Podsumowanie projektu "Zostań Kobietą Sukcesu"

young attractive business woman

Informujemy, że dobiegła końca realizacja przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego zs. w Wałbrzychu projektu „Zostań Kobietą Sukcesu-edycja II”. Projekt był realizowany od 01 października 2011 r. do 30 września 2013r. w ramach:

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w Wałbrzychu, opierając się na doświadczeniu z poprzedniego okresu programowania, kiedy prowadził projekt „Ośrodek Wsparcia Mikroprzedsiębiorstw” w ramach Działania 2.5 ZPORR i poprzednią edycję projektu „Zostań Kobietą Sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, a także w oparciu o działalność prowadzonego funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą , widząc wzrastające bezrobocie na rynku pracy – w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu, w 2011r. złożył wniosek o dofinansowanie projektu.

Fundusz pozyskał ponad 1,8 mln zł na realizację projektu w ramach Działania 6.2 POKL.

Projekt skierowany był wyłącznie do kobiet, w tym zwłaszcza powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, których miejsce zamieszkania znajdowało się na terenie następujących powiatów: milickiego, legnickiego, bolesławieckiego, kamiennogórskiego, wołowskiego, strzelińskiego, polkowickiego, lwóweckiego, górowskiego, jaworskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego oraz ząbkowickiego.

Realizacja projektu rozpoczęła się kampanią promocyjną. Zamieszczone zostały ogłoszenia w prasie lokalnej i regionalnej, obejmującej swoim zasięgiem powiatu objęte projektem, wydrukowano plakaty i ulotki oraz rozesłano je do instytucji publicznych na terenie powiatów objętych projektem. Kampanię promocyjną prowadzono również na pośrednictwem strony internetowej projektu. Prowadzona akcja przyniosła ogromny odzew, do biura projektu wpłynęły łącznie 663 wnioski rekrutacyjne.

Osiągnięto zaplanowane cele projektu tj. przygotowanie 40 uczestniczek do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach oraz ogólnym doradztwie grupowym. Zaplanowano doradztwo indywidualne i przekazanie wsparcia finansowego 36 uczestniczkom projektu, co zostało osiągnięte na nawiązką, gdyż ostatecznie wsparcie finansowe (inwestycyjne i pomostowe) oraz doradztwo indywidualne zostało przekazane 40 uczestniczkom projektu, jako że żadna z osób biorących udział w projekcie nie była osobą nie wykazującą predyspozycji w zakresie przedsiębiorczości.

Osiągnięto również wśród uczestniczek planowany wzrost wiedzy na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz budowanie postaw przedsiębiorczych przy jednoczesnym wzroście aspiracji zawodowych i poczucia własnej wartości.

W ramach projektu przeszkolono 40 osób m.in. z zasad i warunków prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia biznes planu, a także z kreowania własnej wartości i podstaw samorealizacji. Udzielono 80 godzin doradztwa grupowego i 160 godzin doradztwa indywidualnego oraz wypłacono 40 uczestniczkom projektu jednorazowe dotacje inwestycyjne oraz wsparcie pomostowe podstawowe i przedłużone na łączną kwotę ponad 1,4 mln zł.

Efektem projektu jest powstanie 40 mikroprzedsiębiorstw, z których 39 funkcjonuje już ponad rok od rozpoczęcia działalności, osiągając coraz lepsze wyniki finansowe.
Uczestniczkom życzymy wielu sukcesów !

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2019 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl