Pożyczka Rozwojowa – RPO Dolny Śląsk 2014-2020

pozyczka rozwojowa_RPO Dolny Slask_baner_750x200

Informacje o programie

IIIE

Fundusz Pożyczkowy RPO finansowany jest z wkładu finansowego ze środków Funduszu Funduszy utworzonego w ramach Osi Priorytetowej 1. „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” – wsparcie pozadotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz własnego wkładu finansowego FRW. Uruchomiony przez Bank Gospodarstwa Krajowego projekt niskooprocentowanych pożyczek pn. „Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim” ma wzmocnić konkurencyjność firm na lokalnym rynku oraz zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty. Projekt opiewa na kwotę ponad 35 mln zł, z czego 30 mln zł stanowi wkład z Unii Europejskiej. Kwota 5 mln 295 tys. zł to wkład własny FRW, przy czym kwota 3 mln 334 tys. zł pochodzi z Linii Finansowej dla Pośredników Finansowych Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju i Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Termin realizacji Projektu od stycznia 2020 r. do lipca  2021 r.

DolnySlask_DFR_2

O Pożyczce Rozwojowej

Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (pomoc de minimis) lub gdy nie jest to możliwe na warunkach rynkowych. Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), również w fazie start-up, tj. rozpoczynających własną działalność gospodarczą, realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego, zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach, przedsięwzięcia rozwojowe oraz inwestycje przedsiębiorstw, przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności.

Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.

Co oferujemy naszym klientom?

 • pożyczki rozwojowe do 100.000,00 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw,
 • pożyczki rozwojowe od 100.000,01 zł do 1.000.000 zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • stałe oprocentowanie pożyczki w całym okresie spłaty wynoszące od 1,84% dla mikroprzedsiębiorstw i od 2,84% dla pozostałych podmiotów,
 • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki,
 • okres spłaty pożyczki do 7 lat,
 • okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy,
 • nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego,
 • minimum formalności,
 • krótki czas rozpatrzenia wniosku,

Karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.

Finansowanie wydatków w kwotach brutto.

 Jakie może być przeznaczenie pożyczki?

W ramach instrumentu finansowane będą przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP) oraz przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycje przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności. W szczególności inwestycje związane z:

 • wprowadzeniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,
 • rozwojem/ rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
 •  inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.

Finansowanie można łączyć z finansowaniem z innego instrumentu finansowego lub z dotacji w ramach tego samego wydatku ponoszonego przez Przedsiębiorcę, pod warunkiem, że suma wszystkich połączonych form wsparcia nie przekracza całkowitej kwoty tego wydatku oraz spełnione są wszystkie mające zastosowanie zasady unijne dotyczące pomocy państwa.

Pożyczka dedykowana jest przede wszystkim dla przedsiębiorstw wprowadzających nowe produkty dla rynku. Produktów oferujących funkcjonalność niedostępną dotychczas na rynku lub produktów wykorzystujących technologię zasadniczo różną od technologii wykorzystywanych w istniejących produktach, przy czym przez rynek należy rozumieć rynek regionalny, tj. województwo dolnośląskie. Produkty mogą być materialne i niematerialne (włączając usługi).

Ograniczenia w finansowaniu

 • finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10%  środków wypłaconych na rzecz Przedsiębiorcy w ramach pożyczki,
 • finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% Pożyczki Rozwojowej do 500.000,00 zł oraz 25% Pożyczki Rozwojowej powyżej 500.000,00 zł. Przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie,
 • przedsiębiorca może otrzymać w ramach przyznanego limitu Pożyczki Rozwojowej więcej niż jedną pożyczkę, przy czym łączna wartość pożyczek udzielonych jednemu Przedsiębiorcy nie może być wyższa niż 1 000 000,00 zł i musi być przeznaczona na inny cel,

O pożyczkę mogą ubiegać się podmioty, które:

 • posiadają zdolność spłaty pożyczki w umownym terminie spłaty,
 • prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie wykazały znaczącej straty bilansowej (w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej),
 • terminowo regulują płatności podatkowe wobec Skarbu Państwa oraz zobowiązania wobec ZUS,
 • mają odpowiednie warunki oraz możliwości techniczno-organizacyjne do zarządzania proponowanym przedsięwzięciem,
 • zostali pozytywnie zweryfikowani w bazach informacji gospodarczych.

Zabezpieczenie spłaty

Na zabezpieczenie spłaty udzielanych pożyczek przyjmuje się obligatoryjnie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedną z form prawnego zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób trzecich,
 • przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej bądź rejestru w funduszu inwestycyjnym,
 • przelew wierzytelności z zawartych kontraktów,
 • inne zaakceptowane przez FRW.

Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

W przypadku poręczenia cywilnego lub wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność małżeńska nie została ograniczona ani wyłączona, wymagane jest poręczenie obojga małżonków.

Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji FRW.

Gdzie można złożyć wniosek

Aktualne dostępne limity pożyczek

Dokumenty do pobrania

Kalkulator pożyczkowy

Informacja w związku z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych

pozyczka rozwojowa RPO Dolny Slask - plakat