fbpx

Pożyczka Uniwersalna

Informujemy, że z dniem 20.04.2022 r. został uruchomiony nabór na Pożyczki Uniwersalne. 

Informacje o pożyczce

Pożyczka Uniwersalna udzielana jest mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom prowadzącym działalność lub posiadającym siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego, z wykorzystaniem środków zarządzanych przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz własnego wkładu finansowego FRW, z przeznaczeniem na finansowanie celów obrotowych i/lub inwestycyjnych służących wsparciu rozwoju i przyczyniających się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w dniu 11 kwietnia 20212 roku podpisał Umowę Operacyjną z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w łącznej wysokości 15 mln zł na udzielanie Pożyczek Uniwersalnych. Termin realizacji projektu do 11 kwietnia 2023 roku.

Kto może otrzymać wsparcie?

Pożyczka Uniwersalna przeznaczona jest na finansowanie celów obrotowych i/lub inwestycyjnych  służących wsparciu rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), prowadzących działalność lub posiadającym siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Główne parametry pożyczki:

 • oprocentowanie od 8,62%*,
 • maksymalna kwota pożyczki na cele obrotowe wynosi do 250 000,00 zł,
 • maksymalna kwota pożyczki na cele inwestycyjne/inwestycyjno-obrotowe wynosi do 750 000,00 zł,
 • maksymalny okres spłaty do 36 miesięcy – w przypadku pożyczki przeznaczonej na cele obrotowe, udzielonej w kwocie do 100 000,00 zł,
 • maksymalny okres spłaty do 60 miesięcy – w przypadku pożyczki przeznaczonej na cele obrotowe, udzielonej w kwocie od 100 000,01 do 250 000,00 zł,
 • maksymalny okres spłaty do 96 miesięcy – w przypadku pożyczki przeznaczonej na cele inwestycyjne i inwestycyjno-obrotowe do 750 000,00 zł,
 • karencja w spłacie do 3 miesięcy – w przypadku pożyczek przeznaczonych na cele obrotowe,
 • karencja w spłacie do 6 miesięcy – w przypadku pożyczek przeznaczonych na cele inwestycyjne/ inwestycyjno-obrotowe,
 • brak wkładu własnego,
 • minimum formalności,
 • krótki czas rozpatrzenia wniosku,

*Pożyczka Uniwersalna oprocentowana jest na warunkach rynkowych, tj. według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z dnia 19 stycznia 2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania i oceny przedkładanych zabezpieczeń:

 • według stałej stopy procentowej, w takim przypadku FRW pobiera jednorazową prowizję w wysokości minimum 2% od kwoty pożyczki
 • według zmiennej stopy procentowej, w takim przypadku FRW pobiera jednorazową prowizję w wysokości minimum 1% od kwoty pożyczki.

Wyboru rodzaju oprocentowania dla danej pożyczki dokonuje przedsiębiorca.

Jeden przedsiębiorca może otrzymać więcej niż jedną Pożyczkę Uniwersalną, z zastrzeżeniem, że łączna wartość wszystkich pożyczek nie przekroczy kwoty 750 000,00 zł.

Karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.

Przeznaczenie finansowania

Pożyczka Uniwersalna może być przeznaczona na:

 1. cele obrotowe (bieżące) – finansowanie zapotrzebowania przedsiębiorcy na kapitał obrotowy/ pokrycie bieżących wydatków przedsiębiorstwa wynikających z prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej;
 2. cele inwestycyjne/inwestycyjno-obrotowe – finansowanie przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego, ewentualnie zapotrzebowania na kapitał obrotowy, obejmujące m.in.:
 • zakup, budowę lub modernizację obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych składników majątku trwałego przedsiębiorstwa;
 • zakup maszyn, urządzeń lub modernizację posiadanego parku maszynowego, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych w tym także zakup niezbędnych licencji, patentów itp.,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • kapitał obrotowy/pokrycie bieżących wydatków przedsiębiorstwa wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej (w tym niezwiązanych bezpośrednio z realizowaną inwestycją), w wysokości stanowiącej do 30% wartości udzielonej pożyczki.

Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy przedsiębiorca ma prawną możliwość odzyskana naliczonego podatku VAT.

Wykluczenia finansowania

Wyłączeniu z finansowania w ramach Pożyczki Uniwersalnej podlegają:

 • zapłata kar pieniężnych oraz spłata zobowiązań wynikających z wyroków sądowych,
 • refinansowanie zobowiązań o charakterze pożyczkowym, kredytowym lub leasingowym,
 • zakup aktywów finansowych (udziałów, akcji, obligacji itp.),
 • finansowanie działalności deweloperskiej oraz zakup nieruchomości w celu ich dalszej odsprzedaży,
 • finansowanie zakupu lokali mieszkalnych,
 • finansowanie przedsięwzięć w zakresie produkcji rolnej,
 • prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej,
 • refinansowanie wydatków, bez względu na źródło ich pokrycia,
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych w Województwie Zachodniopomorskim przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, środków odurzających i substancji psychotropowych,
 • cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zabezpieczenie

Obligatoryjnie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób trzecich,
 • przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej bądź rejestru w funduszu inwestycyjnym,
 • przelew wierzytelności z zawartych kontraktów,
 • inne zaakceptowane przez FRW.

Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

W przypadku poręczenia cywilnego lub wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność małżeńska nie została ograniczona ani wyłączona, wymagane jest poręczenie obojga małżonków.

Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji FRW.

Gdzie można złożyć wniosek

Dokumenty do pobrania

Kalkulator pożyczkowy

Aktualne dostępne limity pożyczek