fbpx

Pożyczka Płynnościowa

Informujemy, że od dnia 01.01.2022 r. nabór na Pożyczki  Płynnościowe w województwie zachodniopomorskim został wstrzymany.

Informacje o pożyczce

Pożyczka Płynnościowa udzielana jest mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom prowadzącym działalność lub posiadającym siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego, działającym w sektorach szczególnie dotkniętych w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19 (m.in. transport, turystyka, kultura, hotelarstwo, handel detaliczny, gastronomia, i inne), z wykorzystaniem środków publicznych zarządzanych przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz własnego wkładu finansowego FRW, z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego na pokrycie bieżących wydatków w celu zabezpieczenia płynności finansowej przedsiębiorców.

Projekt realizowany jest w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w dniu 8 czerwca 2021 roku podpisał Umowy Operacyjne z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w łącznej wysokości 20 mln zł na udzielanie Pożyczek Płynnościowych. Termin realizacji projektu do 31 grudnia 2021 roku.

Kto może otrzymać wsparcie?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa: zachodniopomorskiego, działające w sektorach szczególnie dotkniętych w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19 (m.in. transport, turystyka, kultura, hotelarstwo, handel detaliczny, gastronomia, i inne).

Główne parametry pożyczki:

 • maksymalna kwota pożyczki wynosi do 250 000,00 zł*, 
 • maksymalny okres spłaty — do 60 miesięcy,
 • oprocentowanie — od 1,21 %,
 • karencja w spłacie —  do 6 miesięcy w dowolnym momencie trwania pożyczki,
 • brak opłat i prowizji,
 • brak wkładu własnego,
 • minimum formalności,
 • krótki czas rozpatrzenia wniosku,

*Maksymalna kwota pożyczki wynosi do 25 000,00 zł w przypadku pożyczek udzielanych podmiotom rozliczającym podatek dochodowy na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej do 250 000,00 zł w przypadku pożyczek udzielanych pozostałym podmiotom.

Karencja do 6 miesięcy jest możliwa w spłacie kapitału lub kapitału i odsetek. Karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.

Jeden pożyczkobiorca może otrzymać więcej niż jedną pożyczkę. Łączna kwota wszystkich pożyczek udzielonych temu samemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć wartości 25 000,00 zł lub 250 000,00 zł.

Przeznaczenie finansowania

Pożyczka Płynnościowa może być przeznaczona na finansowanie celów obrotowych związanych z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą oraz pokrycie bieżących wydatków w celu zabezpieczenia (utrzymania lub poprawy) płynności finansowej podmiotów dotkniętych bezpośrednimi skutkami epidemii COVID-19, w szczególności z branży usługowej (m.in. transport, turystyka, kultura, hotelarstwo, handel detaliczny, gastronomia, inne).

Wydatki, o których mowa dotyczą zobowiązań powstałych po  30 czerwca 2020 roku, które są niesporne, nie są objęte postępowaniem egzekucyjnym lub sądowym oraz nie uległy przedawnieniu.

Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT.

Wykluczenia z finansowania

Środki z pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • spłaty zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych wydanych do 30 czerwca 2020 roku,
 • zobowiązania z tytułu umów leasingowych, pożyczkowych, bądź kredytowych, w tym refinansowanie oraz bieżąca obsługa pożyczek zaciągniętych ze środków RPO WZ 2014 -2020,
 • cele niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • zakup nieruchomości oraz inne wydatki związane z finansowaniem inwestycji,
 • działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych w Województwie Zachodniopomorskim przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.

Zabezpieczenie

Obligatoryjnie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób trzecich,
 • przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej bądź rejestru w funduszu inwestycyjnym,
 • przelew wierzytelności z zawartych kontraktów,
 • inne zaakceptowane przez FRW.

Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

W przypadku poręczenia cywilnego lub wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność małżeńska nie została ograniczona ani wyłączona, wymagane jest poręczenie obojga małżonków.

W przypadku udzielenia pożyczki w wysokości nie przekraczającej kwoty 100 tys. zł, wystarczającym będzie zabezpieczenie w formie weksla własnego in blanco. Powyższe nie dotyczy udzielenia kolejnej pożyczki do 100 tys. zł dla tego samego MŚP.

Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji FRW.

Dokumenty do pobrania

Kalkulator pożyczkowy

Aktualne dostępne limity pożyczek

Gdzie można złożyć wniosek?