fbpx

Pożyczka Hipoteczna

Informacje o pożyczce

Instrument Finansowy Pożyczka Hipoteczna finansowany jest ze środków powierzonych Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, na mocy postanowień Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz własnego wkładu finansowego FRW.

Projekt ma na celu  zapewnić bezpośrednie wsparcie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z obszaru województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych, powiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Projekt opiewa na kwotę 13 684 210, 53 zł z czego 13 mln zł stanowi wkład z Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju. Kwota ponad 684 tys. zł to wkład własny Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

Warunki pożyczki

 • maksymalna kwota pożyczki wynosi 1 000 000,00 zł,
 • oprocentowanie od 1,44%*
 • okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy,
 • maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 120 miesięcy od dnia jej uruchomienia,
 • minimalna wysokość wkładu własnego – 10%,
 • prowizja za udzielenie pożyczki – 1%,
 • nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego,
 • minimum formalności,
 • krótki czas rozpatrzenia wniosku.

*Pożyczek udziela się na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej oraz dodatkowej marży wynoszącej minimum 0,25 p.p. Dla firm działających powyżej 12 miesięcy stopa procentowa wynosić będzie od 1,69%. Dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność lub działających krócej niż 12 miesięcy stopa procentowa wynosić będzie od 4,69%. W przypadku preferencji oprocentowanie wynosi od 1,44%.

Karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.

Prowizja płatna jest ze środków przedsiębiorcy – nie może zostać potrącona ze środków pożyczki.

Cel finansowania

Środki pożyczki muszą być przeznaczone na zakup nieruchomości zlokalizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego, powiązany z prowadzoną działalnością.

Odbiorcami wsparcia w postaci Pożyczki Hipotecznej są mikro i małe przedsiębiorstwa, które posiadają na terenie województwa wielkopolskiego siedzibę lub oddział.

Nie jest możliwe uzyskanie Jednostkowych Pożyczek na zakup nieruchomości:

 • przeznaczonych do dalszego obrotu
 • przeznaczonych na cele mieszkaniowe
 • na potrzeby realizacji przedsięwzięć finansowych/organizacyjno-technicznych/rzeczowych w celu przygotowania zakupionych nieruchomości do sprzedaży;
 • dla których w ewidencji gruntów i budynków zostało określone przeznaczenie jako leśna, rybacka lub sakralna lub widnieje w niej informacja o objęciu tych nieruchomości albo ich części formą ochrony przyrody,
 • obciążonych prawem dożywocia lub odkupu lub służebności osobistej;
 • w skład których wchodzi grunt oddany w użytkowanie wieczyste, a umowa użytkowania wieczystego byłaby krótsza niż okres obowiązywania pożyczki powiększony o 10 lat;
 • dla której w ewidencji gruntów i budynków przeznaczenie zostało określone jako rolna.

Obszary preferencji

Preferowane będą pożyczki przeznaczone na zakup nieruchomości realizowany na Obszarze Strategicznej Interwencji (OSI):
„Miasta średnie tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze” (tj. 7 miast: Gniezno, Koło, Konin, Piła, Pleszew, Turek, Złotów) oraz OSI: „Obszary zagrożone trwałą marginalizacją” (tj. 13 gmin: Babiak, Chodów, Czajków, Drawsko, Jastrowie, Lipka, Okonek, Olszówka, Osieczna, Przedecz, Wapno, Wieleń i Wierzbinek), wyznaczonych na poziomie krajowym i ujętych w Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku.

Preferencje związane pożyczkami polegają na:

 • wydłużeniu karencji w spłacie o maksymalnie 6 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty
 • wydłużeniu okresu spłaty maksymalnie o 12 miesięcy od momentu jej uruchomienia,
 •  oprocentowanie od 1,61%

Preferencje mogą występować łącznie w ramach jednej Pożyczki Hipotecznej.

Ograniczenia w finansowaniu

Środki z Pożyczki Hipotecznej nie mogą być przeznaczone na:

 • finansowanie wydatków objętych wsparciem uprzednio lub planowanych do objęciawsparciem ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub krajowych środków publicznych lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
 • prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej,
 • finansowanie wydatków niezwiązanych z przeznaczeniem finansowania,
 • refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
 • finansowanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych, a także spłaty zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych i prawomocnych wyroków sądowych – z wyłączeniem podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa i/lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i/lub wyrobów tytoniowych, e-papierosów, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych w województwie wielkopolskim przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, w tym o niskich wygranych,
 • finansowanie wydatków, których finansowanie ze środków publicznych jest wykluczone na mocy obowiązujących przepisów prawa,
 • finansowanie inwestycji w zakresie produkcji rolnej,

Zabezpieczenie spłaty

Obligatoryjnym zabezpieczeniem każdej Pożyczki Hipotecznej będzie:

 • weksel własny in blanco płatny bez protestu na rzecz pośrednika finansowego wraz z deklaracjami wekslowymi pozwalającymi na wypełnienie weksla na kwotę obejmującą wszelkie wierzytelności należne z tytułu pożyczki,
 • hipoteka na nieruchomości nabywanej z wykorzystaniem pożyczki (ustanowiona notarialnie).

W przypadku nieruchomości zabudowanej:

 • hipoteka na nieruchomości (ustanawiana notarialnie) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz oraz wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych,   a także od kradzieży z włamanaiem i rabunku.

Na zabezpieczenie spłaty udzielanych pożyczek przyjmuje się dodatkowo co najmniej jedną z form prawnego zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób trzecich,
 • przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej,
 • depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej, obligacji, jednostek funduszy inwestycyjnych,
 • inne zaakceptowane przez FRW.

Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji FRW.  

Dokumenty do pobrania

Kalkulator pożyczkowy

Gdzie można złożyć wniosek?

Aktualne dostępne limity pożyczek