fbpx

Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna

 

Informacje o pożyczce

Fundusz Pożyczkowy Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej są to środki pochodzące z wkładu wniesionego w ramach RPO WD na lata 2007-2013 do instrumentu inżynierii finansowej, zwrócone i pozostałe po wykonaniu umowy „Dolnośląski Fundusz Powierniczy” i przekazane przez Województwo Dolnośląskie Organizatorowi Przetargu – Dolnośląskiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą we  Wrocławiu.

Fundusz Pożyczkowy Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej to środki publiczne, przeznaczone na ułatwienie przedsiębiorcom z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadającym siedzibę lub prowadzącym działalność gospodarczą w sposób ciągły i zorganizowany na terenie województwa dolnośląskiego, w tym w formie filii, oddziału zakładu lub przedstawicielstwa, dostępu do finansowania zewnętrznego na pokrycie Wydatków Inwestycyjnych.

Pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego DRPI udzielane są na warunkach rynkowych.

W ramach pakietu pożyczek finansowanych z wkładu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.: Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej, Regionalnej Pożyczki Hipotecznej, Regionalnej Pożyczki Obrotowej Fundusz Regionu Wałbrzyskiego posiada do rozdysponowania na rzecz Dolnośląskich Przedsiębiorców łącznie kwotę 21 mln zł.

Warunki pożyczki 

 • minimalna kwota DRPI powyżej 1.000.000,00 zł,
 • maksymalna kwota DRPI wynosi 2.000.000,00 zł,
 • oprocentowanie od 1,44%,
 • okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy,
 • maksymalny okres spłaty DRPI wynosi 60 miesięcy od dnia jej uruchomienia,
 • raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące,
 • wysokość wkładu własnego – 10%,
 • prowizja – 0%,

Pożyczek udziela się na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej. Dla Firm działających powyżej 12 miesięcy stopa procentowa wynosić będzie od 1,44%. Dla Przedsiębiorstw rozpoczynających działalność lub działających krócej niż 12 miesięcy stopa procentowa wynosić będzie od 4,44%.

Karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.

Jeśli DRPI przeznaczona jest na sfinasowanie przedsięwzięć zwiększających zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach, lub dla przedsięwzięć rozwojowych przedsiębiorstw przyczyniających się do zwiększenia ich konkurencyjności maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 84 miesiące.Powyższe cele realizowane będą poprzez inwestycje związane m. in. z:

 • wprowadzaniem przez przedsiębiorstwo innowacyjnych: produktów, procesów, usług,
 • rozwojem/rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
 • zastosowaniem rozwiązań ICT, nowoczesnych maszyn i urządzeń umożliwiających zwiększenie skali działalności lub wzrostu zasięgu oferty przedsiębiorstwa.

MŚP jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego w wysokości stanowiącej co najmniej 10% wartości netto finansowanego przedsięwzięcia. Kwoty netto nie dotyczą MŚP, który nie jest płatnikiem podatku VAT lub jest podmiotem zwolnionym z VAT.

Jeden Przedsiębiorca może otrzymać jedną DRPI. Dotyczy to także Dużych Regionalnych Pożyczek Inwestycyjnych udzielanych przez innych niż FRW pośredników finansowych dysponujących środkami przekazanymi na podstawie umowy o pośrednictwo z DFR.

Wydatki z pożyczki DRPI finansowane są w kwotach netto, tj. bez uwzględnienia podatku VAT, chyba że pożyczkobiorca nie jest płatnikiem podatku VAT lub jest podmiotem zwolnionym z VAT.

FRW nie pobiera żadnych opłat i prowizji od kwoty przyznanej pożyczki.

Cel finansowania

Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna przeznaczona jest na finansowanie wydatków inwestycyjnych czyli ponoszenia nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności).

Ograniczenia

Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna nie może służyć na:

 • finansowanie wydatków niezwiązanych z realizowaną inwestycją, w tym bieżących potrzeb prowadzonej działalności (np. wynagrodzenia, opłaty eksploatacyjne, czynsze itp.),
 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych oraz zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych, prawomocnych wyroków sądowych. refinansowanie pożyczek, kredytów, rat leasingowych lub innych zobowiązań powstałych przed datą zawarcia 2DRPI,
 • refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych,
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych na Dolnym Śląsku przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 • finansowanie zakupu nieruchomości.

Finansowania w zakresie DRPI nie otrzymają przedsiębiorcy, którzy zwrócili się już o pożyczkę do innego pośrednika dysponującego środkami przekazanymi na podstawie umowy o pośrednictwo zawartej w wyniku postępowania przetargowego, w którym zamawiającym był DFR.

FRW może odmówić udzielenia pożyczki na sfinansowanie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo. Powiązania kapitałowe lub osobowe to powiązania pomiędzy Pożyczkobiorcą a innym podmiotem, polegające m.in. na: pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze dostawcy/wykonawcy.

Zabezpieczenie

Obligatoryjnie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób trzecich,
 • przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej bądź rejestru w funduszu inwestycyjnym,
 • przelew wierzytelności z zawartych kontraktów,
 • inne zaakceptowane przez FRW.

Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

W przypadku poręczenia cywilnego lub wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność małżeńska nie została ograniczona ani wyłączona, wymagane jest poręczenie obojga małżonków.

Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji FRW. 

Dokumenty do pobrania

Kalkulator pożyczkowy