Granty na doradztwo dla MŚP

frw_granty_1143x433pxl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego informuje, iż rozpoczął realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałania: – 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB; – 1.3.3 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB; – 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW Schemat C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB; – 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI) Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB.

Projekty realizowane przez FRW to:

 • Nowa era biznesu – doradztwo dla przedsiębiorstw MŚP z Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • Nowa era biznesu – doradztwo dla MŚP z Aglomeracji Jeleniogórskiej
 • Nowa era biznesu – doradztwo dla MŚP z Aglomeracji Wałbrzyskiej
 • Nowa era biznesu – doradztwo dla MŚP z Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji
 • Nowa era biznesu – doradztwo dla MŚP z Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej

Przeprowadzenie pierwszego naboru Wniosków o udzielenie grantów planowane jest na październik/listopad 2017r.

Celem głównym projektów jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP i podniesienia ich pozycji konkurencyjnej poprzez udzielenie wsparcia w postaci grantów (w formie refundacji). Poziom dofinansowania wynosi 85 proc., natomiast maksymalna wysokość grantu to 12.000 zł.

MŚP otrzymają również bezpłatne wsparcie w ramach projektu w formie doradztwa/wsparcia merytorycznego w zakresie dotyczącym np.: wstępnej oceny możliwości dofinansowania usługi, wpisywania się MŚP i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu, pomocy w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej.

Przedmiotem wsparcia w formie grantu jest usługa doradcza definiowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 jako usługa świadczona przez doradcę zewnętrznego, która nie ma charakteru ciągłego ani okresowego, nie jest tez związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

Możliwe jest wsparcie działań doradczych w następujących kierunkach: a) usługi w zakresie szeroko rozumianego wsparcia doradczego, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa, m.in. doradztwo dotyczące:

 • wsparcia początkowej fazy rozwoju firmy (np. opracowanie biznesplanu, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, monitorowanie biznesu);
 • uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzana jakością i zarządzania środowiskowego;
 • wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;
 • specjalistycznych instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w organizacji oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem;
 • doradztwa prawno-podatkowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku;
 • doradztwa marketingowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku.

b) usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw (również w początkowej fazie rozwoju), w tym przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, pomoc w pozyskaniu inwestora, analiza potrzeb i identyfikacja źródeł finansowania projektu – z wyłączeniem dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki Funduszy Europejskich.

Wykonawcami usług doradczych dofinansowanych w formie grantów muszą być Instytucje Otoczenia Biznesu.

Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) – bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu.

Biuro projektu: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego ul. Limanowskiego 15 58-300 Wałbrzych tel. 74 66 44 810 e-mail: biuro@frw.pl Biuro czynne: pn.-pt. 07:30-16:00

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja zostaną zamieszczone w najbliższym czasie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2017 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl