fbpx

Pożyczka Ekoenergetyczna

Informacje o pożyczce

Instrument Finansowy Pożyczka Ekoenergetyczna finansowany jest ze środków powierzonych Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, na mocy postanowień Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz własnego wkładu finansowego FRW.

Projekt ma na celu  zapewnić bezpośrednie wsparcie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych u na terenie województwa wielkopolskiego, których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, w szczególności w zakresie:

 • poprawy efektywności energetycznej,
 • produkcji energii z OZE,
 • zakup niskoemisyjnych środków transportu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Projekt opiewa na kwotę 12 631 210, 53 zł z czego 12 mln zł stanowi wkład z Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju. Kwota ponad 631 tys. zł to wkład własny Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (pomoc de minimis) lub gdy nie jest to możliwe na warunkach rynkowych.

Warunki pożyczki

 • maksymalna kwota pożyczki wynosi 1 000 000,00 zł,
 • oprocentowanie od 0,44%,
 • okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 12 miesięcy,
 • maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 120 miesięcy od dnia jej uruchomienia,
 • brak wkładu własnego,
 • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki,
 • nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego,
 • minimum formalności,
 • krótki czas rozpatrzenia wniosku.

W przypadku przedsiębiorców korzystających z pomocy de minimis na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, oprocentowanie jest stałe w całym okresie spłaty i jest równe wysokości stopy bazowej 0,44%.

W przypadku przedsiębiorców korzystających z preferencji na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis oprocentowanie pożyczki w całym okresie spłaty jest stałe i wynosi 0,5% w skali roku.

W przypadku niespełnienia przez pożyczkobiorcę warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis pożyczek udziela się na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej. Dla firm działających powyżej 12 miesięcy stopa procentowa wynosić będzie od 1,44%. Dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność lub działających krócej niż 12 miesięcy stopa procentowa wynosić będzie od 4,44%.

Karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.

Cel finansowania

Środki pożyczki muszą być przeznaczone na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane u przedsiębiorców na terenie województwa wielkopolskiego, których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza:

a) typy przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, w tym:

 • przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie odzyskiwania energii, w tym odzyskiwania energii w procesach przemysłowych,
 • modernizacja energetyczna budynków należących do przedsiębiorców, w ramach której możliwa będzie również instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, instalacja/modernizacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej, instalacja zaworów podpionowych i termostatów czy tworzenie zielonych dachów, ogrodów wertykalnych oraz instalacja systemów do gromadzenia i wykorzystania wody
  deszczowej (jako elementu przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków),
 • modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych,
 • wymiany źródeł ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii,

b) budowa lub modernizacja instalacji służących wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym również infrastruktury służącej przyłączaniu źródła do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej czy systemów magazynowania energii,
c) budowa lub modernizacja instalacji umożliwiających odzysk energii cieplnej powstającej w trakcie procesów przemysłowych lub podczas produkcji, poprawiające sprawność energetyczną układów technologicznych oraz oszczędność energii cieplnej,wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym również infrastruktury służącej przyłączaniu źródła do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej czy systemów magazynowania energii,
d) zakup nowych niskoemisyjnych środków transportu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
e) rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania paliw alternatywnych.

Środki pożyczki mogą być przeznaczone również na przeprowadzenie audytu energetycznego i/lub audytu efektywności energetycznej, wyłącznie jako elementu przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych lub zabudowanych w ramach finansowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego możliwe jest w zakresie niezbędnym do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, ale nie większym niż 10% wartości pożyczki.

Udzielenie pożyczki uwarunkowane jest wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego i/lub efektywności energetycznej (audytu ex ante);
Pożyczka musi zostać udzielona na inwestycję, która przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej o co najmniej 10% w stosunku do stanuwyjściowego, tj. sprzed realizacji inwestycji, określonego w audycie energetycznym i/lub audycie efektywności energetycznej.

W przypadku audytów energetycznych/audytów efektywności energetycznej przedsięwzięcie inwestycyjne objęte pożyczką musi wynikać z audytu, zweryfikowanego przez FRW na etapie oceny wniosku o udzielenie pożyczki.

W przypadku inwestycji dotyczącej wymiany bądź modernizacji źródła ciepła i/lub energii elektrycznej, zakres inwestycji (po jej zakończeniu) nie może spowodować wzrostu emisji zanieczyszczeń na jednostkę wytworzonej w niej energii.

Obszary preferencji

Preferowane będą pożyczki przeznaczone na inwestycje realizowane w gminach województwa wielkopolskiego, w których
wyznaczono obszary przekroczeń zanieczyszczeń powietrza, o których mowa w „Programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej (w zakresie pyłu pm10, pm2,5 oraz b(a)p)”, a także w Kaliszu oraz Poznaniu, w związku z zapisami programów: „Aktualizacji programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów” oraz „Aktualizacji Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10”
Na inwestycje dotyczące poprawy efektywności energetycznej – preferencja dotyczy przedsięwzięć w zakresie efektywności
energetycznej, w efekcie realizacji których osiągnięta zostanie oszczędność energii na poziomie co najmniej 25% w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji.

Preferencje związane z pożyczkami polegają na:

 • wydłużeniu karencji w spłacie pożyczki o maksymalnie 6 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty,
 • wydłużeniu okresu spłaty pożyczki o maksymalnie 12 miesięcy od momentu jej uruchomienia,
 • stosowaniu oprocentowania 0,5% w skali roku.

Preferencje, o których mowa powyżej, mogą występować łącznie w ramach jednej Pożyczki Ekoenergetycznej.

Ograniczenia w finansowaniu

Środki z Pożyczki Ekoenergetycznej nie mogą być przeznaczone na:

 • finansowanie wydatków objętych wsparciem uprzednio lub planowanych do objęcia wsparciem ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub krajowych środków publicznych lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
 • prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej,
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z przeznaczeniem finansowania,
 • refinansowanie inwestycji, które w dniu zawarcia umowy zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;
 • refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
 • finansowanie zadań niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą;
 • finansowanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych, a także spłaty zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych i prawomocnych wyroków sądowych, z wyłączeniem podatku od towarów i usług,
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa i/lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i/lub wyrobów tytoniowych, e-papierosów, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu
  poniżej 18%, wytwarzanych w województwie wielkopolskim przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów, gier losowych,
  zakładów wzajemnych, gier na automatach, w tym o niskich wygranych,
 • finansowanie inwestycji w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych,
 • finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu,
 • finansowanie zakupu aktywów finansowych,
 • l) finansowanie instalacji do termicznego przekształcania odpadów,
 • finansowanie instalacji do współspalania biomasy z węglem,
 • finansowanie inwestycji w jednostki wytwórcze ciepła/chłodu, które finalnie wykorzystywać będą paliwo o wyższym wskaźniku emisyjności niż to stosowane dotychczas,
 • finansowanie inwestycji opierających się o energię spadku wody, a polegających na budowaniu nowych obiektów piętrzących oraz inwestycji niezgodnych z Ramową Dyrektywą Wodną,
 • finansowania inwestycji niezgodnych z obowiązującymi programami ochrony powietrza,
 • finansowania wydatków, których finansowanie ze środków publicznych jest wykluczone na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Zabezpieczenie spłaty

Na zabezpieczenie spłaty udzielanych pożyczek przyjmuje się obligatoryjnie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedną z form prawnego zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób trzecich,
 • przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej bądź rejestru w funduszu inwestycyjnym,
 • przelew wierzytelności z zawartych kontraktów,
 • inne zaakceptowane przez FRW.

Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

W przypadku poręczenia cywilnego lub wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność małżeńska nie została ograniczona ani wyłączona, wymagane jest poręczenie obojga małżonków.

Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji FRW.

Dokumenty do pobrania

Kalkulator pożyczkowy

Gdzie można złożyć wniosek?

Aktualne dostępne limity pożyczek