Pożyczka w ramach inicjatywy JEREMIE

UWAGA!

Informujemy, że program został zakończony.

 

Informacje o inicjatywie

Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) jest nową formą pomocy oferowaną mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Zakłada ona odejście od tradycyjnych dotacji, na rzecz zwrotnej pomocy finansowej w formie kredytów, pożyczek i poręczeń. JEREMIE ma na celu pomoc przede wszystkim tym przedsiębiorstwom, których instytucje finansowe nie są w stanie finansować lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków. Misją inicjatywy JEREMIE jest dostarczanie kapitału na inwestycje tym podmiotom, które z wielu przyczyn nie mają dostępu do bankowych linii kredytowych, tym, które rozpoczynają działalność lub nie posiadają historii kredytowej i zabezpieczeń o wystarczającej wartości. W województwie zachodniopomorskim na ten cel przeznaczono 280 mln zł.

Informacje o FRW

FRW jest jednym z pośredników finansowych, realizujących projekty w ramach Inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego. Skuteczny wymiar pomocy i finansowania firm to m.in. udzielenie ponad 2,5 tys. pożyczek na łączną kwotę ponad 231 mln zł. Tylko w latach 2010 – 2015, dzięki Inicjatywie Jeremie, FRW rozdysponował aż 107 mln zł pomiędzy 844 przedsiębiorstwa.

O pożyczce JEREMIE Pomorze Zachodnie

Fundusz Pożyczkowy Jeremie Pomorze Zachodnie utworzony został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka – Innowacje – Technologie”, Działanie 1.3 zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.3.4. „ Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP – inicjatywa Jeremie” oraz ze środków FRW. Pożyczki udzielane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe lub gdy nie jest to możliwe na warunkach rynkowych Skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) rozpoczynających lub prowadzących własną działalność gospodarczą. Celem Funduszu Pożyczkowego Jeremie Pomorze Zachodnie jest wspieranie rozwoju MŚP poprzez poprawę ich dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania – efektywności i dostępności preferencyjnych pożyczek.

Kto może otrzymać wsparcie?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego a także przedsiębiorstwa w fazie start-up.

Co oferujemy naszym klientom?

 • pożyczki do 1.000.000 zł
 • stałe oprocentowanie pożyczki w całym okresie spłaty wynoszące od 2,83% w skali roku,
 • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki
 • okres spłaty do 5 lat
 • okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy
 • nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego
 • minimum formalności
 • krótki czas rozpatrzenia wniosku

Jakie może być przeznaczenie pożyczki?

 • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, tworzenie nowych miejsc pracy,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP, w tym cele obrotowe.

O pożyczkę mogą ubiegać się podmioty, które:

 • posiadają zdolność spłaty pożyczki w umownym terminie spłaty,
 • prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie wykazały znaczącej straty bilansowej (w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej),
 • terminowo regulują płatności podatkowe wobec Skarbu Państwa oraz zobowiązania wobec ZUS,
 • mają odpowiednie warunki oraz możliwości techniczno-organizacyjne do zarządzania proponowanym przedsięwzięciem,
 • zostali pozytywnie zweryfikowani w bazach informacji gospodarczych.

Zabezpieczenie spłaty

Obligatoryjnie weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób trzecich,
 • przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej bądź rejestru w funduszu inwestycyjnym,
 • przelew wierzytelności z zawartych kontraktów,
 • inne zaakceptowane przez FRW.

Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

W przypadku poręczenia cywilnego lub wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność małżeńska nie została ograniczona ani wyłączona, wymagane jest poręczenie obojga małżonków.

Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji FRW.

Wsparcie w ramach programu stanowi pomoc de minimis.

 

Dokumenty do pobrania

Gdzie można złożyć wniosek

Aktualne dostępne limity pożyczek

Kalkulator pożyczkowy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2019 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl