wpływ na zaistniałą sytuację.

 

Jaki jest czas rozpatrzenia wniosku o pożyczkę?

Czas rozpatrzenia wniosku o pożyczkę uzależniony jest ilości wniosków będących w ocenie w danym okresie. W założeniu nie powinien przekroczyć terminu 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

 

Czy wymagane jest zabezpieczenie spłaty pożyczki ?

Tak. Fundusz nie przewiduje udzielania pożyczek bez zabezpieczenia. Pierwszym z nich jest obligatoryjnie weksel własny in blanco wystawiony przez Wnioskodawcę wraz z deklaracją wekslową. Drugie z zabezpieczeń określa Wnioskodawca w oparciu akceptowane przez Fundusz formy określone w formularzu wniosku.

 

Jak powinna być wartość zabezpieczenia?

Wartość zabezpieczenia ustalana jest w relacji do sytuacji ekonomicznej Wnioskodawcy oraz oceny ryzyka nieterminowej spłaty. Standardowo wysokość zabezpieczenia waha się w granicach 120-130 % wartości pożyczki. Ostateczny poziom zabezpieczenia ustalany jest w drodze negocjacji i podlega akceptacji przez Fundusz.

 

Kto może zostać poręczycielem pożyczki?

Poręczycielem może zostać osoba trzecia, tj. w szczególności niezatrudniona w firmie wnioskującej o pożyczkę, czy nie pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą, która jednocześnie udokumentuje stałe źródło dochodów, np.; z tytułu umowy o pracę, emerytury, działalności gospodarczej. Minimalny akceptowany dochód poręczyciela to 2 tys. zł netto w skali miesiąca, który pozwala na poręczenie kwoty do 35 tys. zł. Weryfikacji podlegają także zobowiązania finansowe Poręczyciela oraz jego historia kredytowa.

 

Jakie nieruchomości mogą stanowić zabezpieczenie spłaty pożyczki?

Fundusz przyjmuje na zabezpieczenie nieruchomości użytkowe i mieszkalne.

 

Czy księga wieczysta może być obciążona?

FRW preferuje dokonywanie wpisu hipoteki na pierwszym miejscu. W drodze wyjątku, jeżeli wartość nieruchomości na to pozwala, a wpis hipoteczny na pierwszym miejscu w sposób znaczący nie obciąża nieruchomości, istnieje możliwość ustanowienia hipoteki na drugim lub kolejnym miejscu wraz z wpisem roszczeniem o przeniesienie na pierwsze miejsce po spłacie wcześniejszego zobowiązania.

 

Czy zabezpieczeniem może być kupowana nieruchomość ?

Tak, pod warunkiem, iż dla nieruchomości tej istnieje wolna od obciążeń księga wieczysta, nieruchomość spełnia kryterium opisane w odpowiedzi na poprzednie pytanie  lub istnieje możliwość jej wyodrębnienia przed wypłatą środków. Wyklucza to możliwość sfinansowania i ustanowienia zabezpieczenia na nieruchomości będącej w trakcie budowy.

 

Jakie środki trwałe mogą stanowić zabezpieczenie spłaty pożyczki?

Weryfikując i akceptując zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia środków trwałych Fundusz bierze pod uwagę w szczególności ich obecną wartość, utratę wartości w czasie oraz płynność (możliwość odsprzedaży). Z zasady nie są akceptowane drobne środki trwałe w postaci wyposażenia, np.; meble, sprzęt komputerowy czy też wysoce specjalistycznych środków trwałych, dla których nie istnieje rynek wtórny, co ograniczałoby możliwość ich odsprzedaży.

 

Czy Fundusz akceptuje jako zabezpieczenie poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych?

Tak, pod warunkiem, że udzielone przez FPK poręczenie nie pochodzi ze środków inicjatywy Jeremie, Jeremie 2 lub innych środków unijnych.

 

Czy poręczycielem może być firma?

Tak, jeżeli funkcjonuje nie krócej niż 2 lata. Weryfikacja sytuacji ekonomicznej Poręczyciela odbywa się na podstawie dokumentów rejestrowych i finansowych prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Czy muszę przygotować operat szacunkowy?

Weryfikacja wartości nieruchomości odbywa się na podstawie operatu szacunkowego, polisy ubezpieczenia lub ustalonej ceny zakupu. W drodze wyjątku gdy wartość nieruchomości na zabezpieczenie jest możliwa do ustalenia metodą porównawczą poza wszelką wątpliwość, Fundusz może odstąpić od weryfikacji operatu szacunkowego.

 

Czy mogę dokonać zmian w rozliczeniu pożyczki?

Pożyczkobiorca zobowiązany jest do realizacji przedsięwzięcia w oparciu o złożony wniosek, co oznacza, iż wydatki powinny być ponoszone wyłącznie na cele i w wysokości określonej w formularzu wniosku. Fundusz dopuszcza nieznaczne odchylenia od pierwotnych założeń wynikające ze zmiany cen czy też kursów walutowych. Wszelkie znaczące zmiany w stosunku do wniosku muszą być zgłoszone do FRW przed ich dokonaniem i wymagają  akceptacji Funduszu.

 

Czy poręczycielem może być osoba pracująca za granicą?

Nie. Fundusz nie akceptuje dochodów otrzymywanych poza granicami kraju.

 

Czy zabezpieczeniem mogą być kupowane środki trwałe?

Tak, ale pod pewnymi warunkami. Jeżeli zaproponowane środki trwałe zostaną zaakceptowane przez Fundusz, to wypłata środków z pożyczki dobywa się obligatoryjnie na rachunki Sprzedawców wskazane w fakturach po uprzednim udokumentowaniu zakupu.

 

Czy zabezpieczeniem spłaty mogą być środki trwałe kupowane za granicą?

Tak, natomiast możliwość ustanowienia zabezpieczenia uwarunkowana jest fizyczną obecnością środków trwałych w kraju.

 

Czy mogę otrzymać pożyczkę na budowę?

Tak, pod warunkiem, iż inwestycja jest przygotowana pod względem formalno-prawnym, tj. posiada prawomocne pozwolenie na budowę oraz inne dokumenty wymagane prawem budowlanym.

 

Czy mogę sfinansować z pożyczki pierwszą ratę leasingu?

Nie. Wsparcie w formie pożyczki powinno prowadzić do przeniesienia własności przedmiotu na Pożyczkodawcę. Dopuszczalne jest sfinansowanie wykupu przedmiotu lasingu, a przeniesienie własności powinno zostać potwierdzone fakturą.

 

Czy mogę sfinansować zakup lokalu mieszkalnego?

Nie. Z pożyczki finansowane są jedynie lokale o charakterze produkcjno-usługowo- handlowe na potrzeby działalności gospodarczej.

 

Czy mogę sfinansować zakup lokalu pod wynajem?

Tak, jeżeli Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest wynajem nieruchomości, a kupowana nieruchomość ma charakter produkcyjno-handlowo-usługowy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2020 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl

X