fbpx

Instrument Finansowy Mikropożyczka

Maksymalna dostępna kwota pożyczki – 80.000 złotych

Informacje o programie 

IIIE

Instrument Finansowy Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowany jest z wkładu finansowanego ze środków Funduszu Funduszy w ramach Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

W ramach uruchomionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego projektu niskooprocentowanych pożyczek „Mikropożyczka”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, finansowane będą wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej przez osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Projekt opiewa na kwotę 6,1 mln zł, z czego całość stanowi wkład z Unii Europejskiej. Liczba Inwestycji, na które Fundusz Regionu Wałbrzyskiego udzieli jednostkowych pożyczek ze środków Instrumentu Finansowego „Mikropożyczka” wynosi co najmniej 120. Celem projektu jest tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój przedsięwzięć oraz zapobieganie bezrobociu.

O Instrumencie Finansowym Mikropożyczka

Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe  zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji  (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020. (Dz.U. 2015 poz. 1073). Program skierowany jest do osób po 30 roku życia, pozostających bez pracy, realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego.

Kto może otrzymać wsparcie?

Odbiorcami wsparcia w formie Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą zostać osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

80% środków Limitu Mikropożyczki przeznaczonych na udzielenie Jednostkowych Pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej musi być wydatkowane na rzecz osób należących do grup pozostających bez pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. A 20% limitu Mikropożyczki na wsparcie osób od 30 roku życia pozostających bez pracy nie należących do grup w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Przez osoby z niepełnosprawnościami należy rozumieć osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.  Status osoby z niepełnosprawnością będzie weryfikowany na podstawie kopii orzeczenia o niepełnosprawności (potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej w świetle przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia wydanego przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię (w przypadku osób ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi).

Przez osoby długotrwale bezrobotne należy rozumieć osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy . Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. Status na rynku pracy odbiorcy będącego osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP będzie weryfikowany na podstawie zaświadczenia z właściwego urzędu pracy. W przypadku osób należących do grup: niezarejestrowanych bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy status na rynku pracy będzie weryfikowany na bazie złożonego oświadczenia.

Przez osoby o niskich kwalifikacjach należy rozumieć osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia – wykształcenie ponadgimnazjalne. Osoby przystępujące do projektu wykazują najwyższy ukończony poziom ISCED. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

Pożyczka nie może zostać przyznana rolnikom posiadającym gospodarstwa powyżej 2 ha przeliczeniowych. W przypadku członków rodziny rolnika wsparcie może otrzymać jedynie osoba pozostająca faktycznie bez zatrudnienia pod warunkiem, że efektem realizowanych działań będzie przejście osoby otrzymującej wsparcie z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS).

Co oferujemy naszym klientom?

 • do 80.000 zł maksymalna dostępna kwota pożyczki*
 • 84 miesiące maksymalny okres spłaty pożyczki
 • 12 miesięcy maksymalna karencja w spłacie pożyczki (nie wydłuża okresu spłaty)
 • atrakcyjne oprocentowanie: 0,01 % w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP)
 • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki
 • nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego
 • minimum formalności
 • krótki czas rozpatrzenia wniosku

*Maksymalna dostępna kwota na pożyczki jest ilorazem maksymalnej dostępnej kwoty na jednorazowe Mikropożyczki oraz minimalnej ilości pożyczek planowanych do udzielenia przez FRW. Wartość ta jest publikowana na bieżąco na stronie internetowej www.frw.pl  i stanowi kwotę, jaka powinna zostać wskazana jako maksymalna wnioskowana wartość pożyczki we Wniosku o pożyczkę.

Zakres finansowania w ramach pożyczki

W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej na terenie województwa dolnośląskiego. Wkład pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego może stanowić do 100% jego wartości.

Ograniczenia w finansowaniu

W ramach pożyczki nie jest możliwe:

 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
 • refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone,
 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy,
 • refinansowania zadłużenia, w tym za spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów.

Odbiorca może otrzymać maksymalnie jedną Jednostkową Pożyczkę w ramach Działania Działanie  8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

O pożyczkę mogą ubiegać się osoby, które:

 • nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.),
 • nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
 • będą prowadzili działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego,
 • nie będą wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis),
 • zobowiążą się do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • nie są i nie byli zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • nie otrzymały środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej z EFS w ciągu ostatnich 2 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji,
 • nie są podmiotami, w stosunku do których Pośrednik Finansowy lub osoby upoważnione do jego reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek powiązania,  w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację Operacji

Zabezpieczenie spłaty

W przypadku udzielenia pożyczki FRW przyjmuje obligatoryjnie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową pożyczkobiorcy oraz dodatkowo co najmniej jedną z form prawnego zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób trzecich,
 • przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej bądź rejestru w funduszu inwestycyjnym,
 • przelew wierzytelności z zawartych kontraktów,
 • inne zaakceptowane przez FRW.

Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

W przypadku poręczenia wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność małżeńska nie została ograniczona ani wyłączona, wymagane jest poręczenie obojga małżonków.

Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji FRW.

Wsparcie w ramach programu stanowi pomoc de minimis.

Dokumenty do pobrania

Gdzie można złożyć wniosek

Kalkulator pożyczkowy

Aktualne dostępne limity pożyczek

Informacja w związku z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych

plakat