fbpx

Pożyczka Inwestycyjna II

Informujemy, że z dniem 07.07.2022 r. został uruchomiony nabór na Pożyczki Inwestycyjne II. 

Informacje o pożyczce

Fundusz Pożyczkowy Pożyczki Inwestycyjnej II finansowany jest ze środków Funduszu Funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz własnego wkładu finansowego FRW. Uruchomiony przez Bank Gospodarstwa Krajowego projekt niskooprocentowanych pożyczek pn. „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe” ma poprawić potencjał konkurencyjności firm, zdolność do rozszerzenia działalności o nowe produkty i usługi, zwiększać produktywność oraz dostosowywać prowadzoną działalność do ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów bezpośrednich.

Projekt opiewa na kwotę ponad 15 mln zł, z czego 13,5 mln zł stanowi wkład z Unii Europejskiej. Kwota 1,5 mln zł to wkład własny FRW. Termin realizacji projektu do 30 września 2023 r.

Kto może otrzymać wsparcie?

Ze wsparcia mogą skorzystać mikro i małe przedsiębiorstwa, które będą realizować inwestycje na terenie województwa pomorskiego związane z:

 • poprawą potencjału konkurencyjnego;
 • poprawą zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi;
 • zwiększeniem produktywności;
 • koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów bezpośrednich.

Główne parametry pożyczki

 • maksymalna kwota pożyczki wynosi do 500 000,00 zł,
 • oprocentowanie stałe od 2,85% (na zasadach pomocy de minimis)
 • maksymalny okres spłaty — 84 miesiące,
 • karencja w spłacie — do 6 miesięcy,
 • brak opłat i prowizji,
 • brak wkładu własnego.

Dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność oprocentowanie od 11,62%.

Karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.

Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto. tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

Przeznaczenie finansowania

Środki finansowe pożyczki mogą zostać przeznaczone na:

 • wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych,
 • unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa,
 • modernizację środków produkcji,
 • adaptację pomieszczeń wykorzystywanych w działalności,
 • wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących stanowisk pracy,
 • uruchomienie lub wzmocnienie świadczenia usług online, dostosowanie miejsc pracy do możliwości pracy zdalnej;
 • rozszerzenie lub zmianę profilu działalności w odpowiedzi na sytuację epidemiczną.

Finansowanie z pożyczki można łączyć w ramach tego samego wydatku z innym finansowaniem, w tym finansowaniem z EFSI w formie dotacji lub instrumentów finansowych pod warunkiem, że finansowanie w ramach wszystkich połączonych form wsparcia nie przekracza całkowitej kwoty tego wydatku oraz spełnione są wszystkie mające zastosowanie zasady dotyczące pomocy państwa.

Ograniczenia z finansowania

Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych z pożyczki.

Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 25% pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją  przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.

Jeden przedsiębiorca może otrzymać w ramach instrumentu finansowego więcej niż jedną pożyczkę, przy czym łączna wartość pożyczek udzielonych jednemu  przedsiębiorcy nie może być wyższa niż 500 tys. zł.

Wykluczenia z finansowania

Środki z pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

 • finansowanie wydatków poniesionych przez pożyczkobiorcę pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
 • prefinansowanie wydatków, w części na którą pożyczkobiorca otrzymał dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej,
 • refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień złożenia wniosku o udzielenie pożyczki zostały już poniesione,
 • refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
 •  dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych,
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji,
 • finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu,
 • finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiących lokatę kapitału,
 •  finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych,
 • finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
 • finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 •  finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych,
 •  finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE,
 • finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
 •  finansowanie inwestycji w infrastrukturę instytucji opiekuńczo-pobytowych, świadczących opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, chyba że rozpoczęty w nich został proces przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w społeczności lokalnej lub proces ten zostanie rozpoczęty w okresie realizacji inwestycji.

Zabezpieczenie

Obligatoryjnie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób trzecich,
 • przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej bądź rejestru w funduszu inwestycyjnym,
 • przelew wierzytelności z zawartych kontraktów,
 • inne zaakceptowane przez FRW.

Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

W przypadku poręczenia cywilnego lub wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność małżeńska nie została ograniczona ani wyłączona, wymagane jest poręczenie obojga małżonków.

Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji FRW.

Gdzie można złożyć wniosek

Dokumenty do pobrania

Kalkulator pożyczkowy

Aktualne dostępne limity pożyczek