fbpx

Pożyczka Płynnościowa POIR

Nabór wniosków wstrzymany do odwołania z dniem 20.05.2020 roku. W przypadku ustalenia okoliczności umożliwiających ponowne uruchomienie rekrutacji nabór zostanie wznowiony. 

Informacje o pożyczce

Pożyczka Płynnościowa dla POIR udzielana jest ze środków Funduszu Funduszy z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez MŚP z siedzibą lub prowadzących  działalność gospodarczą na terenie obejmującym województwa: dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Udzielenie pożyczki powinno umożliwić przedsiębiorcy utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w dniu 7 maja 2020 roku podpisał Umowy Operacyjne z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w łącznej wysokości 44 mln zł na udzielanie Pożyczek Płynnościowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przedsięwzięcie pn. “Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP – FPWP POIR”. Termin realizacji projektu do 31 grudnia 2020 roku.

Kto może otrzymać wsparcie?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa: dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, znajdujące się w trudniej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub będące nią zagrożone.

Główne parametry pożyczki:

 • maksymalny okres spłaty — do 72 miesięcy,
 • oprocentowanie — 0%,
 • karencja w spłacie —  do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki,
 • wakacje kredytowe — wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki),
 • brak opłat i prowizji,
 • minimum formalności,
 • krótki czas rozpatrzenia wniosku,

Warunki pożyczki

Łączna kwota pożyczki nie może przekraczać:

 • dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności,
 • 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.,
 • jeżeli przedsiębiorca przedstawi odpowiednie uzasadnienie i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność, kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.

Oprocentowanie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w wysokości i zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Karencja wydłuża okres spłaty pożyczki.

Okres wakacji wydłuża okres spłaty pożyczki.

Wkład własny przedsiębiorcy nie jest wymagany. Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 15 mln zł.

Przeznaczenie finansowania

Pożyczka służy utrzymaniu bieżącej działalności przedsiębiorcy i zapewnieniu jego płynności finansowej. Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne, w tym:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prawne przedsiębiorcy,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury,
 • zatowarowanie, półprodukty,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorcy i niepłacone na dzień 1 lutego 2020 roku.

Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy przedsiębiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

Ograniczenia w finansowaniu

Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych możliwe jest do wysokości 10 % środków pożyczki wypłaconych na rzecz przedsiębiorcy.

Wykluczenia z finansowania

Środki z pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
 • prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej,
 • refinansowanie całości lub części wydatków, które zostały już poniesione (tj. opłacone),
 • refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
 • finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiące lokatę kapitału,
 • finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych,
 • finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
 • finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 • finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych,
 • finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE,
 • finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Zabezpieczenie

Obligatoryjnie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób trzecich,
 • przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej bądź rejestru w funduszu inwestycyjnym,
 • przelew wierzytelności z zawartych kontraktów,
 • inne zaakceptowane przez FRW.

Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

W przypadku poręczenia cywilnego lub wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność małżeńska nie została ograniczona ani wyłączona, wymagane jest poręczenie obojga małżonków.

Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji FRW.

Dokumenty do pobrania

Kalkulator pożyczkowy

Aktualne dostępne limity pożyczek

Gdzie można złożyć wniosek?

Przyznanie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej analizy zdolności kredytowej. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.