Efektywność Energetyczna w MŚP

Informacje o programie

IIIE

Fundusz Pożyczkowy „Pożyczki na Efektywność Energetyczną w MŚP” finansowany jest ze środków Funduszu Funduszy utworzonego w ramach Osi priorytetowej 3 „Gospodarka Niskoemisyjna”, Działania 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP – wsparcie pozadotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz z własnego wkładu finansowego FRW. Projekt „Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim” realizowany jest na podstawie umowy zawartej 13.08 2018 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem Funduszu Funduszy a Konsorcjum, utworzonym przez FRW oraz Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., jako Pośrednikiem Finansowym. Projekt opiewa na kwotę 37,78  mln zł, z czego kwota 34 mln zł stanowi wkład z Unii Europejskiej. Projekt zakłada, że ze wsparcia skorzysta min. 46 przedsiębiorców z sektora MŚP. Termin realizacji Projektu od 21 września 2018 r. do 31 grudnia 2023 r.

Informacje o FRW

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego jest Instytucją otoczenia biznesu, która od 1992 wspiera  krajową przedsiębiorczość udzielając preferencyjnych pożyczek ze środków własnych, Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej. FRW jest jednym z pośredników finansowych, realizujących od 2010 projekty w ramach Inicjatywy Jeremie, projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w oparciu o Regionalne Programy Operacyjne na terenie województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego i opolskiego. Skuteczny wymiar pomocy i finansowania firm to m.in. udzielenie blisko 3,7 tys. pożyczek na łączną kwotę ponad 317 mln zł. Tylko w latach 2010 – 2017, dzięki Inicjatywie Jeremie, FRW rozdysponował aż 138,3 mln zł pomiędzy 1069 przedsiębiorstwa.

O pożyczce na Efektywność Energetyczną w MŚP

Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), grup producentów rolnych oraz przedsiębiorstw, których większość udziałów lub akcji należy do JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego), prowadzących działalność gospodarczą na terenie Dolnego Śląska.

Udzielane pożyczki mają na celu poprawę efektywności energetycznej obiektów w tym wymiany lub modernizacje źródła energii, mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (Odnawialnych Źródeł Energii), przedsięwzięcia zakładające zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie, w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie oraz wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe.

Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (pomoc de minimis) lub gdy nie jest to możliwe na warunkach rynkowych.

Co oferujemy naszym klientom?

 • pożyczki od 200.000,00 zł do 3.000.000,00 zł umożliwiające finansowanie do 100% całkowitych nakładów związanych z realizacją przedsięwzięcia
 • stałe oprocentowanie pożyczki w całym okresie spłaty wynoszące od 0,5% w skali roku
 • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki
 • okres spłaty pożyczki do 15 lat
 • okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy
 • nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego
 • minimum formalności
 • krótki czas rozpatrzenia wniosku

Jakie może być przeznaczenie pożyczki?

W ramach instrumentu finansowane będą przedsięwzięcia w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej obiektów (budynków), wpływające na poprawę efektywności energetycznej w tym:

 • wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji);
 • wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe
 • zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie w tym modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

Ograniczenia w finansowaniu

 • termomodernizacja budynków zdewastowanych i/lub znajdujących się w stanie technicznym, który uniemożliwia sporządzenie audytu energetycznego zgodnie z metodologią,
 • refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych,
 • refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych,
 • finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne i.in.),
 • zakup nieruchomości,
 • do finansowania nie kwalifikują się projekty zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25%, a w przypadku projektów w zakresie wymiany źródeł ciepła, projekty które skutkują redukcją COw odniesieniu do istniejących instalacji poniżej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa.
 • w przypadku wymiany lub likwidacji starego źródła ciepła (jako element projektu), finansowanie nie zostanie udzielone na użytkowane/eksploatowane wcześniej urządzenia grzewcze.
 • nie mogą zostać sfinansowane wydatki, które nie mają bezpośredniego związku z efektywnością energetyczną (np. zmiana układu pomieszczeń, wyposażenie pomieszczeń w meble, montaż urządzeń sanitarnych, remont klatki schodowej).

Zasady udzielania pożyczek

 1. Jednostkowa pożyczka udzielana jest po:
 • pozytywnej weryfikacja zgodności zakresu inwestycji z zakresem rzeczowym określonym w audycie energetycznym i/lub audycie efektywności energetycznej ex-ante,
 • wykazaniu, że projekt przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej wszystkich inwestycji objętych projektem o co najmniej 25% (w przeliczeniu na energię końcową), a w przypadku inwestycji dotyczących źródła ciepła, finansowane projekty muszą skutkować redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji, o co najmniej 30% w przypadku zmiany paliwa spalania,
 • pozytywnej weryfikacji zgodności projektu z przepisami dotyczącymi minimalnego – od końca 2020 roku – poziomu efektywności energetycznej oraz spełnienia norm emisji zanieczyszczeń, wynikających z aktów wykonawczych do dyrektywy 2009/125WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów, dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (dotyczy wyłącznie projektów, które jako elementy inwestycji zawierają wymianę źródła ciepła),
 • pozytywnej weryfikacji posiadanej przez pożyczkobiorcę dokumentacji technicznej oraz wymaganych dokumentów składających się na „zezwolenie na inwestycję” np. pozwolenie na budowę lub decyzje administracyjne
 1. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 365 dni od dnia zawarcia Umowy pożyczki.
 2. Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 365 dni od jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty pożyczki. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny.

O pożyczkę mogą ubiegać się podmioty, które:

 • posiadają zdolność spłaty pożyczki w umownym terminie spłaty,
 • prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie wykazały znaczącej straty bilansowej (w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej),
 • terminowo regulują płatności podatkowe wobec Skarbu Państwa oraz zobowiązania wobec ZUS,
 • mają odpowiednie warunki oraz możliwości techniczno-organizacyjne do zarządzania proponowanym przedsięwzięciem,
 • zostali pozytywnie zweryfikowani w bazach informacji gospodarczych.

Zabezpieczenie spłaty

Na zabezpieczenie spłaty udzielanych pożyczek przyjmuje się obligatoryjnie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedną z form prawnego zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób trzecich,
 • przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej bądź rejestru w funduszu inwestycyjnym,
 • przelew wierzytelności z zawartych kontraktów,
 • inne zaakceptowane przez FRW.

Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

W przypadku poręczenia cywilnego lub wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność małżeńska nie została ograniczona ani wyłączona, wymagane jest poręczenie obojga małżonków.

Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji FRW.

Gdzie można złożyć wniosek

Dokumenty do pobrania

Kalkulator pożyczkowy

Aktualne dostępne limity pożyczek

Informacja w związku z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych

frw_EfektywnoscEnergetyczna_plakatA3

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2019 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl