fbpx

Praca – Specjalista ds. Księgowości

Praca – Specjalista ds. Księgowości

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego będący instytucją otoczenia biznesu zajmującą się wsparciem finansowym mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zatrudni osobę na stanowisku Specjalisty ds. księgowości.

 Osoba będzie odpowiedzialna za:

 • prowadzenie ksiąg zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego,
 • odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenia podatkowe, sporządzanie deklaracji, prowadzenie dokumentacji podatkowej,
 • nadzór nad ewidencją operacji gospodarczych zgodnie z prawem bilansowym oraz podatkowym,
 • współudział przy prowadzeniu dokumentacji księgowej i podejmowaniu czynności księgowych oraz rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • sporządzanie deklaracji oraz sprawozdań przewidzianych przepisami prawa (sporządzanie deklaracji podatkowych i statystycznych, innych wymaganych przepisami prawa),
 • udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych fundacji- miesięcznych, kwartalnych i rocznych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości,
 • bieżąca analiza i uzgadnianie sald kont księgowych,
 • kontrola kosztów stałych,
 • rozliczanie podatku VAT,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem i księgowaniem dokumentów (w tym związanych z realizowanymi projektami, dofinansowanymi ze środków UE i publicznych),
 • nadzorowanie procesu zamknięcia miesiąca,
 • kontrola i audyt dokumentów księgowych,
 • przygotowywanie analiz i raportów na potrzeby wewnętrzne firmy,
 • przygotowywanie raportów na rzecz NBP,GUS i Instytucji Pośredniczących nadzorujących realizację projektów dofinansowanych ze środków UE i publicznych,
 • kontakt z instytucjami zewnętrznymi i biegłym rewidentem,
 • aktywne uczestnictwo w optymalizacji procesów księgowych i finansowych,
 • bieżąca współpraca z Głównym Księgowym- Członkiem Zarządu Fundacji.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowana ekonomia, finanse, rachunkowość),
 • minimum 3-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w dziale księgowości,
 • bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości i praktyczna znajomość bieżących przepisów prawa podatkowego,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa podatkowego oraz umiejętność ich interpretacji i praktycznego stosowania,
 • umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych,
 • znajomość systemu finansowo-księgowego klasy ERP oraz biegłość w posługiwaniu się arkuszami kalkulacyjnymi,
 • biegła obsługa pakietu MS Office (w szczególności Excel),
 • rzetelność, sumienność oraz odpowiedzialność,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz dokładność,
 • samodzielność w realizowaniu zadań,
 • zdolności organizacyjne i umiejętność współpracy zespołowej,
 • mile widziana znajomość zagadnień z obszaru kontrolingu (planowanie, budżetowanie, raportowanie),
 • mile widziane doświadczenie w służbach księgowych fundacji.

 Wybranemu kandydatowi FRW oferuje:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w stale rozwijającej się instytucji otoczenia biznesu o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju osobistego

Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o przesłanie aktualnego życiorysu wraz z listem motywacyjnym (w terminie 14 dni od daty ogłoszenia) za pośrednictwem portalu pracuj.pl lub na adres e-mail: info@frw.pl

Nadesłanych aplikacji nie zwracamy, zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Życiorys powinien zawierać dane wskazane w art.221§1 Kodeksu pracy, w szczególności: identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia); kontaktowe; o wykształceniu (ukończonych szkołach, studiach, szkoleniach, kursach); kwalifikacjach zawodowych (umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym); przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (poprzednich pracodawcach, zajmowanych stanowiskach oraz obowiązkach zawodowych).

Prosimy o zawarcie w CV i liście motywacyjnym  klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego z siedzibą w Wałbrzychu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

Aplikuj teraz 

Klauzula obowiązku informacyjnego (art. 13 RODO)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundusz Regionu Wałbrzyskiego („FRW”) z siedzibą w Wałbrzychu (58-300) przy  ul. Bolesława Limanowskiego 15 (KRS 0000066780).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z: wykonywaniem czynności związanych z udziałem w procesie rekrutacji i wnioskiem o zatrudnienie  w FRW (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na FRW (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Posiada Pani/Pan możliwość uzyskania kopii danych. W tym celu należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Banku poprzez niżej wskazany adres email.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy.

Jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody uniemożliwia uczestnictwo kandydata w dalszych procesach rekrutacyjnych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania / poprawienia (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO).

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych jest dobrowolne.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@frw.pl.

 

 

 

Podziel się