Nowa era biznesu – doradztwo dla MŚP z Aglomeracji Wałbrzyskiej

Informujemy, że program został zakończony.

Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie otwartego naboru Grantobiorców

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego informuje o wznowieniu otwartego naboru wniosków o przyznanie grantów w projekcie „Nowa era biznesu – doradztwo dla MŚP z Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego informuje o wznowieniu naboru wniosków o przyznanie grantów w projekcie „Nowa era biznesu – doradztwo dla MŚP z Aglomeracji Wałbrzyskiej”, realizowanym przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w ramach Osi Priorytetowej nr 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania nr 1.3 Rozwój przedsiębiorczości,, Poddziałania nr 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW, Schemat nr 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

ZIT AW Ogłoszenie o wznowieniu naboru z dniem 30.04.2019

Ogłoszenie o ograniczeniu dostępu do grantów wyłącznie dla MŚP wpisujących się w specjalizacje i podobszary inteligentnych specjalizacji regionu.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego informuje, że z dniem 30 lipca 2018 roku zostaje ograniczony dostęp do grantów wyłącznie dla MŚP wpisujących się w specjalizacje i podobszary inteligentnych specjalizacji regionu, wymienionych w dokumencie „Ramy Strategicznie na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”. Wnioski, które nie spełniają tego kryterium, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Przesłanych dokumentów nie zwracamy.

ZIT AW_Ogłoszenie o ograniczeniu dostępu do grantów

Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków (ogłoszenie archiwalne)

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie grantów w projekcie „Nowa era biznesu – doradztwo dla przedsiębiorstw MŚP z Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Wnioski wraz z załącznikami należy składać od dnia 21.12.2017 r. do dnia zamknięcia naboru.

ZIT AW ogłoszenie o naborze

Informacje o projekcie

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego informuje, iż rozpoczął realizację projektu „Nowa era biznesu – doradztwo dla MŚP z Aglomeracji Wałbrzyskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW Schemat C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP i podniesienie ich pozycji konkurencyjnej poprzez udzielenie wsparcia w postaci grantów (w formie refundacji).

Poziom dofinansowania wynosi 85%, natomiast maksymalna wysokość grantu to 12.000 zł.

Kto może ubiegać się o przyznanie grantu?

O grant mogą ubiegać się podmioty, które spełniają kryteria mikroprzedsiębiorstwa, małego lub średniego przedsiębiorstwa (MŚP), określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji WE Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.).

Wsparcie w ramach programu stanowi pomoc de minimis, a złożenie wniosku o przyznanie grantu stanowi jednocześnie wniosek o udzielenie pomocy de minimis.

Cel projektu

Przedmiotem projektu jest zapewnienie wsparcia w formie grantów na specjalistyczne usługi doradcze dla 150 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), mających siedzibę na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej (AW), w zakresie usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu oraz rozwój rynku specjalistycznych usług doradczych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Szczegółowych wykaz gmin tworzących ZIT AW znajduje się w zakładce poniżej. Granty w ramach projektu będą dostępne dla MŚP ze wszystkich gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Preferencje dotyczące inteligentnych specjalizacji regionu

Zaplanowano, że minimum 20% grantów (tj. 20% ogólnej liczby pojedynczych grantów) zostanie przekazanych na usługi doradcze dla MŚP wpisujących się w specjalizacje i podobszary inteligentnych specjalizacji regionu wymienionych w dokumencie „Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”.

Do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, zgodnie z załącznikiem do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 pt. Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, należą:

 • branża chemiczna i farmaceutyczna;
 • mobilność przestrzenna;
 • żywność wysokiej jakości;
 • surowce naturalne i wtórne;
 • produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów;
 • technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).
IOB wykonawcą usług doradczych w projekcie

Wykonawcami usług doradczych dofinansowanych w formie grantów muszą być Instytucje Otoczenia Biznesu. Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) – bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim (i jednocześnie niewypłacająca dywidendy swoim udziałowcom lub akcjonariuszom), oferująca przedsiębiorcom usługi wspierające w szerokim zakresie. Posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

Doradcy FRW – pomoc przed złożeniem wniosku

MŚP otrzymają również bezpłatne wsparcie w ramach projektu w formie doradztwa – wsparcia merytorycznego w zakresie dotyczącym m.in: pomocy w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, wstępnej oceny możliwości dofinansowania usługi, wpisywania się MŚP i jego pomysłu/problemu w warunki projektu.

Alfabetyczna lista doradców FRW wraz z numerami kontaktowymi znajduje się w zakładce poniżej.

Usługi doradcze

Przedmiotem wsparcia w formie grantu jest usługa doradcza definiowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 jako usługa świadczona przez doradcę zewnętrznego, która nie ma charakteru ciągłego ani okresowego, nie jest tez związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

Możliwe jest wsparcie działań doradczych w następujących kierunkach:

a) usługi w zakresie szeroko rozumianego wsparcia doradczego, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa, m.in. doradztwo dotyczące:

 • wsparcia początkowej fazy rozwoju firmy (np. opracowanie biznesplanu, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, monitorowanie biznesu);
 • uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzana jakością i zarządzania środowiskowego;
 • wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;
 • specjalistycznych instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w organizacji oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem;
 • doradztwa prawno-podatkowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku;
 • doradztwa marketingowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku.

b) usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw (również w początkowej fazie rozwoju), w tym przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, pomoc w pozyskaniu inwestora, analiza potrzeb i identyfikacja źródeł finansowania projektu – z wyłączeniem dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki Funduszy Europejskich.

Biuro projektu

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

ul. Limanowskiego 15

58-300 Wałbrzych

tel. 74 66 44 810

e-mail: biuro@frw.pl

Biuro czynne: pn.-pt. 07:30-16:00

Dokumenty do pobrania

Wykaz gmin tworzących ZIT AW

Wykaz obszarów i podobszarów inteligentnych specjalizacji

Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska

Alfabetyczna lista doradców FRW

Procedura realizacji projektu grantowego ZIT AW

Obowiązki informacyjno-promocyjne grantobiorcy

Informacja w związku z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych