Pożyczka Obrotowa

Informujemy, że z dniem 18.01.20223 r. nabór wniosków został wstrzymany.

Informacje o pożyczce

Instrument Finansowy  Pożyczka Obrotowa finansowany jest ze środków powierzonych Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, na mocy postanowień Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz własnego wkładu finansowego FRW.

Projekt ma na celu zapewnić bezpośrednie wsparcie mikro i małym przedsiębiorstwom z obszaru województwa wielkopolskiego poprzez finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Projekt opiewa na kwotę 8 421 052, 63 zł z czego 8 mln zł stanowi wkład z Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju. Kwota ponad 421 tys. zł to wkład własny Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

Warunki pożyczki

 • maksymalna kwota pożyczki wynosi 400 000,00 zł,
 • oprocentowanie od 8,62%*,
 • okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy,
 • maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 48 miesięcy od dnia jej uruchomienia,
 • brak wkładu własnego,
 • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki,
 • nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego,
 • minimum formalności,
 • krótki czas rozpatrzenia wniosku.

*Pożyczek udziela się na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej oraz dodatkowej marży wynoszącej minimum 0,5 p.p. Dla firm działających powyżej 12 miesięcy stopa procentowa wynosić będzie od 9,12%. Dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność lub działających krócej niż 12 miesięcy stopa procentowa wynosić będzie od 12,12%. W przypadku preferencji oprocentowanie wynosi od 8,62%.

Karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.

Jeden Przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie dwie Pożyczki Obrotowe.

Cel finansowania

Środki pożyczki muszą być przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług.

Odbiorcami wsparcia w postaci Pożyczki Obrotowej są mikro i małe przedsiębiorstwa, które posiadają na terenie województwa wielkopolskiego siedzibę lub oddział.

Obszary preferencji

Preferowane będą pożyczki udzielane Przedsiębiorcom mającym swoje siedziby na Obszarze Strategicznej Interwencji (OSI): „Miasta średnie tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze” (tj. 7 miast: Gniezno, Koło, Konin, Piła, Pleszew, Turek, Złotów) oraz OSI: „Obszary zagrożone trwałą marginalizacją” (tj. 13 gmin: Babiak, Chodów, Czajków, Drawsko, Jastrowie, Lipka, Okonek, Olszówka, Osieczna, Przedecz, Wapno, Wieleń i Wierzbinek), wyznaczonych na poziomie krajowym i ujętych w Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku.

Preferencje związane pożyczkami polegają na:

 • wydłużeniu karencji w spłacie maksymalnie o 3 miesiące, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty
 • wydłużeniu okresu spłaty maksymalnie o 12 miesięcy od momentu jej uruchomienia,
 • oprocentowanie od 8,62%.

Preferencje mogą występować łącznie w ramach jednej Pożyczki Obrotowej.

Ograniczenia w finansowaniu

Środki z Pożyczki Obrotowej nie mogą być przeznaczone na:

 • finansowanie wydatków objętych wsparciem uprzednio lub planowanych do objęcia wsparciem ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub krajowych środków publicznych lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
 • prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej,
 • finansowanie wydatków o charakterze inwestycyjnym, w tym środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • finansowanie przeterminowanych zobowiązań o charakterze pożyczkowym/ kredytowym/leasingowym oraz w restrukturyzacji i windykacji,
 • finansowanie zadań niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez Ostatecznego Odbiorcę działalnością gospodarczą,
 • finansowanie kar pieniężnych, a także spłaty zobowiązań wynikających z prawomocnych wyroków sądowych,
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa i/lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i/lub wyrobów tytoniowych, e-papierosów, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych w województwie wielkopolskim przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, w tym o niskich wygranych,
 • finansowanie inwestycji kapitałowych, udziałów, akcji, papierów wartościowych itp.,
 • finansowanie przedsięwzięć w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych,
 • finansowanie wydatków, których finansowanie ze środków publicznych jest wykluczone na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Zabezpieczenie spłaty

Na zabezpieczenie spłaty udzielanych pożyczek przyjmuje się obligatoryjnie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedną z form prawnego zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób trzecich,
 • przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej bądź rejestru w funduszu inwestycyjnym,
 • przelew wierzytelności z zawartych kontraktów,
 • inne zaakceptowane przez FRW.

Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

W przypadku poręczenia cywilnego lub wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność małżeńska nie została ograniczona ani wyłączona, wymagane jest poręczenie obojga małżonków.

Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji FRW.

Dokumenty do pobrania

Kalkulator pożyczkowy

Gdzie można złożyć wniosek?

Aktualne dostępne limity pożyczek