Pożyczka Miejska

Informujemy, że od dnia 11.08.2021 r. trwa nabór na Pożyczki Miejskie w województwie zachodniopomorskim.

Informacje o pożyczce

Pożyczka Miejska pozwala na finansowanie projektów z zakresu rewitalizacji, modernizacji, adaptacji, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych w rozumieniu prawa budowlanego lub ich zespołów, w tym części wspólnych, zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego, realizowanych na obszarach wyznaczonych w aktualnie obowiązujących właściwych programach rewitalizacji, udzielana jest przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, z wykorzystaniem środków publicznych zarządzanych przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w dniu 30 lipca 2021 roku podpisał Umowę Operacyjną z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w łącznej wysokości 4 mln zł na udzielanie Pożyczek Miejskich. Termin realizacji projektu do 30 lipca 2023 roku.

Kto może otrzymać wsparcie?

 • jednostki organizacyjne Jednostek Samorządu Terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • towarzystwa budownictwa społecznego (TBS),
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

Główne parametry pożyczki:

 • maksymalna kwota pożyczki wynosi do 1.000 000,00 zł, 
 • maksymalny okres spłaty — 180 miesięcy,
 • oprocentowanie — od 8,62%,
 • karencja w spłacie —  do 6 miesięcy,
 • brak opłat i prowizji,
 • brak wkładu własnego,
 • minimum formalności,
 • krótki czas rozpatrzenia wniosku,

Karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.

Jeden pożyczkobiorca może otrzymać więcej niż jedną pożyczkę. Łączna kwota wszystkich pożyczek udzielonych temu samemu pożyczkobiorcy nie może przekroczyć wartości 1.000 000,00 zł.

Przeznaczenie finansowania

Pożyczka Miejska może być przeznaczona na przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego, na obszarach wyznaczonych w aktualnie obowiązujących właściwych Programach Rewitalizacji, spełniające warunki i wpisujące się w ramy określone w przedmiotowym dokumencie.

Celem finansowania może być pokrywanie kosztów inwestycyjnych związanych z realizacją przedsięwzięć w zakresie rewitalizacji, modernizacji, adaptacji zmiany sposobu użytkowania obiektów lub ich zespołów, w tym części wspólnych m.in. poprzez ich dostosowanie do pełnienia funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz mieszkalnych.

Przykłady finasowania:

 • odnowa tkanki mieszkaniowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych (w szczególności ścian zewnętrznych, ścian nośnych, fundamentów, dachów, stropów, strychów, ciągów komunikacyjnych, systemów wentylacji, pralni, suszarni, przechowalni wózków dziecięcych i rowerów, wind oraz instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych) a także wykorzystywanych przez nie kotłowni i innych pomieszczeń gospodarczych,
 • wymiana izolacji przeciwwilgociowej,
 • instalacja czujników czadu i gazu,
 • wymiana instalacji gazowej,
 • likwidacja systemów ogrzewania opartych na paliwie węglowym i zamiana na alternatywne źródło ogrzewania,
 • wykonanie instalacji ciepłej wody,
 • likwidacja toalet na klatkach schodowych – dostosowanie, remont instalacji kanalizacyjnej,
 • instalacja fotowoltaiki,
 • zagospodarowanie terenu zielonego stanowiące część realizowanej inwestycji.

Środki finansowe mogą zostać przeznaczone na inne nakłady niezbędne do realizacji inwestycji, w tym podatek VAT.

Wykluczenia z finansowania

Środki z pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

 • finansowanie wydatków niezwiązanych z realizowaną inwestycją;
 • refinansowanie inwestycji, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone przed przyznaniem pożyczki;
 • refinansowanie zadłużenia, w tym na spłatę pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 • prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zagranicznej;
 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, innych funduszy programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej.

Zabezpieczenie

Obligatoryjne przelew wierzytelności (cesja) praw z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie finansowane z PM, wraz z pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem bankowym pożyczkobiorcy.

Dodatkową formę proponowanego zabezpieczenia spłaty pożyczki mogą stanowić:

 • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową lub poddanie się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4-6 k.p.c.
 • poręczenie cywilne lub wekslowe osób trzecich
 • zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia
 • przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej
 • hipoteka na nieruchomości (ustanawiana notarialnie) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia
 • blokada środków na rachunku bankowym
 • blokada środków w funduszach inwestycyjnych
 • inne