Polityka Prywatności

I. Informacja o administratorze i prawach osoby, której dane osobowe są przetwarzane

Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundusz Regionu Wałbrzyskiego z/s w Wałbrzychu, ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych, KRS: 66780, NIP: 8861029908, REGON: 890027024. Kontakt z fundacją w celu realizacji uprawnień określonych w przepisach niniejszej polityki jest możliwy:
   • w drodze mailowej – biuro@frw.pl,
   • w drodze telefonicznej – +48 74 66 44 810.
  2. W celu świadczenia usług zgodnie z zakresem działalności Fundacji i w ramach funkcjonowania strony internetowej pod adresem: https://frw.pl/ Fundacja przetwarza Pani/Pana dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usługi. Poniżej znajdzie Pani/Pan wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi
  3. dane podane w formularzu kontaktowym w celach kontaktowych-  obejmujące takie dane osobowe jak: płeć, imię i nazwisko, adres e-mail. Nie wymagamy podania przez Pana / Panią innych danych osobowych, niż wskazane powyżej, jednakże może się zdarzyć iż w celu zapewnienia kontaktu wskaże nam Pan / Pani także inne dane osobowe, takie jak: adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu. Wówczas dane te również będą podlegały przetwarzaniu w celach kontaktowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Niezależnie od wskazanej podstawy prawnej, w formularzu kontaktowym przewidziana została konieczność wyrażania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach kontaktowych.
  4. dane zbierane w ramach polityki plików cookies  – szczegóły tej polityki zawarte zostały w dziale II niniejszej polityki. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).
  5. dane zbierane w celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z obowiązkami wykazania zgodności i rozliczalności RODO – obejmujące takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, adres e-mail. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest: (1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; (2) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Fundacji jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
  7. Ma Pani/Pan prawo do:
     • dostępu do treści swoich danych osobowych,
     • sprostowania swoich danych osobowych,
     • usunięcia swoich danych osobowych,
     • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
     • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
     • przenoszenia danych osobowych.
     • Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie wedle własnego uznania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem – do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
     • Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych osobowych.

   7.      Pani/Pana mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

   8.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.

   9.      Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (z wyjątkiem określonym w pkt 1 działu II niniejszej polityki).

   10.  Pani/Pana nie będą profilowane.

   II. Pliki Cookies

   1. Portal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
   2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz swój unikalny numer.
   3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest podmiot określony w pkt 1 dział I niniejszej polityki).
   4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    • dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika Portalu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
    • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
    • utrzymanie sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
    • prowadzenia kampanii marketingowych, w tym remarketingowych.
   5. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   7. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
   8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Funduszem Regionu Wałbrzyskiego reklamodawców oraz partnerów w celach wskazanych w punkcie 4 działu II niniejszej polityki.
   9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

   III. Postanowienia końcowe

  8. 1.      W zakresie nieuregulowanym niniejszą polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
  9. 2.      Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.09.2018 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2020 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl

X